Ιστορικό

Σε βάρος λογιστή επιβλήθηκε η ειδική χρηματική κύρωση 1500,00 ευρώ της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 (αντί αναστολής λειτουργίας) για το φορολογικό έτος 2022, επειδή κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία εσόδων σε είκοσι τρεις (23) περιπτώσεις συνολικής καθαρής αξίας 1.150,00€ (23 Χ 50,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8, 12 και 13 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Για τις ανωτέρω παραβάσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, επιβλήθηκε ειδική χρηματική κύρωση-πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α παρ. 8 του ν. 2523/1997, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα των εγκυκλίων ΠΟΛ.1074/2017 και ΠΟΛ.1102/2017, το οποίο προσδιορίστηκε στο ποσό των 1.500,00 ευρώ.

Επίσης, τού επιβλήθηκε και το πρόστιμο ύψους 250,00 ευρώ για την ως άνω παράβαση (επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από κάθε μη εκδοθέν στοιχείο ή που δεν αποδόθηκε το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο αθροιστικά των 250,00 ευρώ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 58Α παρ.1 του ν. 4174/2013).

Η προσφυγή

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

• Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας των προσβαλλόμενων πράξεων, και

• Παράβαση ουσιαστικού νόμου.

• Νόμιμο το δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2859/2000, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το άρθρο 6 παράγραφος 4.11 του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στο πλαίσιο της αυτοπαράδοσης και να εκδίδει μηδενικά Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.

 

Η Δ.Ε.Δ. απέρριψε την προσφυγή με τα παρακάτω βασικά σκεπτικά:

Επειδή, για πράξεις που εκδίδονται από 01/01/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι : «..».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, περί αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης, ορίζεται ότι: «..».

Επειδή, περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «..».

Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, στην υπό κρίση περίπτωση η εκδίκαση της διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 13 και 13Α του ν. 2523/1997, κατ’ εξαίρεση, ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης και δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή, ως προς την υπ’ αριθ. ………………….. Πράξη Επιβολής Ειδικής Χρηματικής Κύρωσης του άρθρου 13Α του ν.2523/1997, φορολογικού έτους 2022, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ είναι απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα.

Ως προς την υπ’ αριθμ…………………. Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 58Α παραγρ.1 του Κ.Φ.Δ.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 «Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης» του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους, που προβλέπονται στον Κώδικα.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 28 «Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου» του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι: «…».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 «Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων» του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι: «…».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 «…».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 «Βάρος απόδειξης» του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι: «….».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 «Αιτιολογία» του Κ.Δ.Δ. (ν.2690/1999) ορίζεται ότι: «….».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ.1 και 4 του άρθρου 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ορίζεται ότι:

«….».

Επειδή, τα αποτελέσματα του ελέγχου, ήτοι οι διαπιστώσεις των ελεγκτικών οργάνων, τα εξευρεθέντα, κρίσιμα στοιχεία και τα εξ αυτών συναγόμενα συμπεράσματα, καταγραφόμενα στην σχετική έκθεση ελέγχου, συνιστούν την αναγκαία αιτιολογία της πράξης (φύλλου ελέγχου), δια της οποίας επιβάλλονται μετ έλεγχο οι φόροι, ως εκ τούτου δε, επιβάλλεται η πληρότητα της έκθεσης ελέγχου κατά τρόπο, δυνάμενο να στηρίξει και ενώπιον των φορολογικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση προσφυγής σε αυτά, την εγγραφή.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η έκθεση ελέγχου, που συνιστά την αιτιολογία της καταλογιστικής του φόρου πράξεως, πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Σκοπός της αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητος ελέγχου τόσο από τον διοικούμενο, όσο και από το Δικαστήριο, κατά πόσο η διοικητική πράξη εκδόθηκε για τη διασφάλιση του διοικουμένου και κατά πόσο είναι σύμφωνη ή βρίσκεται σε αρμονία προς τους κανόνες δικαίου, που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητος (βλ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, §5.Αιτιολογία της διοικητικής πράξης).

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 5 «Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος» του ν .4308/2014, ορίζεται ότι:

«5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 «Τιμολόγιο Πώλησης» του ν. 4308/2014, ορίζεται ότι:

«1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 11 «Χρόνος έκδοσης τιμολογίου» του ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: «….»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 «Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών» του ν. 4308/2014, ορίζεται ότι:

«1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 «Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης» του ν. 4308/2014, ορίζεται ότι:

«Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.»

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4.11 του άρθρου 6 του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (ΦΕΚ Β’ 3314/24-12-2013), προβλέπεται ότι:

«4.11. Να μη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρείες και ιδιώτες, αν δεν υπάρχει μεταξύ τους υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ και η οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον ως άνω περιορισμό προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς Λογιστή Φοροτεχνικό ή συνταξιούχο Λογιστή Φοροτεχνικό, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση».

Επειδή, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρο 58Α του Κ.Φ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 51 παραγρ. 1 του ν.4410/2016, ορίζεται ότι:«…»

Επειδή, στην από …………………Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) & ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, αναφέρονται τα κάτωθι:

«ΙΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Την …………………., ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ, οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι διενεργώντας έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), σύμφωνα με την ανωτέρω εντολή, εισήλθαμε στον εσωτερικό χώρο της οντότητας, γνωστοποιήσαμε την ιδιότητά μας και τον σκοπό του ελέγχου στον υπεύθυνο της επιχείρησης κ………………..Στη συνέχεια ζητήσαμε το Βιβλίο Εσόδων, την κατάσταση πελατών και εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία για το φορολογικό έτος 2019 για να διενεργηθεί αντιπαραβολικός έλεγχος.

Από τον αντιπαραβολικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί είκοσι έξι (26) Τ.Π.Υ μηδενικής αξίας στη χρήση 2019 εκ των οποίων:

α) είκοσι τρία (23) αφορούσαν διάφορες οντότητες (φυσικά & νομικά πρόσωπα)

β) δύο (2) αφορούσαν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ένα (1) νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετείχε ο ελεγχόμενος για τα οποία ο έλεγχος έκανε δεκτά. […]

Στη συνέχεια ο έλεγχος με την με αριθ……………….Έκθεση Κατάσχεσης προέβη σε κατάσχεση :
1. Βιβλίο Εσόδων χρήσεως 2019 δικής μας αρίθμησης από το Νο 1-7.
2. Είκοσι τρία (23) Τ.Π.Υ μηδενικής αξίας χρήσεως 2019 δικής μας αρίθμησης από το Νο 1-23.
3. Ονομαστική κατάσταση από το λογιστικό πρόγραμμα εσόδων χρήσεως 2019 δικής μας αρίθμησης από το Νο 1-6.

Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης κατάσχεσης επιδόθηκε στον κ. …………….. υπεύθυνο της επιχείρησης. Για την υπ’ αριθ……………………. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ εκδόθηκε οίκοθεν το με αριθ. ………………..Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.)- Κλήση προς Ακρόαση.

Από την επιτόπια επεξεργασία των κατασχεθέντων με την υπ’ αριθ…………………… ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ διαπιστώθηκε ότι ελεγχόμενη επιχείρηση είχε εκδώσει ανακριβώς για το φορολογικό έτος 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων, σε είκοσι τρεις (23) περιπτώσεις φορολογικό στοιχείο καθαρής αξίας 1.150,00€ (50,00 Χ 23) πλέον ΦΠΑ 24% 276,00€ κατά παράβαση των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1003/31-12-2014.

Σημείωση: το ποσό της ανακρίβειας καθορίστηκε από το ελάχιστο ποσό αμοιβής των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων της ελεγχόμενης οντότητας όπως αποτυπώνονται τόσο από τα κατασχεθέντα στους στίχους 1 & 3 με την υπ’ αριθ…………………….Έκθεση Κατάσχεσης όσο και στη συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων (Μ.Υ.Φ.)

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε αναλυτικά τα στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Α/Α Α.Φ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ Τ.Π.Υ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
2

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
3

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
4

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
5

50,00 € 12,00€
_ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
6

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
7

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
8

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
9

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
10

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
11

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
12

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
13

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
14

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
15

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
16

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
17

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
18

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
19

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
20

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
21

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
22

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
23

50,00 € 12,00 €
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ 1.150,00€ 276,00 €

…..».

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, δεν αποδείχτηκε ότι συντρέχουν από την πλευρά του προσφεύγοντος οι προϋποθέσεις για δωρεάν παροχή υπηρεσιών, όπως ισχυρίστηκε. Ειδικότερα, στα κατασχεθέντα από τον έλεγχο τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αναφέρεται η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση συγκεκριμένων λογιστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να προκύψει το ακριβές περιεχόμενο των τιμολογούμενων λογιστικών υπηρεσιών.

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παραγρ. 4.11 του άρθρου 6 του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών προβλέπεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ως εξαίρεση, καθώς ο κανόνας είναι ότι ο λογιστής δεν προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του. Περαιτέρω, από το γράμμα της ανωτέρω διάταξης, ουδόλως συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή η δωρεάν παροχή υπηρεσιών λογιστή σε συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πέραν του τρίτου βαθμού ή σε μη συγγενή. Περαιτέρω, η διάταξη της παρ. 4.11 του άρθρου 6 του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών είναι στενώς ερμηνευτέα επειδή καθιερώνει εξαίρεση.

Επομένως, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών πρέπει να ερμηνεύεται με ευρύτητα ως προς την περίπτωση της δωρεάν παροχής υπηρεσιών, δεν ευσταθούν, ενώ δεν υποστηρίζονται ούτε από το γράμμα αλλά ούτε και από το πνεύμα της εν λόγω διάταξης.

Επειδή, η επιβολή του προστίμου δεν καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια της φορολογικής αρχής, αλλά αποτελεί δέσμια ενέργεια, υπό την έννοια ότι η φορολογική αρχή, εφόσον διαπιστώσει τη διάπραξη της παράβασης και τη συνδρομή των τασσόμενων από τον νόμο προϋποθέσεων, είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επιβολή του προστίμου.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, η προσβαλλόμενη πράξη έχει πλήρη, σαφή και νόμιμη αιτιολογία, καθώς η από ………………….Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), η οποία αποτελεί την αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, περιλαμβάνει τόσο τις εφαρμοστέες διατάξεις όσο και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχτηκε ο έλεγχος.

Επομένως, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/64838/ekdosh-dwrean-apodeixewn-apo-logisth-pros-makrinoys-syggeneis-kai-tritoys-prostimo-logw-anakribeias?fbclid=IwAR0NtoimHGxmNNwGHhfMIg_duZC6j4Y-5mGNMr3TaAoq_3jyL649jtBKRkU

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ