1. Προαγωγές Παρέδρων Δ.Δ. σε Πρωτοδίκες Δ.Δ.
2. Προαγωγές Παρέδρων Δ.Δ. σε Πρωτοδίκες Δ.Δ.
3. Απόσπαση Δ.Δ.
4. Μεταθέσεις Προέδρων Εφετών Δ.Δ.
5. Προαγωγές Εφετών Δ.Δ. σε Προέδρους Εφετών Δ.Δ.
6. Μεταθέσεις Εφετών Δ.Δ.
7. Προαγωγές Προέδρων Πρωτοδικών Δ.Δ. σε Εφέτες Δ.Δ.
8. Μεταθέσεις Προέδρων Πρωτοδικών Δ.Δ.
9. Προαγωγές Πρωτοδικών Δ.Δ. σε Προέδρους Πρωτοδικών Δ.Δ.
10. Μεταθέσεις Πρωτοδικών Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Αυγούστου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 59, 63, 76 και 80 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109) και τις υπ’ αρ. 4, 5, 19
και 24/2023 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης:
Α. Προάγονται σε θέσεις Πρωτοδικών των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων οι παρακάτω Πάρεδροι Πρω-
τοδικείου, επειδή συμπλήρωσαν την απαιτούμενη από
τον νόμο δοκιμαστική υπηρεσία και έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1) Αθηνών,
Φιλιππία – Μαρία Φιαμέγκου του Χρήστου, στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από 11.7.2021. Η σειρά
αρχαιότητάς της καθορίζεται στον πίνακα αρχαιότητας
των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων μετά την
Πρωτοδίκη Όλγα Τίγκιλη του Γεωργίου και πριν από
την Πρωτοδίκη Μαρία – Ειρήνη Κόκκα του Ιωάννη,
2) Κομοτηνής, Παρασκευή Κανέλη του Γερασίμου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής από 14.7.2022. Η
σειρά αρχαιότητάς της καθορίζεται στον πίνακα αρ-
χαιότητας των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων
μετά τον Πρωτοδίκη Ιωάννη Γκλαβά του Ηλία και πριν
από την Πρωτοδίκη Αριάδνη Σκιαδά του Φωτίου και
3) Πειραιώς, Αλεξία Τερζόγλου του Πέτρου, στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από 14.7.2022. Η σειρά
αρχαιότητάς της καθορίζεται στον πίνακα αρχαιότη-
τας των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων μετά
την Πρωτοδίκη Βασιλική Χρυσοστόμου του Ανέστη
και πριν από την Πρωτοδίκη Γεωργία Θεοδωράκη του
Βασιλείου.
Β. Προάγονται σε θέσεις Πρωτοδικών των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, από 12.7.2023, οι παρακάτω
Πάρεδροι Πρωτοδικείου, απόφοιτοι της 27ης σειράς της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επειδή συμπλή-
ρωσαν την απαιτούμενη από τον νόμο δοκιμαστική υπη-
ρεσία και έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται
ως εξής
: 1) Θεσσαλονίκης, Αριάδνη Σκιάδα του Φωτίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, 2) Αθηνών,
Μαρία – Ρόζα Οικονομίδη του Νικολάου στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος
Χατζησαββίδης του Παύλου στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Καβάλας, 4) Θεσσαλονίκης, Χρήστος Παπακων-
σταντίνου του Στυλιανού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, 5) Αθηνών, Αικατερίνα Καλαϊτζάκη του
Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 6) Θεσ-
σαλονίκης, Χριστίνα Γιασίν του Μπασάμ-Αναστασίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 7) Αθηνών,
Ερατώ Ρεσσοπούλου του Παναγιώτη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 8) Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα
Μπισχινιώτη του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων, 9) Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Πανουσάκης
του Σπυρίδωνα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης, 10) Θεσσαλονίκης, Στέφανος Κρεμέτης του
Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
11) Αθηνών, Ανδρέας Κωνσταντόπουλος του Νικολάου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 12) Αθηνών, Πα-
ρασκευή – Ελευθερία Ζαραβούτση του Σπυρίδωνα στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 13) Αθηνών, Βενετία
Γκάτση του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης, 14) Θεσσαλονίκης, Ευανθία Τσουκνίδα του
Ευαγγέλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
15) Αθηνών, Γεράσιμος – Στέφανος Σταθάτος του Νικο-
λάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 16) Αθηνών,
Στεργία Παπαχριστοδούλου του Ιωάννη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Ηρακλείου, 17) Αθηνών, Ευτυχία Τσιόϊκα
του Χαράλαμπου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
18) Θεσσαλονίκης, Αθανασία Κοσμίδου του Κωνστα-
ντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
19) Θεσσαλονίκης, Γεωργία Κιουλτζή του Αθανασίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 20) Αθηνών,
Ναταλία Πανταζοπούλου του Αριστείδη στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Αθηνών, 21) Αθηνών, Ειρήνη Τσουκα-
λά του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου,
22) Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Πλατής του Νικολάου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 23) Θεσσαλονί-
κης, Σοφία Καραμάνη του Λουκά στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Θεσσαλονίκης, 24) Αθηνών, Νικόλαος Κοπελιάς
του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου,
25) Πειραιώς, Στυλιανή Παγωμένου του Ιωάννη στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, 26) Αθηνών, Ειρήνη
Φιλιππίδη του Σταύρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Βόλου, 27) Αθηνών, Άννα – Ιωάννα Γεωργοπούλου του
Βασιλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
28) Θεσσαλονίκης, Όλγα Πλαστήρα του Βασιλείου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 29) Θεσσαλο-

νίκης, Βασιλική Ντινόκα του Γεωργίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 30) Πειραιώς, Χαρίκλεια
Ευθυμίου του Βασιλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πύργου, 31) Αθηνών, Ευσταθία Σουφλέρη του Νικολά-
ου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, 32) Αθηνών,
Παναγιώτα Τσιάμα του Ανδρέα στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Πύργου, 33) Πειραιώς, Μαρία Μερίκα του Πα-
ναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, 34) Θεσ-
σαλονίκης, Κορίνα Μπατζικώστα του Δημητρίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 35) Πειραιώς,
Αγγελική Σαρρή του Νικαλάου στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης, 36) Αθηνών, Αναστάσιος Μαυρίδης
του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής,
37) Θεσσαλονίκης, Αναστασία Τσινασλανίδου του Ιορ-
δάνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, 38) Θεσσα-
λονίκης, Ελένη Γλερίδου του Αθανασίου στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Βέροιας, 39) Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία
Κοφτερίδη του Διαμαντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Βέροιας, 40) Αθηνών, Λουκάς Σωτηρίου του Πέτρου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, 41) Θεσσαλο-
νίκης, Χριστίνα – Μαρία Σουρλατζή του Βασιλείου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, 42) Θεσσαλονίκης,
Αναστασία Καραγιάννη του Χρήστου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Ρόδου, 43) Αθηνών, Αντωνία Νικολετά-
του του Ανδρέα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
44) Αθηνών, Έλλη Τριανταφύλλου του Ευαγγέλου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, 45) Αθηνών, Μαρία –
Ελένη Μπαλτά του Θωμά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων, 46) Αθηνών, Μαρία – Ειρήνη Νίκολη του Στα-
μάτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου και 47) Αθη-
νών, Σταματία Γιαννεσκή του Ευσταθίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 39478/
21-8-2023).

Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Αυγούστου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, την παρ. 6 του άρθρου 61 και τα άρθρα 63
και 80 τoυ Κώδικα Οργαvισμού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), το
άρθρο 7 του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου
Δικαιοσύνης (Α’ 7), και την υπ’ αρ. 18/2023 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, παρατείνεται για ένα ακόμη (1) έτος, η απόσπα-
ση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
της Εφέτη του Διοικητι-
κού Εφετείου Αθηνών, Φωτεινής Καρβελά του Ιωάννη,
για τη στελέχωση της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου.

Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Αυγούστου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 59, 60, 63, 65, 77 και 80 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022 Α’ 109), το υπ’ αρ. 9/2023
πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια
και Συμβούλιο και τις 2, 3, 16, 20, 21 και υπ’ αρ. 24/2023
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοι-
κητικής Δικαιοσύνης:
Α. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, με αίτησή τους, οι κάτωθι Πρόεδροι Εφετών των
Διοικητικών Εφετείων:
1) Λάρισας, Αμαλία Σπυριδωνίδου
του Αλεξάνδρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης,
2) Θεσσαλονίκης, Ελένη Ιατρού του Νικολάου στο Διοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών και 3) Πατρών, Θεώνη Λειβαδίτη
του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Β. Πρoάγoνται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στoν βαθμό τoυ
Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Εφέτες
Διοικητικών Δικαστηρίων
, που έχουν τα νόμιμα προσό-
ντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών, Ειρήνη Δάσκα
του Ευαγγέλου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς της προ-
αγωγής της λογιζομένης από 1-7-2022 καθοριζομένης
δε της σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιότητας
των Προέδρων Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά
την Πρόεδρο Εφετών Θεοδοσία Κυζίλου του Νικαλάου
και πριν την Πρόεδρο Εφετών Κωνσταντίνα Σούρμπη
του Χρήστου, 2) Πειραιώς, Δήμητρα Κουφοζαφείρη του
Χρήστου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της προαγω-
γής της λογιζομένης από 2-12-2022, 3) Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος Χασιακός του Παναγιώτη στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης, 4) Αθηνών, Οδυσσέας Σπαχής
του Λεάνδρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης,
5) Αθηνών, Ευαγγελία Καραμπά του Ιωάννη στο Διοικη-
τικό Εφετείο Πατρών, 6) Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Φα-
φαλιός του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ-
σαλονίκης, 7) Αθηνών, Ελεάνα Λεοντάρη του Χρήστου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 8) Αθηνών, Ευστράτιος
Βαρβαρίδης του Βασιλείου στο Διοικητικό Εφετείο Λά-
ρισας και 9) Θεσσαλονίκης, Αθηνά Παπαζησίμου του
Σωτηρογιάννη στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, της
προαγωγής τους λογιζομένης από 1-7-2023.
Γ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, με αίτησή τους, οι κάτωθι Εφέτες των Διοικητικών
Εφετείων:
1) Πειραιώς, Γεώργιος Ρέκκας του Κωνσταντί-
νου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 2) Αθηνών, Χρυ-
σηίδα Μαριόλη του Χρήστου στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, 3) Πειραιώς, Αλεξία Οικονομοπούλου του
Παύλου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 4) Πειραιώς,
Σοφία Ποζουκίδου του Ευσταθίου στο Διοικητικό Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης, 5) Αθηνών, Θεοδώρα Γκούφα του
Νικολάου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς και 6) Ιωαν-
νίνων, Γεώργιος-Διονύσιος Τσαπράζης του Νικολάου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Δ. Πρoάγoνται, κατ’ εκλογή, στo βαθμό τoυ Εφέτη των
Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργανι-
κών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Διοι-
κητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προ-
σόντα και τοποθετούνται ως εξής
: 1) Αθηνών, Ευαγγελία
Ζωγραφάκη του Μάριου στο Διοικητικό Εφετείο Αθη-
νών, της προαγωγής της λογιζομένης από 29-11-2022,
2) Πατρών, Ευδοξία Γουδή του Χαρίλαου στο Διοικητικό
Εφετείο Τρίπολης, της προαγωγής της λογιζομένης από
2-12-2022, 3) Πατρών, Ηλίας Κατσούλης του Πέτρου στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, της προαγωγής του λογιζο-
μένης από 9-12-2022, 4) Κέρκυρας, Ιωάννα – Αικατερίνη
Ταλιαδούρη του Χαράλαμπου στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, 5) Αθηνών, Αναστασία Δημούλη του Νικολάου

στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 6) Λαμίας, Νικόλαος
Δρόσος του Σταύρου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς,
7) Αθηνών, Χρυσανθέμιδα Κιούλου του Θεοδώρου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 8) Θεσσαλονίκης, Χριστίνα
Γκρέκα του Φωτίου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονί-
κης, 9) Χαλκίδας, Σπυριδούλα Παπαγεωργίου του Γεωρ-
γίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 10) Θεσσαλονίκης,
Ευαγγελία Τσακίρη του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης, 11) Αθηνών, Ιωάννης Δροσόπου-
λος του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
12) Αγρινίου, Αλέξανδρος Ρακιντζής του Λέανδρου-Σω-
κράτη στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, 13) Αθηνών, Γε-
ωργία Παπανικολάου του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιώς, 14) Αθηνών, Παναγιώτης Τσόγκας του Ηλία στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 15) Θεσσαλονίκης, Χριστίνα
Γιαννοπούλου του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, 16) Αθηνών, Βασιλική Γιαλλελή του Παναγιώτη
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 17) Κορίνθου, Σταύρος
Βρουστούρης του Νικολάου στο Διοικητικό Εφετείο Πει-
ραιώς και 18) Τρικάλων, Μαρίνα Πασχάλη του Δονάτου
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, της προαγωγής τους
λογιζομένης από 1-7-2023.
Ε. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, με αίτησή τους, οι κάτωθι Πρόεδροι Πρωτοδικών των
Διοικητικών Πρωτοδικείων:
1) Αθηνών, Μαρία Άλπου του
Χρισόστομου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
2) Ηρακλείου, Άλκηστη Δεληγιάννη του Αλεξάνδρου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Μεσολογγίου, Βασι-
λική Μπαλωμένου του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Χαλκίδας, 4) Ρόδου, Αικατερίνη Μωυσιάδου του
Καλλινίκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
5) Μυτιλήνης, Αλέξανδρος Κελτιμλίδης του Κυριάκου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 6) Σύρου,
Μαρία Ζιάκα του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης και 7) Πύργου, Βαρβάρα Μπουκουβάλα
του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας.
ΣΤ. Πρoάγoνται, κατ’ εκλογή, στo βαθμό τoυ Προέδρου
Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρω-
ση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρωτοδίκες
Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προ-
σόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1) Θεσσαλονίκης, Αι-
κατερίνη Αριστοτελίδου του Θωμά στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Τρικάλων, της προαγωγής της λογιζομένης από
1-7-2022, καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιότητάς της
στον πίνακα αρχαιότητας των Προέδρων Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Βασιλική Αγγελοπούλου του Ασημάκη και πριν
την Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαργαρίτα Παπά του Κων-
σταντίνου, 2) Τρίπολης, Δήμητρα Γκότση του Δημητρίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, της προαγωγής
της λογιζομένης από 29-11-2022, 3) Θεσσαλονίκης, Σο-
φία Παπαθανασίου του Νικολάου στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Ηρακλείου, της προαγωγής της λογιζομένης
από 2- 12-2022, 4) Πατρών, Χριστούλα Παπαδοπούλου
του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, της
προαγωγής της λογιζομένης από 9-12-2022, 5) Αθηνών,
Νικόλαος Δρακόπουλος του Σπυρίδωνα στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης
από 19-12-2022, 6) Πειραιώς, Σταματία Καλογήρου του
Εμμανουήλ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, της
προαγωγής της λογιζομένης από 29-3-2023, 7) Αθηνών,
Αναστασία Δασκαγιάννη του Μιχαήλ στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 8) Πειραιώς, Βασιλική Τσιάκα του
Ευθυμίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, 9) Πει-
ραιώς, Παναγιώτα Δουβή του Βασιλείου στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Σύρου, 10) Πειραιώς, Μαρία Πασχαλά
του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου,
11) Πειραιώς, Χρήστος Μουσούρος του Αντωνίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 12) Πειραιώς, Μαρία
Παπαδοπούλου του Αθανασίου στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Μεσολογγίου, 13) Πειραιώς, Μαρία Πάνου του Χρυ-
σοστόμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 14) Κο-
ζάνης, Νικόλαος Σωτηρίου του Αντωνίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Κέρκυρας, 15) Χανίων, Μαρία Δαμασκηνάκη
του Χαράλαμπου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
16) Αθηνών, Πολυτίμη Φρύδα του Αθανασίου στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 17) Ναυπλίου, Ευγενία
Μαρκοπούλου του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Αθηνών, 18) Σερρών, Σπυρίδων Χονδρογιάννης του
Αντωνίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, 19) Αθη-
νών, Αυγή Ανδοσίδου του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Πύργου και 20) Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Τάκα
του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, της
προαγωγής τους λογιζομένης από 1-7-2023.
Ζ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων, με αίτησή τους, οι κάτωθι Πρωτοδίκες των
Διοικητικών Πρωτοδικείων
: 1) Θεσσαλονίκης, Μαρία
Μυτιληναίου του Αντωνίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Σερρών, 2) Αθηνών, Ευανθία Μολασιώτη του Αχιλλέα στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 3) Καβάλας, Γεώργιος
Σιώνας του Αθανασίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-
νών, 4) Πειραιώς, Πέτρος Φυτιλής του Ελευθερίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, 5) Λάρισας, Ευθυμία
Παπαδοπούλου του Σοφοκλή στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης, 6) Αθηνών, Μαρία Κοτσινονού του
Παρασκευά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 7) Ρό-
δου, Κασσάνδρα Τσαγκάρη του Βασιλείου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 8) Αθηνών, Θεοδώρα Προφύρη
του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς,
9) Αθηνών, Ιωάννης Γεωργακόπουλος του Πέτρου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 10) Ιωαννίνων, Ευφρο-
σύνη Τσιανάκα του Παναγιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης, 11) Αθηνών, Δέσποινα Παπακώστα
του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου,
12) Ιωαννίνων, Δάφνη Κοϊμτζόγλου του Γεωργίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, 13) Αθηνών, Παύλος
Ανθυμίδης του Ευστρατίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Τρικάλων, 14) Ιωαννίνων, Ελπίδα Μακρή του Κυριαζή
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, 15) Ιωαννίνων,
Χριστιάνα Κουκουρίκη του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 16) Ηρακλείου, Στυλιανή
Γλαβά του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-
νών, 17) Ρόδου, Δημήτριος Κυριόπουλος του Ιωάννη
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, 18) Κέρκυρας,
Χρυσούλα Κουραντίδου του Ιωάννη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Καβάλας, 19) Αθηνών, Γεώργιος Μελετλί-
δης του Ευσταθίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης, 20) Σύρου, Θεμιστοκλής – Χρυσοβαλάντης

Χατζηιωάννου του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών, 21) Ηρακλείου, Νικόλαος-Προκόπιος Φλέκ-
κας του Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου,
22) Μυτιλήνης, Αθανασία Καραγκιοζάκη του Δωροθέου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 23) Ρόδου,
Κωνσταντίνος Δημούσης του Θωμά στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Λιβαδειάς, 24) Ρόδου, Γεώργιος Δηλές του Κων-
σταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου
και 25) Πύργου, Ιωάννης Γκότσης του Αναστασίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 39477/
21-8-2023).
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ