Όπως έχουμε τονίσει και σε προγενέστερα άρθρα μας, καμία μάχη δεν δύναται να θεωρηθεί ότι χάνεται πριν δοθεί ο κατάλληλος δικαστικός και εξωδικαστικός αγώνας.
Εντολέας μας στην Κρήτηεπαγγελματίας αγρότης βρέθηκε προ ημερών αντιμέτωπος με πλειστηριασμό επί κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας του και πιο συγκεκριμένα κινδύνεψε να απωλέσει τα επαγγελματικού τύπου θερμοκήπιά του εξαιτίας διαταγών πληρωμής εκδοθεισών τα έτη 2013 και 2014 με αιτία γραμμάτια εις διαταγή.
Αν και προσήλθε σε εμάς με αρκετή καθυστέρηση, μετά από μελέτη της υποθέσεώς του καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι σε βάρος του απαιτήσεις είχαν υποπέσει σε παραγραφή, διότι αφενός δύο εκ των τριών διαταγών πληρωμής που είχαν εκδοθεί σε βάρος του δεν είχαν επιδοθεί το πρώτον εντός τριετίας από την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων γραμματίων όπως ο Ν. 5325/1932 σε συνδυασμό με τα άρθρα 626 επ. ΚΠΟΛΔ ορίζουν, αφετέρου διότι η τρίτη σε βάρος του διαταγή πληρωμής ενσωμάτωνε πλέον απαίτηση που είχε υποπέσει σε παραγραφή εν επιδικία καθώς μετά την πρώτη επίδοση ουδεμία πράξη είχε λάβει χώρα επί επτά έτη, τούτο δε διότι η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 5325/1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν» τριετή παραγραφή από την χρονολογία λήξεως και δεν την αναστέλλει.
Περαιτέρω στο άρθρο 953 ΚπολΔ ορίζονται μετά την τελευταία αναθεώρησή του, πλέον ενδεικτικά και όχι απολύτως περιοριστικά, τα κινητά πράγματα που είναι ανεπίδεκτα κατάσχεσης, το δε άρθρο 953 ΚΠολΔ χαρακτηριστικά αναφέρει ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Σύμφωνα μάλιστα με την εντελώς πρόσφατη νομολογία απαιτείται ευρεία θεώρηση των ακατάσχετων κινητών προκειμένου να μην οδηγούνται σε αφάνεια μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Το Δικαστήριο κατόπιν των ισχυρισμών μας αυτών, διέταξε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δη κατά το άρθρο 731 του ΚΠολΔ την απαγόρευση της μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του εντολέως μας και απεσώβησε τον πλειστηριασμό.
Το γραφείο μας εξειδικεύεται μεταξύ άλλων και σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου και ιδίως σε ζητήματα εταιρειών και αξιογράφων (επιταγή, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγή). Τονίζει όμως ότι σε κάθε υπόθεση ανεξαρτήτως της θέσεως του εντολέως ως οφειλέτη ή δανειστή απαιτείται η έγκαιρη προσφυγή σε εξειδικευμένους νομικούς.
logo_Lekkakou_transparent_M_34.png