Ανακοίνωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο


Σύμφωνα με τα άρθρα 342 και 345 του ν. 4700/2020, όπως
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 172 και 175 του ν. 4820/2021, από 16.9.2023 και
εφεξής είναι υποχρεωτικό να κατατίθενται ηλεκτρονικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
τα εξής:
α) Τα εισαγωγικά δικόγραφα των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, των προσθέτων
λόγων και των παρεμβάσεων, τα οποία πρέπει να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική
υπογραφή. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων πραγματοποιείται αρχικά μέσω
του διαδικτυακού τόπου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και κατόπιν των απαραίτητων
πιστοποιήσεων και πληρωμών, συνεχίζεται στο διαδικτυακό σύστημα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Δικαστηρίου πρέπει να ορίζεται ορθά το σύνολο των σελίδων του δικογράφου και
των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων (προσβαλλόμενη πράξη/απόφαση, παράβολο
κ.λπ.), για να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από την αρμόδια γραμματεία του
γραφείου καταθέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δύναται το Δικαστήριο
να προχωρήσει την υπόθεση σε επόμενο στάδιο.
β) Τα υπομνήματα, οι αιτήσεις για δικαστική ενέργεια, τα έγγραφα νομιμοποίησης
των διαδίκων, τα σχετικά με την εκδικαζόμενη υπόθεση έγγραφα, τα αποδεικτικά
κοινοποίησης του ασκηθέντος ενδίκου μέσου ή βοηθήματος, τα παράβολα,
δικαστικά ένσημα και δαπανήματα υπέρ δημοσίου και νπδδ, καθώς και οι κάθε
φύσεως αιτήσεις προς τους δικαστικούς σχηματισμούς, τα οποία πρέπει να
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ειδικά τα αποδεικτικά κοινοποίησης του ασκηθέντος ενδίκου μέσου ή
βοηθήματος δύναται να υποβάλλονται ψηφιοποιημένα από το πρωτότυπο έντυπο
έως ότου να είναι δυνατή η, σε ηλεκτρονική μορφή, κοινοποίηση των ασκηθέντων
δικογράφων σε όποιον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικαστικού
σχηματισμού που απευθύνονται, καθώς και υποχρεωτικά σε έγχαρτη μορφή στην
αρμόδια γραμματεία το αργότερο μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη
συζήτηση της υπόθεσης, εκτός αν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
διαφορετική προθεσμία. Από την ανωτέρω υποχρέωση ταυτόχρονης υποβολής και
σε έγχαρτη μορφή, εξαιρούνται οι αιτήσεις για χορήγηση αποφάσεων, γνωμών,
πράξεων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
Από την υποχρεωτική κατάθεση με ηλεκτρονική μορφή εξαιρούνται τα δικόγραφα,
τα έγγραφα και οι αιτήσεις: (α) χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής
εκτέλεσης, που υποβάλλεται αυτοτελώς, (β) αγωγών για καθυστερούμενες
συντάξεις, όταν το σύνολο του ποσού που είναι αντικείμενο της διαφοράς δεν
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, (γ) χορήγησης του ευεργετήματος
της πενίας και (δ) οι αιτήσεις ενώπιον του τριμελούς συμβουλίου συμμόρφωσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ