Βασίλης Β. Σπανουδάκης

Δικηγόρος Ηρακλείου

Σύμφωνα με την υπ.αρ. 27/2023   απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ,η μακροχρόνια αδράνεια (άνω των 16 ετών ) της δανείστριας Τράπεζας να οχλήσει τον ενυπόθηκο δανειστή ,εύλογα του δημιούργησε την πεποίθηση ότι εκείνος είχε εξοφλήσει την απαίτηση. Το δικαίωμα της καθής να εισπράξει την απαίτηση της είναι άμεσα συνυφασμένο με τη διαχείριση της περιουσίας ,ωστόσο οφείλει να ενεργεί σε κάθε χρονική στιγμή σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Εν προκειμένω η Τράπεζα ενήργησε αντίθετα στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ενώ γνώριζε ότι ο ανακόπτων κατέβαλε τις ρυθμισμένες δόσεις  του δανείου της οφειλέτριας εταιρείας ,αφενός δεν τον όχλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα ούτε απάντησε σε σχετικό αίτημα του προκειμένου να καταβάλει τυχόν υπόλοιπο οφειλής και αφετέρου ενώ γνώριζε και την ιδιότητα του τρίτου ως κυρίου ενυπόθηκου ακινήτου και ήταν εξοπλισμένη με εκτελεστό τίτλο δεν άσκησε ομοίως επι μακρό χρονικό διάστημα την εναντίον του εμπράγματη αγωγή ,ενώ δεν προέκυψε ότι υπήρχε λόγος που εμπόδιζε μια τέτοια ενέργεια της.

Η αδράνεια αυτή εύλογα δημιούργησε  στον ανακόπτοντα την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης του ως άνω εκτελεστού τίτλου. Συνεπώς η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης της καθής σε βάρος του ανακόπτοντος κρίνεται καταχρηστική.