Της Ελένης Τσιάβο

Ο δικαστικός επιμελητής σε… ψηφιακή μορφή, είναι πλέον γεγονός στα ελληνικά δεδομένα.

Όλοι είμαστε γνώστες, των σκηνών απείρου κάλλους, όπου οι κλήσεις τοιχοκολλούνται από τους επιμελητές, προς τα φυσικά πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις.

Αυτές οι εικόνες δύνανται να αποτελέσουν πια στοιχείο του παρελθόντος, εφόσον το επιλέξει ο εκάστοτε πολίτης.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι η κατοχύρωση του “ψηφιακού δικαστικού επιμελητή” αν μπορούμε να το ορίσουμε με απλό τρόπο, έγινε με το άρθρο 122Α του ΚΠΔ και ουσιαστικά τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την ψήφιση του άρθρου στις 27 Μαΐου.

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζει εφεξής και τον τρόπο πληρωμής των δικαστικών επιμελητών, αναφορικά με την «ψηφιακή επίδοση».

Η διαδικασία αλλά και οι προϋποθέσεις

Πιο αναλυτικά, ο κατά τόπο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για αυτή την πράξη, να έχει διοριστεί από το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται.

Η προσθήκη έγινε με άρθρο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπει και ρυθμίζει τα σχετικά με την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα.

Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

Τι επιτυχγάνεται;

Η ηλεκτρονικοποίηση της δικαιοσύνης είναι μια ουσιώδης ανάγκη και χρήζει άμεσης υλοποίησης. Το θεσμικό πλαίσιο εναρμονίζεται προς το βήμα αυτό, ενώ δυνητικά αποφέρει και μείωση του κόστους των επιδόσεων.

More info

Καταλήγοντας, παραθέτουμε αναλυτικά και τη διάταξη, η οποία προβλέπει:

Άρθρο 67 Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα

Προστίθεται νέο άρθρο 122 Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) ως εξής:«Αρθρο 122ΑΕπίδοση με ηλεκτρονικά μέσα1. Επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτό δικαστικό επιμελητή, διορισμένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του ή την έδρα του, κατά το χρόνο διενέργειας της επίδοσης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο αυτή απευθύνεται.

2. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται συντελεσμένη μόνο εφόσον επιστραφεί στον διενεργούντα την επίδοση δικαστικό επιμελητή, ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου, η οποία φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (EE L 257/28.8.2014), του προσώπου προς το οποίο γίνεται η επίδοση. Επί ποινή ακυρότητας, η ηλεκτρονική απόδειξη περιέχεται στην έκθεση επίδοσης την οποία συντάσσει ο δικαστικός επιμελητής σύμφωνα με το άρθρο 139 Κ.Πολ.Δ..

Η επίδοση θεωρείται ανυπόστατη αν η ηλεκτρονική απόδειξη δεν περιέλθει στον διενεργούντα την επίδοση μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την αποστολή. Συνέπεια του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η αυτοδίκαιη διενέργειά της με φυσικό τρόπο επίδοσης, όπως ορίζουν τα άρθρα 122 επ..3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, που επιθυμεί να αποστέλλει ή να λαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούται να δηλώσει μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση στην κεντρική βάση μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή νομικό πρόσωπο με έδρα στην αλλοδαπή, η δήλωση υποβάλλεται στην ανωτέρω κεντρική βάση. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από τρίτο με ειδικό πληρεξούσιο.4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 3, με παραλήπτη το Δημόσιο, πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών, κατάστημα ηλεκτρονικού χρήματος ή ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται στην εκάστοτε αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστημα της περιφέρειας, όπου κατά το χρόνο επίδοσης έχει την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα του ο αποστολέας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας ή κεντρικού υποκαταστήματος της περιφέρειας, η επίδοση διενεργείται στην κεντρική έδρα των φορέων του πρώτου εδάφιου. Για τον σκοπό αυτό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων του δεύτερου εδαφίου υποχρεούνται να δηλώνουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην ανωτέρω κεντρική βάση, όπως επίσης και το όνομα του αντιπροσώπου, εκπροσώπου ή υπαλλήλου που είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά το έγγραφο που επιδίδεται.

5. Για την υποβολή της δήλωσης των παρ. 3 και 4, συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του πρωτοδικείου και εκείνον που κάνει τη δήλωση, η οποία καταχωρίζεται σε ευρετήριο με την αλφαβητική σειρά του επωνύμου ή της επωνυμίας του φυσικού ή νομικού προσώπου. Οι δηλώσεις τηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο αποστέλλεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του πρωτοδικείου ηλεκτρονικά στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

6. Αντικατάσταση ή κατάργηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει καταχωριστεί γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’134).7. Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 143, μπορεί να γίνεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχεται σε δικόγραφο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 119 Κ.Πολ.Δ.8. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επίδοσης οι δικονομικές προθεσμίες παρατείνονται κατά μία (1) ημέρα.9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξειδικεύονται oι όροι δημιουργίας και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.»

Πως θα πληρώνονται

Με το άρθρο 367 του νέου νομοσχεδίου προστίθεται διάταξη που προβλέπει:

«Άρθρο 367 – Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις:

Στο άρθρο 122Α του π.δ. 503/1985 (Α’ 85) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τις επιδόσεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται όπως και η αμοιβή της επίδοσης της παρ. 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔ..».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ