ΣτΕ Ολ 148/2024

Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Εισηγητής: Ευσταθία Σκούρα, Σύμβουλος Επικρατείας

Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος

Με την 148/2024 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε επί πρότυπης δίκης, κρίθηκε ότι η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, παραμένει σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι εν όψει των χαρακτηριστικών του τέλους επιτηδεύματος [χαμηλό ύψος (650 ευρώ ετησίως), πρόβλεψη εξαιρέσεων στον νόμο και μαχητός χαρακτήρας του τεκμηρίου, ώστε να απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους προκύπτει ότι δεν έχει πράγματι κτηθεί το αντίστοιχο εισόδημα], η επιβολή του δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17, 25 παρ. 1 εδαφ. δ και 78 του Συντάγματος, τις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας του φόρου, την αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.