Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-560/20
Landeshauptmann von Wien

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Ο αναγνωρισμένος ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας έχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης με τους γονείς του ακόμη και αν ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης

Ο αναγνωρισμένος ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας έχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης με τους γονείς του ακόμη και αν ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης

Υπό τις εξαιρετικές συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να χορηγηθεί άδεια εισόδου και διαμονής και στην ενήλικη αδελφή του εν λόγω πρόσφυγα, η οποία χρειάζεται τη μόνιμη βοήθεια των γονέων της λόγω σοβαρής πάθησης