Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις για τη διοικητική δίκη».

Αντικείμενο του μέρους Β’ του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκδίκαση των υποθέσεων, ιδίως μέσω: α) της άμεσης χρέωσης των υποθέσεων σε εισηγητή δικαστή και της πρόβλεψης αυστηρών προθεσμιών για την επίδοση των δικογράφων, την αποστολή των απόψεων της Διοίκησης και τη συγκέντρωση των στοιχείων του φακέλου, β) της επέκτασης της διαδικασίας σε συμβούλιο και της διεύρυνσης των εξουσιών του συμβουλίου, γ) της αναβάθμισης των καθηκόντων των εισηγητών μέσω της συμμετοχής τους με αποφασιστική ψήφο στη διαδικασία σε συμβούλιο και δ) της άρσης των τυπικών πλημμελειών και της συμπλήρωσης ελλείψεων του φακέλου πριν από τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο.

Αντικείμενο του Μέρους Γ’ είναι: α) η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1406/1983 (Α΄ 182), με τη μεταφορά κατηγοριών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την υπαγωγή τους ως διαφορών ουσίας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, β) η τροποποίηση του ν. 702/1977 (Α΄ 268), με τη μεταφορά κατηγοριών ακυρωτικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, γ) η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213) για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της πρότυπης δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αντικείμενο του Μέρους Δ’ είναι ο ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσω της τροποποίησης του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και η προαγωγή Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον βαθμό του Παρέδρου εκτός οργανικών θέσεων με τροποποίηση του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 (Α’130).

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 18/6/2024.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ