Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 787/2024 (Τμήμα Θ’)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Εισηγήτρια: Αργυρώ Φλεριανού, Εφέτης Δ.Δ.

Αίτηση ακύρωσης πρώην διπλωματικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, που απηλλάγησαν των καθηκόντων τους λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας τους και 35ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, κατά των πράξεων λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης λόγω παράλειψης του καθ’ ου Υπουργού Εξωτερικών να τους διατηρήσει στην ενεργό υπηρεσία έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.

Οδηγία 2007/1978 (ΕΕL 303, 16), ν.3304/2005 (Α’15), ν.4443/2016 (Α’232).

Θέσπιση ενός γενικού πλαισίου περί απαγόρευσης των διακρίσεων ως προς την ηλικία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Εφαρμογή της εν λόγω απαγόρευσης σε όλα τα πρόσωπα, στο σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ανεξάρτητα από την ιδιότητα που λειτουργεί το Δημόσιο (εργοδότης ή δημόσια αρχή). Πότε επιτρέπονται αποκλίσεις από την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας (επαγγελματικές δραστηριότητες που οι φυσικές ικανότητες των υποψηφίων αποτελούν χαρακτηριστικό συνδεόμενο με την ηλικία τους και όταν στα πλαίσια του εθνικού δικαίου εξυπηρετούνται θεμιτοί σκοποί κοινωνικής πολιτικής).

Διατάξεις Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών [ν.3566/2007 (Α’117), ν.4451/2017 (Α΄16), ν.4781/2021 (Α’31)].

Το προβλεπόμενο για την αποχώρηση των διπλωματικών υπαλλήλων ηλικιακό όρια των 65 ετών τελεί σε δυσαρμονία με το γενικώς ισχύον όριο των 67 ετών, που προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ν.π.δ.δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. Εξάλλου, δεν προκύπτει ότι το εν λόγω ηλικιακό όριο των διπλωματικών υπαλλήλων συνδέεται με κάποια «ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση». Η 35ετής υπηρεσία δεν αποτρέπει για τους αποχωρούντες στο 65ο έτος της ηλικίας τους διπλωματικούς υπαλλήλους τη συνταξιοδοτική βλάβη σε σχέση με τους υπαλλήλους που αποχωρούν στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Εφόσον οι αιτούντες υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά τη συμπλήρωση του 65ου και όχι του 67ου έτους ηλικίας, οι νομοθετικές προβλέψεις που τους αφορούν εισάγουν ανεπίτρεπτη διάκριση λόγω ηλικίας, ενώ η πρόβλεψη για υποχρεωτική αφυπηρέτηση στο 65ο έτος ηλικίας αυτών των υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική υπηρεσία, τους προκαλεί σοβαρή οικονομική ζημία σε σχέση με όλους τους λοιπούς υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία έως το 67ο έτος ηλικίας.

Δέχεται την αίτηση ακύρωσης – Ακυρώνει τις προσβαλλόμενες πράξεις.

Πηγή: adjustice.gr