ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη: α) τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020, β)
την 16992/06-02-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης» (Β’ 766), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Κ α λ ο ύ μ ε
Τους υποψήφιους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την
άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χρονικής
διάρκειας 18 μηνών ή μέρος αυτής, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση έως και
την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 π.μ στο e-mail:
[email protected], για την κάλυψη μία (1) θέσης. Σημειώνεται ότι θα
προκύψουν και νέες κενές θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες
αυτής της πρόσκλησης.
Η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ποσό
που υπόκειται μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, θα
πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ιδίου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, 2ος όροφος), την Τρίτη 8
Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 π.μ.
Στην εν λόγω διαδικασία, μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους
επιθυμούν. Θα κληρωθούν επίσης επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων
που θα κενωθούν.
Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο δικαιοσύνης διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής
της άσκησης σε περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης των καθηκόντων του
ασκούμενου/ης.