Από το 2024, οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά πρότυπα.
Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να συζητήσουν την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και να εγκρίνουν την Πέμπτη τη συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες υποβολής εκθέσεων για τις μεγάλες εταιρείες.
Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες («Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD») θα αυξήσει τη δημόσια λογοδοσία των επιχειρήσεων, υποχρεώνοντάς τες να δημοσιοποιούν, τακτικά, στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπό τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Στόχος είναι με την πάροδο του χρόνου να τεθεί η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας σε ισότιμη βάση με την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων, επιτρέποντας στο κοινό να έχει επιτέλους πρόσβαση σε αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα.
Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί τους υφιστάμενους κανόνες υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, θεσπίζοντας λεπτομερέστερες απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων. Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ στο διάστημα από το 2024 έως το 2028 και θα ισχύσουν για όλες τις μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από 250 εργαζομένους), είτε είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών εκτός ΕΕ που με τζίρο πάνω από 150 εκ. ευρώ στην ΕΕ. Σχεδόν 50.000 εταιρείες στην ΕΕ αναμένεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων. Αντίστοιχα, περίπου 11.000 εταιρείες καλύπτονται από την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Σχετικές πληροφορίες

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της σχετικά με οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες στις 21 Απριλίου 2021. Το Κοινοβούλιο ζήτησε την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ψήφισμά του το 2018 και διατύπωσε τις συστάσεις του σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση σε ψήφισμά του το 2020. Η «CSRD» αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ατζέντας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.