Άρθρο της δικηγόρου Κωνσταντίνας Λεκκάκου, «Lekkakou & Associates – Law Firm»

Δεν είναι λίγες οι φορές, κατά τις οποίες δεν αποδεικνύεται η νόμιμη μεταβίβαση απαιτήσεων δανειακών συμβάσεων από την εταιρεία διαχείρισης σε fund, καθώς δεν προσκομίζονται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, με αποτέλεσμα το fund να μη φέρει το δικαίωμα να εκδίδει διαταγές πληρωμής ή να επιβάλλει κατασχέσεις.
Lekakou_konstantina_04a_25_1_1.jpg
Ήδη, από το 2019 έχουν κριθεί τα θέματα της (μη) νομιμοποίησης της εταιρείας ειδικού σκοπού «ABS METEXELIXIS SA», την οποία τιτλοποίησε η «ATTICA BANK ΑΕ». Για πρώτη φορά τότε, εκδόθηκε οριστική απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης, που δέχτηκε, ότι το fund της «ATTICA BANK AE» ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕ την ενεργητική του νομιμοποίηση, λόγω γενόμενης τιτλοποίησης δανείων που επικαλέστηκε προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA».
Σύμφωνα με την άνω απόφαση, δεν προσκομίστηκε το σύνολο των εγγράφων της επικαλούμενης τιτλοποίησης, ώστε να αποδειχθεί η ενεργητική νομιμοποίηση του fund, παραβιάζοντας, με τον τρόπο αυτό, την αρχή της εγγράφου αποδείξεως και την αρχή της  υποχρέωσης τήρησης του έγγραφου τύπου, ακυρώνοντας έτσι την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής της «ATTICA BANK AE», της οποίας, ως ειδικός διάδοχος λόγω τιτλοποίησης, αναλαμβάνει την είσπραξη της απαίτησης το SPV με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA» και έτσι ακυρώνει την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής λόγω ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.

Σύμφωνα με την άνω απόφαση του Δικαστηρίου, αποδείχθηκε ότι δεν τηρήθηκε η νομότυπη διαδικασία της τιτλοποίησης – μεταβίβασης των άνω δανείων, ως ο νόμος προβλέπει και διατάσσει:

  • την ακύρωση της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής, λόγω μη νομιμοποίησης του FUND και
  • την ακύρωση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε δεδικασμένο, ως προς τον τρόπο πώλησης ενός πακέτου 700.500.000 ευρώ, περίπου, κόκκινων δανείων από την «ATTICA BANK ΑΕ» προς το fund «METEXELIXIS», ως προς την ΜΗ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ενεργητικής νομιμοποίησης του FUND, καθώς δεν απέδειξε την νομιμότητα της διαδικασίας απόκτησης αυτών των δανείων μέσω εκχώρησης, λόγω τιτλοποίησης και ως εκ τούτου κρίνεται άκυρη κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης.
Απόσπασμα του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ στην αναγκαστική εκτέλεση» με υπότιτλο «Περί Πλειστηριασμών – Από τη θεωρία στην πράξη» ISBN 978-618-00-3736-4

www.bankingnews.gr