Σύμφωνα με Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στις 24.5.2023 στην υπόθεση T-2/21 (Emmentaler Switzerland κατά EUIPO) ο όρος «emmentaler» δεν μπορεί να τύχει προστασίας ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τυριά.

Το διεθνές γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) δέχθηκε την αίτηση της Emmentaler Switzerland για τη διεθνή καταχώριση του λεκτικού σημείου EMMENTALER για προϊόντα τα οποία αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης “emmentaler”» [1] . 

Η ως άνω διεθνής καταχώριση κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), πλην όμως η εξετάστρια απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως [2] . Η Emmentaler Switzerland άσκησε ως εκ τούτου προσφυγή, η οποία στη συνέχεια απορρίφθηκε από το δεύτερο τμήμα προσφυγών του EUIPO, με την αιτιολογία ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση ήταν περιγραφικό [3] .

Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών. Στην παρούσα υπόθεση, το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει αν το τμήμα προσφυγών, κρίνοντας ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι περιγραφικό, παρέβη το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ , του κανονισμού 2017/1001. Πέραν τούτου, διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ του άρθρου 74, παράγραφος 2, του κανονισμού, το οποίο αφορά τα περιγραφικά σημεία ή τις περιγραφικές ενδείξεις που μπορούν να προσδιοριστούν ως συλλογικά σήματα, και του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ , του κανονισμού, το οποίο αφορά τα περιγραφικά σήματα.

Εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου

Αφενός, όσον αφορά τον περιγραφικό χαρακτήρα του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, υπό το πρίσμα των ενδείξεων τις οποίες έλαβε υπόψη το τμήμα προσφυγών, το ενδιαφερόμενο γερμανικό κοινό αντιλαμβάνεται αμέσως το σημείο EMMENTALER ως δηλωτικό ενός τύπου τυριού. Δεδομένου ότι, προκειμένου ένα σημείο να μη γίνει δεκτό προς καταχώριση, αρκεί να έχει περιγραφικό χαρακτήρα σε τμήμα της Ένωσης, το οποίο μπορεί να αποτελείται, κατά περίπτωση, από ένα μόνον κράτος μέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι περιγραφικό, χωρίς να χρειαστεί να εξετάσει τα στοιχεία τα οποία δεν αφορούν την αντίληψη του ενδιαφερόμενου γερμανικού κοινού.

Αφετέρου, όσον αφορά την προστασία του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση ως συλλογικού σήματος, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το άρθρο 74, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001 προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού, συλλογικά σήματα μπορούν να αποτελέσουν σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο προς δήλωση της γεωγραφικής προελεύσεως των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η παρέκκλιση αυτή πρέπει ωστόσο να ερμηνεύεται στενά.

Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της δεν μπορεί να καταλαμβάνει τα σημεία που θεωρούνται ως δηλωτικά του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, του χρόνου παραγωγής ή άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματος των επίμαχων προϊόντων, αλλά μόνον τα σημεία που θα θεωρηθούν ως δηλωτικά της γεωγραφικής προελεύσεως των προϊόντων αυτών. Δεδομένου ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι, για το ενδιαφερόμενο γερμανικό κοινό, περιγραφικό ενός τύπου τυριού και δεν γίνεται αντιληπτό ως δηλωτικό της γεωγραφικής προελεύσεως του εν λόγω τυριού, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τυγχάνει προστασίας ως συλλογικό σήμα. (curia.europa.eu)

H απόφαση εδώ