Δικηγορικά Γραφεία Κωνσταντίνας Λεκκάκου & Συνεργατών

Καθώς η διαδικασία εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης που εκπροσωπούν στην χώρα μας αλλοδαπά κερδοσκοπικά funds βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέσω εκδόσεως διαταγών πληρωμής και διενέργειας πλειστηριασμών, επικρατεί δυστυχώς σύγχυση μεταξύ των δανειοληπτών ως προς τις δυνατότητες άμυνας τους δια της δικαστικής οδού.
Δεν είναι μάλιστα λίγοι οι δανειολήπτες που απογοητεύονται και εγκαταλείπουν την προσπάθεια με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί ανακοπής τους σε πρώτο βαθμό, κινδυνεύοντας να απωλέσουν ακόμη και την πρώτη κατοικία τους.
Στην πραγματικότητα, με την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων που απορρίπτουν την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ή της εκτέλεσης, δεν χορηγείται στους δανειολήπτες  μόνο η δυνατότητα να ανατραπεί η πρωτόδικη απόφαση κατόπιν αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Τα άρθρα 632 παρ. 4 και 938 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δίνουν, σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά απορριπτικών αποφάσεων επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και εκτέλεσης αντίστοιχα, την δυνατότητα αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού έως την έκδοση της απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Για την ακρίβεια και σύμφωνα με τη διαμορφωθείσα νομοθεσία και νομολογία η άσκηση ενδίκων μέσων και ιδίως της έφεσης καθίσταται επιβεβλημένη ως η μοναδική ασφαλής νομικά μέθοδος για την ευδοκίμηση αίτησης αναστολής σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού.
Περαιτέρω με την άσκηση έφεσης κατά των ανωτέρω αποφάσεων και ιδίως σε περίπτωση χορηγήσεως αναστολής της εκτέλεσης οι δανειολήπτες αποκτούν πέραν της ευχέρειας χρόνου και συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των πιστωτών τους στο πεδίο της διαπραγμάτευσης για την ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση της οφειλής καθώς όπως έχουμε τονίσει σε προγενέστερα άρθρα ο αγώνας πρέπει να διεξάγεται τόσο στο δικαστικό πεδίο όσο και στο εξωδικαστικό πεδίο της διαπραγμάτευσης και μάλιστα ταυτόγχρονα.
Συμπερασματικά απαιτείται εκ μέρους των δανειοληπτών εγρήγορση και λήψη ενημέρωσης άμεσα από εξειδικευμένους νομικούς προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες που δυστυχώς πολλοί δανειολήπτες θεωρούν ότι δεν μπορούν να αποφύγουν.