Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα δύο δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο.

Ο κ. Saulius Lukas Kalėda διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο για θητεία που λήγει στις 31 Αυγούστου 2025. Ο διορισμός του έγινε στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου το 2019.

Η κα Louise Spangsberg Grønfeldt διορίστηκε δικάστρια στο Γενικό Δικαστήριο για θητεία που λήγει στις 31 Αυγούστου 2028. Ο διορισμός της είναι επακόλουθο της παραίτησης του κ. Sten Frimodt Nielsen από τη θέση αυτή.

Γενικές πληροφορίες

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει δύο δικαιοδοτικά όργανα: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών κατόπιν διαβούλευσης με επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Επιλέγονται μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας.

Προκειμένου να διοριστούν στο Γενικό Δικαστήριο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση υψηλών δικαστικών καθηκόντων.