Της Κ. Λεκκάκου


Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, η μαζική πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε αλλοδαπά κερδοσκοπικά funds και η ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών σε ελληνικές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, αποκάλυψε το ασύλληπτο νομοθετικό κενό σχετικά με τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την διαδικασία εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επί της ουσίας απλώς αδειοδότησε τις εταιρείες αυτές, οι οποίες εν πολλοίς δρουν ανεξέλεγκτα.
Τα ανωτέρω αποδείχθηκαν εν τοις πράγμασι σε πρόσφατη δικαστική επιτυχία του γραφείου μας με την οποία ακυρώθηκε επιταγή προς πληρωμή συνταχθείσα από τραπεζικό ίδρυμα επί σκοπώ εν συνεχεία επιβολής κατάσχεσης η οποία εν τέλει πραγματοποιήθηκε. Σε συνέχεια της επί σειρά μηνών μη ανταπόκρισης της πιστώτριας – επισπεύδουσας τον πλειστηριασμό τράπεζας στα συνεχή αιτήματα αναστολής αυτού λόγω αποδεδειγμένης – δια δημοσίων εγγράφων – ευαλωτότητας του εντολέως μας, αυτός έλαβε εν τέλει έγγραφη ενημέρωση της πιστώτριας ότι  η απαίτηση εναντίον του έχει μεταβιβαστεί και παραπέμφθηκε να επικοινωνήσει με την εταιρεία διαχείρισης που διαχειρίζεται την απαίτηση, δίχως όμως να του γνωστοποιηθεί ποια είναι αυτή η εταιρεία διαχείρισης και ποιος είναι ο κάτοχος της απαίτησης. Εν συνέχεια, ο δανειολήπτης, απευθύνθηκε στην συστημική εταιρεία διαχείρισης η οποία διαχειρίζεται απαιτήσεις που μεταβιβάστηκαν από τη συγκεκριμένη τράπεζα η οποία δήλωσε ότι δεν διαχειρίζεται ουδεμία απάντηση που αφορά στον συγκεκριμένο δανειολήπτη.
Ομοίως η τράπεζα και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αυτής (D.P.O.), στον οποίο και απευθύνθηκε ο εν λόγω οφειλέτης προκειμένου να πληροφορηθεί την πορεία της διαβίβασης των προσωπικών του δεδομένων για να συναχθεί ποιος είναι ο αληθής πιστωτής του, με την συμπλήρωση ενός μήνα από την αποστολή του αιτήματος και ελάχιστες ημέρες προ του πλειστηριασμού, απάντησαν επικαλούμενοι «δυσμενή τρέχουσα συγκυρία» και δεν γνωστοποίησαν για ακόμη μία φορά ποιος είναι ο αληθής πιστωτής – επισπεύδων και έχων έννομο συμφέρον να ολοκληρώσει τον εν εξελίξει πλειστηριασμό της Α΄κατοικίας του, αναφέροντας ότι αυτό θα είναι δυνατόν να του γνωστοποιηθεί εντός του επόμενου τριμήνου !!!! , ήτοι σε χρόνο ύστερο του πλειστηριασμού, επισπευδόμενου από πρόσωπο το οποίο έχει δηλώσει ότι έχει μεταβιβάσει την απαίτηση και άρα δεν συνιστά κάτοχο πλέον αυτής, μη έχουσα πλέον ο κατασχώσα Τράπεζα την ιδιότητα του επισπεύδοντος και μη έχουσα έννομο συμφέρον προς τούτο! Ουσιαστικά δηλαδή  επισπευδόταν ηλεκτρονικός πλειστηριασμός της Α’ κατοικίας Έλληνα πολίτη  χωρίς την ύπαρξη επισπεύδοντος  πιστωτή και χωρίς αρμόδιο να κρίνει εξωδικαστικά το εξωδικαστικό αίτημα ρύθμισης και εξαίρεσης της Α΄κατοικίας του από τον πλειστηριασμό αυτής για λόγους  ευαλωτότητας του οφειλέτη.
Το Δικαστήριο έκρινε με τη βοήθεια των εγγράφων που προσκομίσαμε ότι η απαίτηση πράγματι είχε μεταβιβαστεί και ακύρωσε την επιταγή προς πληρωμή ενώ σημειώνουμε ότι ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση και η επιβληθείσα κατάσχεση για έτερο λόγο και πιο συγκεκριμένα λόγω μη ορισμένου περιορισμού ως προς το ποσό της κατάσχεσης.
Η ως άνω περιγραφόμενη κατάσταση είναι περίτρανη απόδειξη της πλήρους σύγχυσης και αδιαφάνειας που επικρατεί στη σύγχρονη ελληνική τραπεζική και κοινωνική – οικονομική πραγματικότητα, εξαιτίας των υποκρυπτόμενων διαδικασιών, με μη καταχώρηση, ενημέρωση και κοινοποίηση κατ’ άρθρο 925 και 919 ΚΠολΔ της διαδοχής λόγω της επικαλούμενης από τους ίδιους τιτλοποίησης, στην οποία προβαίνουν οι εταιρείες διαχείρισης σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες ειδικού σκοπού, καταλείποντας σε πλήρη άγνοια εκατομμύρια δανειολήπτες, οι οποίες δεν γνωρίζουν σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν ώστε να συζητήσουν, ρυθμίσουν τις οφειλές τους, να προβούν σε καταβολές προς εξόφληση αυτών. Τονίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά όπου σε υποθέσεις εντολέων μας διαπιστώνεται παρόμοια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από άγνοια ως προς το πρόσωπο του αληθή πιστωτή.
Μοναδική λύση έναντι της ζοφερής αυτής πραγματικότητας είναι η άμεση θέσπιση αυστηρού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης. Πληροφορούμαστε ότι η κοινοτική οδηγία 2021/2167, που θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο έως το τέλος του έτους, έχει καθιερώσει αρκετά αυστηρούς κανόνες εποπτείας, οι οποίοι προβλέπουν από επιθεωρήσεις και επιβολή προστίμων στις εταιρείες διαχείρισης μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων. Πληροφορούμαστε επίσης ότι η οδηγία θα ενσωματωθεί άμεσα στο δίκαιό μας, γεγονός που θα επιδράσει άμεσα και θετικά στην ποιότητα του νομικού μας συστήματος και της ίδιας της δημοκρατίας μας.

Πηγή: https://lekkakou.gr/