Γράφουν οι κ. Λεκκάκου και συνεργάτες

Εξαιτίας της εντελώς πρόσφατης νομολογίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε δυνάμει εφετειακής απόφασης, το γραφείο μας με την παρούσα ανακοίνωσή του ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι πλέον υφίσταται ισχυρή δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης και μάλιστα έντοκης, των χρημάτων που απώλεσαν οι  κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους δια του περιβόητου «PSI».
Η συγκεκριμένη απόφαση αναγνώρισε την ευθύνη τραπεζικού ιδρύματος που είχε προτείνει σε αποταμιευτή – καταθέτη  την επένδυση των οικονομιών του σε ελληνικά ομόλογα. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η ενημέρωση που έλαβε ο ομολογιούχος υπήρξε ελλιπέστατη καθώς ο τελευταίος ουδέποτε και ουδόλως ενημερώθηκε επαρκώς για τους κινδύνους της επένδυσης, η δε τράπεζα γνώριζε τους κινδύνους αυτούς καθώς κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο υφίστατο συνεχής μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που καθιστούσε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου επενδυτικά προϊόντα αυξημένου κινδύνου. Με την συγκεκριμένη απόφαση μάλιστα επιδικάστηκαν πέραν του  κεφαλαίου και τόκοι επιπέδου προθεσμιακής κατάθεσης.
Η συγκεκριμένη απόφαση, ομολογουμένως έρχεται σε αντίθεση με έτερη υπόθεση που έχει κριθεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη  και έχει αχθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ακριβώς όμως εκεί έγκειται και η νομική της αξία, στο γεγονός δηλαδή ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει κρίνει το ζήτημα κατά τρόπο πάγιο, ανοίγοντας το δρόμο για νέες δικαστικές διεκδικήσεις και αναπτερώνοντας το ηθικό των ομολογιούχων με εκκρεμείς υποθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους το έτος 2012 δια του περιβόητου PSI τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου υπέστησαν δραστικό «κούρεμα», με αποτέλεσμα την τεράστια οικονομική ζημία ασφαλιστικών ταμείων, δημοσίων οργανισμών αλλά και απλών συμπολιτών μας που είχαν επενδύσει σε αυτά τις οικονομίες τους.
Το γραφείο μας παρακολουθεί στενά το ζήτημα και θα επανέλθει, ταυτόχρονα όμως καλεί σε εγρήγορση κάθε ενδιαφερόμενο.

logo_Lekkakou_transparent_M_2.png

Πηγή: https://lekkakou.gr/