Ιστορικό

Μια τράπεζα με έδρα το Βερολίνο προσέφερε στους πελάτες της τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστωτική κάρτα, μέσω αίτησης στον ιστότοπό της.

Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, η τράπεζα ζήτησε διάφορα στοιχεία σχετικά με το εισόδημα, το επάγγελμα και τα προσωπικά στοιχεία των αιτούντων.

Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνταν, σε συνδυασμό και με πρόσθετα δεδομένα που συλλέγονταν από τρίτες πηγές, με αυτοματοποιημένη διαδικασία και τη χρήση αλγορίθμου.

Ο αλγόριθμος βασιζόταν σε κριτήρια και κανόνες που είχαν προηγουμένως καθοριστεί από την τράπεζα.

Ένας εκ των πελατών – αιτούντων τη χορήγηση κάρτας είδε την αίτησή του να απορρίπτεται, χωρίς ειδική αιτιολογία για την απόρριψη αυτή. Δεδομένου ότι είχε καλή πιστοληπτική ικανότητα και υψηλό εισόδημα σε τακτική βάση, αμφισβήτησε την αυτοματοποιημένη απόρριψη και διαμαρτυρήθηκε στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων του Βερολίνου.

Διαπιστώσεις της Εποπτικής Αρχής

Ακόμη και μετά την υποβολή σχετικού ερωτήματος από τον καταγγέλλοντα, η τράπεζα παρείχε μόνο γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, οι οποίες δεν συνδέονταν με την περίπτωσή του.

Παράλληλα, αρνήθηκε να του αποκαλύψει γιατί η πιστοληπτική του ικανότητα αξιολογήθηκε ως αρνητική.

Με τον τρόπο αυτό, ο καταγγέλλων στερείτο της δυνατότητας να κατανοήσει ποια δεδομένα και ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην αυτοματοποιημένη απόρριψη, αλλά και με βάση ποια κριτήρια είχε απορριφθεί η αίτησή του.

Χωρίς την ειδική αιτιολόγηση της περίπτωσής του, ο καταγγέλλων στερείτο του δικαιώματος να προσβάλει την αυτοματοποιημένη απόφαση που ελήφθη για αυτόν.

Η απόφαση της Αρχής

Μια τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με τους κύριους λόγους απόρριψης, όταν λαμβάνει αυτοματοποιημένη απόφαση σχετικά με αίτηση έκδοσης πιστωτικής κάρτας.

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη βάση δεδομένων και τους παράγοντες λήψης αποφάσεων, καθώς και τα κριτήρια απόρριψης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Εποπτική Αρχή του Βερολίνου διαπίστωσε ότι η τράπεζα είχε παραβιάσει το άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο η) ΓΚΠΔ.

Κατά την επιβολή του προστίμου, η Εποπτική Αρχή έλαβε υπόψη της ιδίως τον υψηλό κύκλο εργασιών της τράπεζας και τον σχεδιασμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και παροχής πληροφοριών. Ελαφρυντικώς εκτιμήθηκε το γεγονός ότι η εταιρεία παραδέχθηκε την παράβαση,  εφάρμοσε αλλαγές στις διαδικασίες που ακολουθεί, ενώ ανακοίνωσε και περαιτέρω βελτιώσεις.

Από το Δελτίου Τύπου του ΕΣΠΔ