Ρεπορτάζ: Αντώνης Βασιλόπουλος


Την εργασία σε δεύτερο εργοδότη υπό μορφή ευέλικτης απασχόλησης, ώστε ο εργαζόμενος να μην δουλεύει σε δύο δουλειές πάνω από 13 ώρες ημερησίως, αλλά και την 6ημερη (με τη συναίνεση του εργαζόμενου) με προσαυξημένο ημερομίσθιο το Σάββατο κατά 40%, καθιερώνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου.
Οι κυριότερες τομές που φέρνει το νομοσχέδιο επικεντρώνονται στην  προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152, ενώ επικαιροποιείται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο, αναφορικά με τους βασικούς όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους.
Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να καλύψει τα κενά που δημιουργεί η τεχνολογία, αλλά και η ανάγκη για δεύτερη εργασία, καθώς και να οδηγήσει όσους απασχολούνται σε «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία, σε νόμιμη, καθώς ο εργοδότης της κύρια εργασίας, απαγορεύεται ρητά να παρεμποδίσει -με εξαιρέσεις- δεύτερη εργασία στον εργαζόμενο, η οποία όμως ως άθροισμα απαγορεύεται να υπερβαίνει τις 13 ώρες.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει:

 1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ:  Ο Εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί σε 2 εργοδότες. Δηλαδή η  παράλληλη απασχόληση  πλέον λαμβάνει νέα μορφή.  Ένας  εργοδότης  θα επιτρέπει σε εργαζόμενό του να απασχολείται  και σε άλλο εργοδότη με την προϋπόθεση ότι ισχύει το 8ωρο στον πρώτο  εργοδότη , αλλά η δεύτερη απασχόληση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 5 ώρες.  Δηλαδή το ανώτερο όριο απασχόλησης δεν θα ξεπερνάει τις  13 ώρες το 24ωρο.
 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΩΡΩΝ: Έρχονται οι συμβάσεις μηδενικών ωρών απασχόλησης. Δηλαδή  ο  εργοδότης θα μπορεί να καλεί τον εργαζόμενο όποτε τον χρειάζεται για απασχόληση   και να  τον αξιοποιεί τις ώρες που επιθυμεί. Η αμοιβή  θα γίνεται αναλόγως  του χρόνου απασχόλησης  με το νόμιμο ημερομίσθιο, ή ωρομίσθιο. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα φοιτητές συνταξιούχους  γυναίκες  που θέλουν δηλωμένη απασχόληση μερικών ωρών ημερησίως.
 3. ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΣΕ ΜΗ  ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Αυξάνεται το πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά περίπτωση, για παραβάσεις μη δηλωμένης εργασίας. Σήμερα  αν βρεθεί  εργαζόμενος, με σύμβαση τετράωρης εργασίας και εργάζεται  8  το πρόστιμο  μπορεί να φτάσει έως τα 2.000 ευρώ.
 4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ  Η  ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υφίστανται  ποινικές ευθύνες, σε απεργούς που παρεμποδίζουν από την εργασία,  σε άλλους εργαζόμενους.   Δηλαδή   αυτός που  εμποδίζει την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία, θα τιμωρείται  με τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται.
 5. ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ: Καθιερώνεται  η προσμέτρηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αν αυτή  είναι  από το νόμο υποχρεωτική, ως αμειβόμενος χρόνος εργασίας.
 6. ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Επιβάλει  την  επανόρθωση της ζηµίας του εργαζομένου, σε περίπτωση που  δεν τηρήσει ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του. Αφορά  δυσμενή µμεταχείριση  εργαζομένων, και  των εκπροσώπων τους. Αν γίνει καταγγελία για µη συµόρφωση  του έρχεται ακυρότητα της καταγγελίας απόλυσης αν  αυτή προκλήθηκε λόγω άσκησης από τον εργαζόμενο των νοµίµων δικαιωμάτων του.
 7. ΨΗΦΙΑΚΗ  ΚΑΡΤΑ: Καθιερώνει ως μπόνους  με κατάργηση πολλών  γραφειοκρατικών προβλημάτων όσες επιχειρήσεις την εφαρμόσουν όπως η μη γνωστοποίηση υπερωριών. Η Ψηφιακή Κάρτα θα είναι προαιρετική και θα διασφαλίζει τον εργαζόμενο από πολλές αυθαιρεσίες.
 8. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ  Πλέον  πάει   στους έξι μήνες, από  το 1   έτος τώρα για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται  η δοκιμαστική εργασία. Αν  απολυθεί πριν  το εξάμηνο  ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης.. Αν όμως ανανεωθεί η σύμβαση τότε παύει και η δοκιμαστική περίοδος.
 9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ:  Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για   αλλαγή ωραρίου,  χώρου εργασίας, είδος εργασίας, απόλυση  και κάθε δικαίωμά τους. Πλέον η ενημέρωση  αυστηροποιείται και θα γίνεται από μία εβδομάδα έως 1 µμήνα, έναντι των 2 μηνών που ισχύουν  σήμερα. Θα  περιέχει  προσωπικά στοιχεία, τόπο εργασίας, είδος σύμβασης,  ειδικότητα, αμοιβής, χρόνο, ωράρια, ταυτότητα φορέων κοινωνικής ασφάλισης  και την ισχύουσα συλλογική σύμβαση υπαγωγής του εργαζομένου.
 10. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Διασφαλίζεται ότι με ΣΣΕ μπορούν να προβλεφθούν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.
 11.  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Καθιερώνεται νομική βάση αξίωσης κατά του εργοδότη για επανόρθωση της ζημίας του εργαζόμενου, αν δεν τηρήσει ο εργοδότης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την  Οδηγία. Απαγορεύεται και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την  ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που υπάρχει δυσμενής μεταχείριση του εργαζομένων ,,αλλά και των εκπροσώπων τους, αν αυτοί καταγγείλουν τον εργοδότη τους για μη συμμόρφωσή του στα προβλεπόμενα προστατευτικά πλαίσια  της Οδηγίας.
 12. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ: Προβλέπεται ακυρότητα της καταγγελίας απόλυσης (εκδικητική απόλυση) αν διαπιστωθεί ότι αυτή προκλήθηκε λόγω άσκησης από τον εργαζόμενο των νόμιμων δικαιωμάτων του που απορρέουν από την Οδηγία. Απλοποιείται η διαδικασία της Ηλεκτρονικής αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου συνοδεύεται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο ιδιοχείρως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή από έγγραφο που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή τους ή έγγραφο ψηφιακά βεβαιωμένο και από τους δύο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr )
 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προβλέπεται πλέον ότι η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία, για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία συμβάσεως εκ μέρους του εργαζόμενου, αν ακολουθήσει όχληση του εργοδότη και εν συνεχεία από αυτήν παρέλθει ΚΑΙ επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) συναπτών εργασίμων ημερών. Η όχληση αναρτάται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, και άρα ο εργαζόμενος  μπορεί να τη δει και μέσω του MyErgani app και ταυτόχρονα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο γραπτό τρόπο.
 14. ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στην περίπτωση αυτήν ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της λήξης του διαστήματος τουλάχιστον των 10 εργασίμων ημερών που ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την εργασία του να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου.
 15. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ: Οριοθετείται η μη προβλέψιμη εργασία και  κάθε ειδική της περίπτωση, ώστε να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες.  Θα τηρείται  οργανωμένος σχεδιασμός εκτέλεσής της, και θα καθορίζονται όλοι οι όροι  ιδίως σε περιπτώσεις μεταφορών φορτώσεων εκφορτώσεων  εστίασης κ.α. Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη προβλέψιμης εργασίας, ένεκα της  οποίας δεν μπορεί να τηρηθεί οργανωμένος σχεδιασμός εκτέλεσης της, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις μεταφορές προϊόντων, στο χώρο της εστίασης και του catering, στις εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε επισκευαστικές εργασίες κτλ. Για τη σύναψη  συμβάσεων κατά παραγγελία τίθενται συγκεκριμένοι προστατευτικοί όροι για τον εργαζόμενο, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ο αιφνιδιασμός του εργαζόμενου, η τυχόν απώλεια εισοδήματός του και η αποφυγή καταχρήσεων.
 16.  ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Επεκτείνεται το δικαίωμα καταβολής του εποχικού επιδόματος και στους εργαζόμενους που παραχωρούνται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) σε επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, αίροντας μία αδικία ετών για τους εργαζόμενους του κλάδου.
 17.  ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: Δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα με την επωνυμία «REBRAIN GREECE» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) του Υπουργείου Εργασίας για την ανάπτυξη μηχανισμού ενίσχυσης των ταλέντων και διασύνδεσης των επιστημόνων – εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που προσφέρονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η καταχώρηση των ζητούμενων, εκ μέρους των επιχειρήσεων, προσόντων και δεξιοτήτων θα διενεργείται με βάση την ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τις δεξιότητες/ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations – ESCO). Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται δραστικά μέτρα για τον επαναπατρισμό των νέων άξιων εργαζομένων που έφυγαν από τη χώρα , ώστε να τους ανακαλύψουν και να τους επαναπροσελκύσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης αυτό που φιλοδοξείται είναι να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κόμβος διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης αλλά και να τονωθούν οι περιοχές της χώρας που απώλεσαν ταλέντα και εργαζόμενους, κάτι που προκάλεσε ταχεία «αποψίλωση» της κατά τόπου αγοράς εργασίας καταδικάζοντας σε εργασιακό μαρασμό τόσο τις αστικές περιοχές αλλά κυρίως τον επαρχιακό ιστό .
 18.  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Την υποχρεωτική ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής της ατομικής σύμβασης εργασίας. Την ύπαρξη Προτύπου Ατομικής Σύμβασης και βασικών όρων εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος πλέον  θα δύναται να  λαμβάνει γνώση και να συναινεί υποχρεωτικά στους βασικούς όρους εργασίας του, όπως για κάθε μεταβολή αυτών, πριν αναλάβει υπηρεσία μέσω μιας απλοποιημένης και εύχρηστης διαδικασίας κάνοντας χρήση ακόμα και της εφαρμογής My Ergani app.

Και συγκεκριμένα απαιτείται σωρευτικά

 • Η εργασία να παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς, τις οποίες ο εργοδότης υποχρεωτικά θα πρέπει εξ υπαρχής να έχει γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο.
 • Ο εργαζόμενος να έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη για την ανάθεση της εργασίας εγγράφως ή με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την ανάληψη της εργασίας, πλην περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης, τον οποίο ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο.

Διασφαλιστικές, προστατευτικές δικλείδες αποτελούν οι εξής παρακάτω προβλέψεις/ρήτρες:

 • Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί την ανάληψη εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη.
 • Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πάντως πριν από την ανάληψη της εργασίας, ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο της εργασίας που δεν του ανατέθηκε.
 • Tα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συμφωνούν έναν ελάχιστο αριθμό αμειβόμενων ωρών εργασίας, αλλιώς η σύμβαση κατά παραγγελία είναι άκυρη.
 • Εφαρμόζονται όλες οι προστατευτικές για τον εργαζόμενο διατάξεις που συνδέονται με τη σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του και ειδικά για την υπερεργασία, την υπερωρία και τον χρόνο ημερήσιας ανάπαυσης
 • Οι συμβάσεις κατά παραγγελία θα αναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα παρακολουθούνται από τους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής MyErgani app.
 • Ο έλεγχος της εργασίας κατά παραγγελία θα διενεργείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και για όποιες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίες θα επιβάλλονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πρόστιμα.
 • Με την πρόβλεψη των συμβάσεων κατά παραγγελία  αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, που οδηγεί σε μαύρη και αδήλωτη εργασία, βοηθώντας παράλληλα την εύρεση εργασίας σε ομάδες πληθυσμού που χρειάζονται πιο ευέλικτο πλαίσιο απασχόλησης, όπως για παράδειγμα οι φοιτητές και οι μητέρες ή που αφορούν τεχνικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα στο πεδίο του θεάματος και ακροάματος ή της εστίασης .

Τι λέει το υπουργείο Εργασίας 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας εντός ενός 24 ΩΡΟΥ χωρά μόνο μια πλήρης απασχόλησή και μια μερική  απασχόληση κατ’ ανώτατο όριο. Δεν θίγεται η 40ωρη/5νθημερη εργασία, και δεν θίγεται το ανώτατο όριο των 48 ωρών (στον οποίο  περιλαμβάνεται ο χρόνος υπερεργασίας και υπερωρίας) ως μέσος όρος στους 4 μήνες περιόδου αναφοράς, όπως ορίζεται στο ΠΔ 88/1999.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 1. Επιχείρηση catering έχει αναλάβει κοσμική εκδήλωση 200 ατόμων έχοντας υπολογίσει ότι το προσωπικό που θα χρειαστεί είναι 10 εργαζόμενοι. Δύο ημέρες πριν την εκδήλωση πληροφορείται η επιχείρηση ότι οι καλεσμένοι θα είναι επιπλέον 100 άτομα . Σήμερα για τον έκτακτο αυτό φόρτο εργασίας που θα χρειαζόταν 3 επιπλέον εργαζόμενους (τους λεγόμενους «εξτρατζίδες») θα έψαχνε τελευταία στιγμή να προσλάβει έκτακτο προσωπικό, όπου τις περισσότερες φορές επειδή καθίσταται αδύνατο αυτό, τελικά προσφεύγει στην αδήλωτη εργασία , βρίσκοντας 3 εργαζόμενους και πληρώνοντας τους  στο χέρι το μεροκάματο χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Η ανάγκη τον αναγκάζει εκ των πραγμάτων να προσφύγει σε παράνομη επίλυση του έκτακτου και αιφνίδιου γεγονότος. Μετά την  ενσωμάτωση της Οδηγίας θα μπορούσε να έχει ένα σύνολο εργαζομένων με σύμβαση κατά παραγγελία, αορίστου χρόνου , όπου θα είχε συμφωνήσει το σύνολο ωρών απασχόλησης , ανά εβδομάδα / μήνα χωρίς όμως εκ των προτέρων να έχει προσδιοριστεί επακριβώς ο χρονικός προγραμματισμός εκτέλεσης της εργασίας αν δηλ. θα λάβει χώρα  Δευτέρα με Παρασκευή. Παρά ταύτα η σύμβαση κατά παραγγελία θα δημιουργούσε ασφάλεια και στις δυο πλευρές ,

1ο διότι ο εργαζόμενος θα είχε μια νόμιμη σύμβαση εργασίας που υπόκειται σε όλο το ισχύον προστατευτικό πλαίσιο μας που αφορά τα ωράρια την υπερεργασία και την υπερωρία

2ο διότι θα είχε διασφαλίσει τα ένσημα του

3ο διότι θα ήταν εξασφαλισμένη με νόμιμο τρόπο η αμοιβή του για τις ώρες που θα εκτελούσε την εργασία του

4ο διότι ο εργοδότης δεν θα χρειάζεται πλέον να καταφύγει σε παράνομες λύσεις.

Επιπλέον, πλέον θα υπάρχει μια διαρκής σύνδεση της επιχείρησης με τον εργαζόμενο, έτσι ώστε αφενός να απαγορεύονται καταχρήσεις (π.χ. στελέχη της επιχείρησης να καλούν συγκεκριμένους και μόνο εργαζομένους), αφετέρου ο εργαζόμενος να έχει προβάδισμα πρόσληψης με σύμβαση αορίστου χρόνου αν η επιχείρηση χρειαστεί πρόσθετο μόνιμο προσωπικό.

– Ανεβαίνει σίριαλ στην τηλεόραση στο όποιο εκτάκτως απαιτούνται τεχνικοί ή κομπάρσοι. Σήμερα η λύση είναι η σύμβαση εργασίας με πρόσληψη – απόλυση την ίδια μέρα . Με τις συμβάσεις κατά παραγγελία ο παραγωγός πλέον θα μπορεί να προβεί εξαρχής στη δημιουργία ενός pool εργαζομένων με ορισμένη διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, που με ειδοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν να μπορεί να απασχολήσει νόμιμα τους εργαζόμενους για τις ώρες που έχουν συμφωνηθεί με νόμιμες αποδοχές και προστατευτικούς για εργαζομένους όρους .Συγχρόνως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτό παρέχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα επίσημης σχέσης με την επιχείρηση, προς αποφυγήν καταχρήσεων και προς απόκτηση προβαδίσματος μελλοντικής πρόσληψης.
–  Έκτακτο φορτίο φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Η εταιρεία μεταφοράς δεν μπορεί να καλύψει την έκτακτη εκφόρτωση . Σήμερα καταφεύγει στην αδήλωτη εργασία προκειμένου να αντιμετωπίσει την έκτακτη ανάγκη. Με τη σύμβαση κατά παραγγελία θα είχε ήδη προσλάβει φορτοεκφορτωτές για την  κάλυψη τέτοιων έκτακτων αναγκών που θα μπορούσε νόμιμα να τους ειδοποιήσει ακόμα και 12 ώρες πριν την ανάληψη της υπηρεσίας τους .  Αυτό θα διευκολύνει και τους εν λόγω φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι θα έχουν επίσημη σύνδεση με την επιχείρηση, προβάδισμα στην πρόσληψη με σύμβαση αορίστου χρόνου και διασφάλιση για την αποφυγή καταχρηστικών συμπεριφορών.