Ακύρωση  αναγκαστικής εκτέλεσης (δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού), που επισπεύδεται από διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό αποκτώσας αλλοδαπής εταιρείας (fund).
Το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την ανακοπή κατ’ άρθρο 973 ΚΠολΔ των Γραφείων μας και προχώρησε στην ακύρωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού μόλις μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του.
Πιο συγκεκριμένα, γνωστή εταιρεία διαχείρισης η οποία τους τελευταίους μήνες επιδίδεται στη διενέργεια εκατοντάδων πλειστηριασμών ακινήτων δανειοληπτών ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπών εταιρειών – funds, προχώρησε σε επίσπευση πλειστηριασμού επί οικοπέδου εντολέως μας – ελευθέρου επαγγελματία, ευρισκομένου στον Δήμο Αμαρίου, Νομού Ρεθύμνης, επί του οποίου έχουν ανεγερθεί τέσσερα διαμερίσματα εμβαδού 383,83 τ.μ., 56,56 τ.τμ, ημιυπαίθριων χώρων 113,80 τμ, δύο πισίνες εμβαδού 79,20 τμ.
Εντούτοις, το Δικαστήριο με την ανέκκλητη απόφασή του έκρινε ως μη τυπική τη διαδικασία της νομιμοποίησης της επισπεύδουσας τον πλειστηριασμό εταιρείας θεωρώντας ότι τόσο τα αναρτηθέντα από τη συμβολαιογράφο έγγραφα όσο και τα κοινοποιηθέντα στον οφειλέτη έγγραφα δεν αρκούν για την απόδειξη της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης.  Αντίθετα τα έγγραφα βάσει των οποίων δύναται να αποδειχθεί η νομιμοποίηση της εταιρείας δεν κοινοποιήθηκαν με καμία πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής (επιταγή προς πληρωμή, δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κλπ.) ως όφειλε να γίνει με συνέπεια την ακυρότητα των πράξεων αυτών.
Επιπλέον, το δικαστήριο δέχτηκε ότι έπρεπε να έχουν κοινοποιηθεί στον εντολέα μας οφειλέτη μεταξύ άλλων και έγγραφα τα οποία η εταιρεία διαχείρισης μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ στα βιβλία των αρμόδιων Ενεχυροφυλακείων ως όφειλε σύμφωνα με τους Ν.3156/2003 και Ν.4354/2015.
Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο προχώρησε στην ακύρωση της διαδικασίας συνέχισης πλειστηριασμού, με συνέπεια τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.
Όπως γίνεται φανερό η νομολογία πλέον έχει εκκινήσει να διαμορφώνεται σταθερά σχετικά με τα άγνωστα μέχρι πρότινος θέματα της νομιμοποίησης των διαχειριστικών εταιρειών επιτάσσοντας τη τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων εγκυρότητας και υποστατού των πράξεων στις οποίες αυτές προβαίνουν καθώς και των ισχυρισμών στις οποίες αυτές επιχειρούν να θεμελιώσουν τη νομιμοποίησή τους.
logo_Lekkakou_transparent_M_6.png