ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 5-7-2024

Αριθ. Πρωτ.:       4848

Αριθ. Εγκυκλίου: 11

 

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών

στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών Περιφερείας τους

Θέμα: «Ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος: «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για την διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών

και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον» ενώ με το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για τον λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό».

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Είναι προφανές σε όλους πως η ζωή στον πλανήτη μας εξαρτάται άμεσα από το φυσικό περιβάλλον και όσα αυτό μας προσφέρει. Νερό, οξυγόνο, δέντρα, φυτά είναι βασικοί άξονες χωρίς τους οποίους το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί να επιβιώσει. Η ανθρωπότητα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσει σύντομα τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ίδια την ύπαρξη πάνω στον πλανήτη Γη αν δεν αρχίσει να προστατεύει το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που της εξασφαλίζουν την επιβίωση, την υγεία και την ευεξία.

Με αφορμή τον μεγάλο αριθμό παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των πολλών πυρκαγιών στην χώρα, οφειλομένων σύμφωνα με στατιστικές σε ποσοστό 95% σε ανθρώπινο παράγοντα, οι οποίες έχουν ως συνέπεια ακόμη και τον θάνατο ανθρώπων πλην της προκαλουμένης τεράστιας οικολογικής καταστροφής και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος, ενόψει και της θερινής περιόδου οφείλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Να επιμελείσθε για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 1650/1986 και Ν. 2971/2001, όπως ισχύουν, σε συνδ. με Ν. 4685/2020, Ν. 998/1979, δίνοντας σχετικές παραγγελίες στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, Λιμενικές και Δασικές Αρχές, να εντείνουν τις ενέργειές τους και την προσοχή τους, για την διαπίστωση σχετικών παραβάσεων. Ειδικότερα όσον αφορά: 1) Δραστηριότητες ή επιχειρήσεις που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προκαλούν ρύπανση αυτού. 2) Την κατασκευή κτισμάτων και εν γένει τοποθέτηση κατασκευασμάτων στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού. 3) Αν έχει επέλθει στον αιγιαλό, την παραλία, την θάλασσα, τον πυθμένα, την ζώνη λιμένα, την μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 4) Στις περιπτώσεις παραχώρησης, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2971/2001 της απλής χρήσης, να ελέγχεται αν εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη ή την παρόχθιο ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Να αντιμετωπίζετε δε κάθε άλλο θέμα, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τις κάθε μορφής προσβολές αυτού με την απαιτούμενη επιμέλεια και ειδικά σε περιοχές «Natura».

Περαιτέρω να παραγγελθούν οι αρμόδιοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2612/98 να εντείνουν τους ελέγχους και τις έρευνες, που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 2800/2000 και να εφαρμόζουν τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις και σε χώρους εναπόθεσης αστικών απορριμάτων και οι αρμόδιες δασικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 998/1979 να μεριμνούν για τη συνεχή επιτήρηση των δασικών εκτάσεων και φύλαξη από τους κινδύνους πυρκαγιάς, αλλά και παρανόμων υλοτομιών, εκχερσώσεων και της προστασίας της άγριας πανίδας. Σε σχέση δε με τους Εθνικούς Δρυμούς και τα λοιπά δάση και δασικές εκτάσεις, οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να εποπτεύουν και να επιτηρούν σε καθημερινή βάση ολόκληρη την έκταση που καταλαμβάνουν οι Εθνικοί Δρυμοί και να προβαίνουν πάραυτα είτε μόνοι τους είτε με την συνδρομή άλλων αρχών υπόχρεων προς τούτο στην κατεδάφιση και καταστροφή των ανεγειρομένων ή ανεγερθέντων προσφάτως κτισμάτων και των πάσης φύσεως κατασκευών ή δενδροφυτεύσεων  και στην επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση εν τέλει δε στην αυτοδύναμη ανάκτηση της νομής και κατοχής για λογαριασμό του Δημοσίου, επίσης να ενημερώνουν αμέσως τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τις ενέργειές τους συντρεχούσης δε περιπτώσεως να ζητούν την συνδρομή του.

Οι υπαίτιοι των αυτοφώρων εγκλημάτων, θα πρέπει να συλλαμβάνονται και στην περίπτωση των πλημμελημάτων να παραπέμπονται κατά την διαδικασία των άρθρων 417 επομ. συντρεχόντων βεβαίως των νομίμων όρων, οι σχετικές δε υποθέσεις να εκδικάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

 

Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Αναστασία Μασούρα

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται

https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-11-2024/