Αναφορικά με το ζήτημα της πληρεξουσιότητας για την υποβολή από έναν πολίτη τρίτης χώρας αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 193 του Ν. 5078/2023, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής επεσήμανε ότι:

Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί αίτημα δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, το οποίο είναι προγενέστερο των έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του πληρεξουσίου / εντολοδόχου δικηγόρου (μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου ή με άλλο ισόκυρο τρόπο) δια της οποίας θα δηλώνεται, υπευθύνως, ότι η παρασχεθείσα μέσω του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου πληρεξουσιότητα δεν έχει ανακληθεί και οι διαλαμβανόμενες σε αυτό εντολές παραμένουν σε ισχύ.

Στην περίπτωση κατά την οποία η υπηρεσία μίας στάσης έχει προχωρήσει  σε απόρριψη του αιτήματος αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 193 ν. 5078/2023, λόγω υποβολής της αίτησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο είχε συνταχθεί προγενέστερα των έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας συνοδευόμενη, είτε από νέο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε από υπεύθυνη δήλωση του πληρεξουσίου / εντολοδόχου δικηγόρου κατά τα ανωτέρω.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο dsa.gr