Της Ελένης Τσιάβο

Σε ισχύ τίθενται εφεξής οι τροποποιήσεις που διαμόρφωσε το Γενικό Δικαστήριο αναφορικά με τον Κανονισμό διαδικασίας του.

Πιο αναλυτικά, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2023, οι αλλαγές που επιχειρεί να ολοκληρώσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν συντόμευση της διάρκειας των δικών, μεταξύ άλλων μέσω της αποσαφήνισης ή της απλοποίησης ορισμένων διατάξεων.

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω τροποποιήσεις εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες, όπως η δυνατότητα χρήσης τηλεδιάσκεψης για τις επ’ ακροατηρίου συζητήσεις.

Παράλληλα, διευκολύνουν την πιο ενεργή διαχείριση των υποθέσεων και λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη των ρυθμίσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων.

Οι προτάσεις τροποποιήσεων, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δικαστηρίου, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Το Γενικό Δικαστήριο τροποποίησε επίσης και τις διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του Κανονισμού Διαδικασίας του 2.

Τι αλλάζει λοιπόν;

Με τις τροποποιήσεις των δικονομικών κανόνων αποσαφηνίζονται, συμπληρώνονται ή απλοποιούνται ορισμένες διατάξεις.

Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι περιπτώσεις τακτοποίησης των υπομνημάτων και καθιερώνονται επίσης λύσεις τις οποίες το δικαιοδοτικό όργανο και η γραμματεία του διαμόρφωσαν για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Τηλεδιάσκεψη

Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο προβλέπει στα κείμενά του τη δυνατότητα χρήσης τηλεδιάσκεψης στις επ’ ακροατηρίου συζητήσεις, θεσπίζοντας το σχετικό νομικό και τεχνικό πλαίσιο.

Ο μηχανισμός αυτός είχε ουσιώδη συμβολή στην εξασφάλιση της συνέχειας της απονομής της δικαιοσύνης κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Η αίτηση για τη χρήση τηλεδιάσκεψης που υποβάλλεται από εκπρόσωπο ο οποίος κωλύεται να συμμετάσχει διά ζώσης στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση πρέπει να στηρίζεται σε «υγειονομικούς λόγους, λόγους ασφαλείας ή άλλους σοβαρούς λόγους» (άρθρο 107α του Κανονισμού Διαδικασίας).

Οι τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη συμμετοχή στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του Κανονισμού
Διαδικασίας.

Τους κανόνες αυτούς συμπληρώνει το έγγραφο «Πρακτικές συστάσεις προς τους εκπροσώπους που αγορεύουν μέσω τηλεδιασκέψεως».

Ηλεκτρονική υπογραφή

Επιθυμώντας να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στην αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, το Γενικό Δικαστήριο άρχισε να εφαρμόζει την ηλεκτρονική υπογραφή για τις αποφάσεις και τις διατάξεις του τον Μάρτιο του 2022.

Οι διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής των αποφάσεων και διατάξεων του και ορίζουν τους κανόνες για τη μακροχρόνια και ασφαλή φύλαξη των ηλεκτρονικών πρωτοτύπων των εγγράφων αυτών.

Ενεργή διαχείριση των υποθέσεων

Οι τροποποιήσεις των δικονομικών κανόνων παρέχουν στο δικαιοδοτικό όργανο νέες δυνατότητές οι οποίες εναρμονίζονται με την απαίτηση για πιο ενεργή διαχείριση των υποθέσεων και ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στην έκθεση του Δικαστηρίου του 2020.

Πιλοτικές υποθέσεις

Το άρθρο 71α του Κανονισμού Διαδικασίας καθιερώνει την έννοια της «πιλοτικής υπόθεσης».

Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες, όταν υπάρχουν περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις στις οποίες τίθεται το ίδιο νομικό ζήτημα, μία από αυτές προσδιορίζεται ως πιλοτική υπόθεση ενώ οι υπόλοιπες αναστέλλονται. Παρέχονται νέες εγγυήσεις: η πιλοτική υπόθεση θα εκδικάζεται κατά προτεραιότητα και οι διάδικοι στις υποθέσεις που αναστέλλονται θα υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μετά την επανάληψη της διαδικασίας επί των υποθέσεών τους.

Κοινή επ’ ακροατηρίου συζήτηση

Το άρθρο 106α του Κανονισμού Διαδικασίας θα επιτρέπει τη διοργάνωση από το Γενικό Δικαστήριο κοινών επ’ ακροατηρίου συζητήσεων για περισσότερες υποθέσεις όταν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ τους, ανεξαρτήτως του αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για συνεκδίκασή τους.

Προστασία των δεδομένων

Το Γενικό Δικαστήριο λαμβάνει επίσης υπόψη την εξέλιξη των ρυθμίσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κανονισμός Διαδικασίας διακρίνει πλέον με σαφήνεια την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων (άρθρο 66) από την επεξεργασία των δεδομένων που δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(άρθρο 66α).

Στην ανακοίνωση «Μη δημοσιοποίηση των δεδομένων στις ένδικες διαδικασίες» υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαίο η απάλειψη των δεδομένων να ζητηθεί με χωριστό δικόγραφο ήδη με την κατάθεση του πρώτου διαδικαστικού εγγράφου προκειμένου να αποφευχθεί η πρώιμη δημοσιοποίηση των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Χρήσιμα έγγραφα για τους διαδίκους

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο ενημέρωσε μια σειρά χρήσιμων εγγράφων για τους εκπροσώπους των διαδίκων [Κατάλογος των προς επαλήθευση στοιχείων για το δικόγραφο της προσφυγής (εισαγωγικό δικόγραφο), Υπόδειγμα συνοπτικής εκθέσεως των ισχυρισμών και κύριων επιχειρημάτων που προβάλλονται με το δικόγραφο της προσφυγής, Κατάλογος των προς επαλήθευση στοιχείων για την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, Ανακοίνωση σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση των δεδομένων στις ένδικες διαδικασίες].

Καταρτίστηκαν επίσης νέα έγγραφα για την υποβοήθηση των εκπροσώπων των διαδίκων στην προετοιμασία των προσφυγών (τίθενται στη διάθεσή τους υποδείγματα προσφυγών) και για την παροχή οδηγιών σε αυτούς στην περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημά τους να αγορεύσουν μέσω τηλεδιάσκεψης (Πρακτικές συστάσεις προς τους εκπροσώπους που αγορεύουν μέσω τηλεδιασκέψεως).

Οι νέοι δικονομικοί κανόνες θα είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο Curia στη σελίδα Γενικό Δικαστήριο/Διαδικασία: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ