Την ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του προγράμματος παροχής νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει εισήγηση για αύξηση αμοιβών κατά 35% σε δικηγόρους για νομική βοήθεια.
Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρης Βερβεσός, σε επιστολή του προς ΚΕΘΙ, υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Γ.Γ. Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, ζητείται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΔΣΑ – Γενικής Γραμματείας Ισότητας – ΚΕΘΙ η αύξηση της δικηγορικής αμοιβής κατά 35% επί του αναφερόμενου ποσού του αντίστοιχου γραμματίου, αίτημα το οποίο είχε τεθεί και στις σχετικές συναντήσεις εργασίας που προηγήθηκαν και εκ μέρους του ΔΣΑ συμμετείχε ο Σύμβουλος του ΔΣ Στέλιος Λεριός.
«Προτείνουµε την αύξηση της δικηγορικής αµοιβής κατά 35% επί του αναφερόµενου ποσού του αντίστοιχου γραµµατίου πού απαιτείται για την εκάστοτε υπόθεση, προκειµένου να καταστεί η δοθείσα αποζηµίωση εύλογη συγκριτικά µε τον µεγάλο όγκο εργασίας, τον οποίο καλείται να αναλάβει ο διορισθείς από το πρόγραµµα συνήγορος» λέει ο κ. Βερβεσός και τονίζει: «Θεωρούµε ότι αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο αυξηµένης συµµετοχής για τους συναδέλφούς µας και θα αναβαθµίσει έτι περισσότερο τις προσφερόµενες υπηρεσίες».

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΔΣΑ, Δ. Βερβεσού

«Κατόπιν της από 29.11.2023 πραγµατοποιηθείσας συνάντησης εργασίας μεταξύ ∆ΣΑ – Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ΚΕΘΙ σχετικά µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα παροχής νοµικών υπηρεσιών και νοµικής βοήθειας σε γυναίκες θύµατα έµφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, στην οποία συµµετείχαν η αρµόδια Υφυπουργός Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο σύµβουλος του ∆ΣΡ, Στέλιος Λεριός, εκ µέρους τον ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η κα Ασηµίνα Γιολδάση ∆ιευθύντρια του ΚΕΘΙ και η κα Κατερίνα ∆ρούγα, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Ερευνών και Υλοποίησης Προγραµµάτων του ΚΕΘΙ, θα θέλαµε να σας προτείνουµε τα κάτωθι αναφορικά µε την ανανέωση τον Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ∆ΣΑ – Γενικής Γραµµατείας Ισότητας – ΚΕΘΙ, το οποίο υπεγράφη το 2021.
Είναι γνωστό και σε εσάς, πως οι υποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν κατόπιν των αιτηµάτων των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας, αφορούν κυρίως σε δίκες ασφαλιστικών µέτρων και συζητήσεις προσωρινών διαταγών, αλλά και κύριας αγωγής στα πλαίσια ειδικών διαδικασιών.
Οι προβλεπόµενες νόµιµες κατώτατες αµοιβές βάσει γραµµατίου προείσπραξης σε τέτοιου είδους υποθέσεις, είναι εξαιρετικά χαµηλές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι αξίες γραµµατίων: Ασφαλιστικά Μέτρα (πχ. Μετοίκησης, Επιµέλειας, ∆ιατροφής) αίτηση 107 εύρώ, παράσταση 134 εύρώ και σηµείωµα 102 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ παράσταση σε συζήτηση Προσωρινής ∆ιαταγής 79 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ως εκ τούτου, προτείνουµε την αύξηση της δικηγορικής αµοιβής κατά 35°/ο επί του αναφερόµενου ποσού του αντίστοιχου γραµµατίου πού απαιτείται για την εκάστοτε υπόθεση, προκειµένου να καταστεί η δοθείσα αποζηµίωση εύλογη συγκριτικά µε τον µεγάλο όγκο εργασίας, τον οποίο καλείται να αναλάβει ο διορισθείς από το πρόγραµµα συνήγορος.
Θεωρούµε ότι αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει ένα κίνητρο αυξηµένης συµµετοχής για τους συναδέλφούς µας και θα αναβαθµίσει έτι περισσότερο τις προσφερόµενες υπηρεσίες».