Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει νέα νομοθεσία που θα διασφαλίζει ότι οι ξένες επιδοτήσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες σε εταιρείες δεν στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ, η νομοθεσία θα αναθέσει στην Επιτροπή να διαπιστώνει κατά πόσον οι επιδοτήσεις προκαλούν στρεβλώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα μπορεί να εφαρμόσει μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης και για να αποφύγει, για παράδειγμα, φαινόμενα στα οποία επιδοτούμενες επιχειρήσεις ή εκείνες που επωφελούνται από χρηματοδότηση χαμηλού κόστους να υπερτερούν των ανταγωνιστών τους από την ΕΕ σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Επί του παρόντος, κανένα καθεστώς δεν υπάρχει για να ρυθμίζει τη στήριξη που χορηγείται από τρίτες χώρες, ενώ οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται από αυστηρούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τον Ιούλιο, η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ στήριξε ομόφωνα την προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή του κανονισμού.

Ψηφοφορία: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου