Ο νόμος 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) κατήργησε το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που έδινε τη δυνατότητα στον οφειλέτη να αιτηθεί την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί τη βάσει ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η κατάργηση του άρθρου αυτού είχε εφαρμοσθεί, ώστε  να εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό η ανακοπή κατά της εκτέλεσης και να κριθούν τα ζητήματα που προβάλλονται από τον οφειλέτη πριν τον πλειστηριασμό έγκαιρα.
Η κατάργηση του άρθρου αυτού προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς πλέον ο οφειλέτης δεν είχε στην κατοχή του ένα ισχυρό όπλο για την προστασία της περιουσίας του, κατά της οποίας είχε ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση. Βέβαια, η νομολογία και συγκεκριμένα η με αριθμό  11/2017 απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠ, την οποία ακολούθησε μερίδα της Νομολογίας (βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑΘ 8259/2017, ΜΠρΑμαλ 58/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) έκανε δεκτό ότι: «Αν, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες αυτές, ο καθ’ ου η εκτέλεση έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την αναστολή με τη μορφή της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως κατά το άρθρο 731 ΚΠολΔ, εφόσον βέβαια υπάρχει βάσιμος, κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ, λόγος ανακοπής κατά της επιχειρούμενης εκτέλεσης και πιθανολογείται έτσι η ευδοκίμηση της ανακοπής και η ανατροπή του εκτελεστού τίτλου».  Καθώς όμως η  εφαρμογή του άρθρου 731 ΚΠολΔ επέβη στην πράξη ιδιαίτερα προβληματική και δυσμενής για τον οφειλέτη,  ο νομοθέτης με το άρθρο 60 του Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α’ 190/13.10.2021), με έναρξη ισχύος από 1.1.2022, επανέφερε, έξι χρόνια μετά, το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Σύμφωνα λοιπόν με το νέο άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον οφειλέτη, ακόμη και μετά την απόρριψη της ανακοπής του κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εφόσον ασκήσει έφεση, να αιτηθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και μάλιστα με το ίδιο το δικόγραφο της έφεσης, την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας. Το δικαστήριο οφείλει δε να την χορηγήσει, εφόσον πιθανολογηθεί η ευδοκίμηση της έφεσης και συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, όπως για παράδειγμα, όταν άμεσα επίκειται πλειστηριασμός. Με την ευδοκίμηση της διαδικασίας αυτής δίνεται η δυνατότητα αναστολής των  άμεσα επικείμενων πλειστηριασμών, μέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως επί της έφεσης, ήτοι η δυνατότητα για την αποφυγή πλειστηριασμού για χρονικό διάστημα ίσως και ολίγων ετών.
Τα ανωτέρω βέβαια προϋποθέτουν την έγκαιρη άσκηση σε πρώτο βαθμό της σχετικής ανακοπής κατά της εκτέλεσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, οι δυνατότητες που δίδονται από το νόμο, ακόμη και για την αποφυγή του πλειστηριασμού την ύστατη στιγμή, προϋποθέτουν την έγκαιρη άσκηση των δικονομικών μας δικαιωμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης στην χώρα μας, ακριβώς επειδή είναι πολυσχιδής και δαιδαλώδης, απαιτεί την έγκαιρη κατάρτιση στρατηγικού πλάνου για την αντιμετώπισή της.

Πηγή: www.lekkakou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ