Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε έγγραφό της αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 18 του ν. 4251/2014 σχετικά με τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη και για εποχική εργασία.

Κατόπιν σχετικών επισημάνσεων ενδιαφερομένων υποψηφίων εργοδοτών, οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν πολίτες τρίτων χωρών για εργασία, το Υπουργείο επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. η) του άρθρου 13 του ν. 4251/2014, μεταξύ των δικαιολογητικών που οφείλει ένας εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχική εργασία, είναι το «η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο, επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα».

Η συμπερίληψη στο άρθρο 13 του εν θέματι δικαιολογητικού αφορά στην αναγκαιότητα άντλησης του πατρωνύμου και του μητρωνύμου (όνομα και επώνυμο πατέρα και μητέρας) του εργαζομένου, πολίτη τρίτης χώρας, για την έκδοση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο ταξιδιωτικό του έγγραφο (ιδίως τα στοιχεία μητρός), διαδικασία που λαμβάνει χώρα, αφού ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου, εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια και ξεκινήσει να εργάζεται εποχικά με την εθνική θεώρηση εισόδου.

Προς τούτο, το ως άνω δικαιολογητικό δεν θα πρέπει να ζητείται από τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος του εργοδότη για την έγκριση της μετάκλησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 13 και 18 του ν. 4251/2014. Ο εργοδότης θα πρέπει, ωστόσο, να ενημερώνεται από τις υπηρεσίες αυτές για την υποχρέωση του πολίτη τρίτης χώρας να έχει διαθέσιμο το ως άνω έγγραφο, όταν εισέλθει στην Ελλάδα με τις απαιτούμενες επικυρώσεις κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ο αλλοδαπός, αφού εισέλθει στην Ελλάδα και υποβάλει αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία, δύναται να υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα και επώνυμο μητέρας) προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διαμονής του. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο, επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα, οφείλει να τα προσκομίζει κατά τις συναλλαγές του με τις υπόλοιπες δημόσιες Αρχές της χώρας μας κατά τα ανωτέρω (έκδοση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).

Η εν θέματι προσέγγιση έχει άλλωστε αποτυπωθεί και στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του νέου Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023), στην όποια αναφέρεται ότι:

«Ο πολίτης τρίτης χώρας εποχικός εργαζόμενος, κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια μετά την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης και τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, οφείλει να φέρει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανή τα στοιχεία του πατρωνύμου και του μητρωνύμου του πολίτη τρίτης χώρας, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα. Το δικαιολογητικό του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος μετάκλησης, αλλά ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να το συνυποβάλει κατά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης της άδειας διαμονής για εποχική εργασία, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)».

Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται και σε περιπτώσεις μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, όπου δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη πρόβλεψη για την υποβολή του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο dsa.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ