ΣτΕ Α’ 593-4/2024

Πρόεδρος: Τ. Κόμβου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος

Εισηγητής: Μ. Δρίβα, Πάρεδρος

Ο.Π.Ε.Κ.Α. Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα. Ερμηνεία της περίπτωσης β΄ του στοιχείου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ως προς την προϋπόθεση «δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται» οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως όταν ο ενδιαφερόμενος έχει προς τον ασφαλιστικό φορέα του οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές πέραν του κατά νόμον ορίου προς συμψηφισμό ή παρακράτηση.

Κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ του στοιχείου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 η προϋπόθεση για τη λήψη της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα «δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται» οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, συντρέχει, μεταξύ άλλων, και όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι πρόσωπα ασφαλισμένα σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη από τον φορέα αυτόν λόγω του ότι έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ασφαλιστικό αυτόν φορέα, οι οποίες υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο από τον νόμο κατώτατο όριο οφειλών που συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τη σύνταξη και τις οποίες αδυνατούν να εξοφλήσουν.

Εξάλλου, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων, ο ν. 4093/2012 για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα απαιτεί (μεταξύ άλλων) σωρευτικώς τη συνδρομή και εισοδηματικού κριτηρίου στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου (βλ. περίπτωση δ΄ του στοιχείου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012).

Πηγή: adjustice.gr