Δικηγορικά Γραφεία Κωνσταντίνας Λεκκάκου & Συνεργατών

Τα προηγούμενα έτη και δυνάμει του Ν. 3869/2010 (γνωστός ανά τη χώρα ως «νόμος Κατσέλη») χιλιάδες δανειολήπτες προσέφυγαν στα κατά τόπους αρμόδια Ειρηνοδικεία και πέτυχαν τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους παράλληλα με την προστασία της κύριας κατοικίας τους. Οι ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν  όρισαν καταβολές για χρονική περίοδο τουλάχιστον εικοσαετίας και κατά τον τρόπο αυτό στον παρόντα χρόνο οι εν λόγω δανειολήπτες εφαρμόζοντας τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις συνεχίζουν να εξοφλούν τις οφειλές τους με μηνιαίες δόσεις.
Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που η ρύθμιση δεν τηρείται απαρέγκλιτα εκ μέρους των δανειοληπτών συνήθως όχι κακόπιστα.
Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις;
Από τη διάταξη του άρ. 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4549/2018 προκύπτει ότι προκειμένου να επέλθει η αυτοδίκαιη έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 στην οποία υπήχθη, χωρίς να χρειάζεται πλέον η έκδοση δικαστικής απόφασης προς τούτο, θα πρέπει  αφενός μεν το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή μη, αφετέρου δε να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο θιγόμενος από την υπερημερία του οφειλέτη πιστωτής να έχει προηγουμένως επιδώσει εξώδικη όχληση στον οφειλέτη, με την οποία τον καλεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, β) να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, γ) ο θιγόμενος πιστωτής να επιδώσει σχετική δήλωση προς τους υπόλοιπους πιστωτές, η οποία θα αναφέρει την επέλευση της εκ του νόμου αυτοδίκαιης επέλευσης της έκπτωσης, ενώ η έκπτωση του οφειλέτη επέρχεται μόνο από την ημέρα που θα λάβει χώρα η επίδοση αυτή, και δ) ο θιγόμενος πιστωτής να καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την εξώδικη όχληση στον φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο Δικαστήριο. Μόνο εφόσον γίνουν όλα τα παραπάνω επέρχεται η αυτοδίκαιη έκπτωση του οφειλέτη από τη γενόμενη ρύθμιση έναντι όλων των πιστωτών (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Συμπλήρωμα στην 4η έκδοση έτους 2016, έκδοση 2018,  σ. 181-182).
Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του Ειρηνοδικείου και να αιτηθεί την ανατροπή της έκπτωσης αποδεικνύοντας ότι η πρόσκαιρη μη τήρηση της ρύθμιση οφειλόταν σε γεγονός ανωτέρας βίας ή ότι ο δανειστής άσκησε καταχρηστικά το σχετικό του δικαίωμα.
Σε κάθε περίπτωση και καθώς η έκπτωση από τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας αλλά και καθώς θα ήταν πραγματικά οδυνηρό να απωλεσθεί η δικαστική ρύθμιση των οφειλών λόγω μίας πρόσκαιρης αδυναμίας πληρωμής, καλούμε εκ νέου τους δανειολήπτες σε εγρήγορση και σε άμεση επαφή με εξειδικευμένους νομικούς για την αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ