Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αρ. 59660οικ. ΚΥΑ για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των άρθρων 155 και 156 του ν. 4620/2019 (Α΄ 96) για την πραγματοποίηση επιδόσεων εγγράφων της ποινικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα (ΦΕΚ Β’/403/22.1.2024).

Η επίδοση των εγγράφων της ποινικής δίκης με ηλεκτρονικά μέσα στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή μάρτυρα, σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 ΚΠΔ, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “poinikesepidoseis.gov.gr” (εφεξής «Πλατφόρμα»), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση της «Πλατφόρμας» ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Χρήστες της «Πλατφόρμας» είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι και επιμελητές δικαστηρίων που εξουσιοδοτούνται για το λόγο αυτό από την Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Oι τρόποι εισαγωγής στην «Πλατφόρμα» των εγγράφων προς επίδοση είναι δύο:

α. Η αυτοματοποιημένη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία τα στοιχεία του εγγράφου αποστέλλονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εφεξής ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) μέσω διεπαφής (ΑΡΙ) στην «Πλατφόρμα».

Με την παραλαβή του εγγράφου από την «Πλατφόρμα» ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία απόθεσης στη Θυρίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) (εφεξής «Θυρίδα»), ελέγχοντας την εγκυρότητα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπλεκόμενου προσώπου.

Εάν ο ΑΦΜ δεν υπάρχει ή δεν είναι έγκυρος η διαδικασία τερματίζεται, αποστέλλεται στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ- σχετικό μήνυμα λάθους και ακολουθείται πλέον η διαδικασία φυσικής επίδοσης της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 4620/2019.

Εάν ο ΑΦΜ είναι έγκυρος η «Πλατφόρμα» διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), αντλεί από αυτό τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπλεκομένου, εφόσον ο εμπλεκόμενος έχει εγγραφεί στο Μητρώο. Τα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας προστίθενται στην επίδοση. Με την αυτόματη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοσης σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή.

Ακολούθως το έγγραφο επίδοσης αποστέλλεται αυτόματα μέσω της «πλατφόρμας» στη Θυρίδα του πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 1 και 156 παρ. 1 ΚΠΔ και λαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Με την επιτυχημένη απόθεση του εγγράφου στη Θυρίδα του πολίτη η «Πλατφόρμα» λαμβάνει σχετική απάντηση που περιλαμβάνει τις πληροφορίες σύμφωνα με τον τύπο του εγγράφου (Κλήση Μάρτυρα, Κλητήριο θέσπισμα, Κλήση Κατηγορουμένου, Διάταξη, Βούλευμα, Απόφαση, Ποινική Διαταγή) καθώς και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

β. Η χειροκίνητη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Εισαγγελίας εισέρχεται στην «Πλατφόρμα» αφού πρώτα αυθεντικοποιηθεί με τους Κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αντλεί από τη δικογραφία στην ανάλογη για το κάθε έγγραφο φόρμα της «Πλατφόρμας». Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία το σύστημα διαλειτουργεί με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοση, σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή. Όπου στον Kώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπεται η σημείωση τόπου και χρονολογίας επίδοσης ή και η επίσημη σφραγίδα και η υπογραφή του εισαγγελέα στο έγγραφο που επιδίδεται, για τις ανάγκες της ψηφιακής επίδοσης νοούνται ότι τίθενται με την θέση επί του εγγράφου των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Ακολούθως το έγγραφο επίδοσης αποστέλλεται αυτόματα μέσω της «πλατφόρμας» στη Θυρίδα του πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 1 και 156 παρ. 1 ΚΠΔ και λαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Στην απόφαση αναφέρεται, επίσης, ο τρόπος παραλαβής της ηλεκτρονικής επίδοσης και έκδοσης του αποδεικτικού επίδοσης.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση τις επιδόσεις κλητήριων θεσπισμάτων, κλήσεων κατηγορουμένων, διατάξεων, βουλευμάτων, αποφάσεων (πλην αποφάσεων ποινικών διαταγών και λιπομαρτύρων), των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2024.