Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πορτογαλία επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.
Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την εν λόγω νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα και τα άλλα τρία κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας και, πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής.
Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την οδηγία για την αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν μετέφερε με πλήρως σύμμορφο τρόπο στο εθνικό της δίκαιο, το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας.
Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της εν λόγω οδηγίας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση, αφενός, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν πρόσβαση στο ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα, καθώς και η Πορτογαλία και η Φινλανδία έχουν μεταφέρει ή εφαρμόσει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας και, πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και άλλων 21 κρατών-μελών, γιατί δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τον κανονισμό για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.
Ο κανονισμός αυτός έχει θεμελιώδη σημασία για την πρόληψη της κατάχρησης του διαδικτύου από τρομοκράτες με σκοπό τη διάδοση της ιδεολογίας τους, τον εκφοβισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση πολιτών διαδικτυακά. Ο κανονισμός παρέχει νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης που εκδίδεται από αρμόδια εθνική αρχή και υποχρεώνει τις εταιρείες να λαμβάνουν ειδικά μέτρα όταν οι πλατφόρμες τους εκτίθενται σε τέτοιο περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, θεσπίζει αυστηρές διασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Ο κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιουνίου 2022.
Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη θεσπίσει το σύνολο των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται σ’ αυτόν.
Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.