Οι μισθωτοί που δεν θα εργαστούν εκείνη την ημέρα δικαιούνται ένα ημερομίσθιο, εφόσον αμείβονται με αυτό τον τρόπο ( άρθρο 2§3 ν.δ. 3755/1957). Εάν αντίθετα αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται καμία επιπλέον αμοιβή. Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που τυχόν βρίσκονται σε άδεια αναψυχής, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο. Αντίθετα, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν τις κανονικές αποδοχές της άδειας, χωρίς πρόσθετο ημερομίσθιο.

Οι εργαζόμενοι την 25η Μαρτίου:

Όσοι εργαστούν την 25η Μαρτίου, επειδή η επιχείρηση τους ανήκει στις επιχειρήσεις που εξαιρούνται της αργίας ( π.χ. εστιατόρια) θα λάβουν προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, καθώς και το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού που αντιστοιχούν στην ημέρα αυτή. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την παράνομη απασχόληση κατά την αργία, όπου όμως ο εργοδότης υπόκειται σε διοικητικά πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Τέλος, αυτοί δεν δικαιούνται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας, αφού τέτοια ανάπαυση έχουν μόνο όσοι εργάζονται τις Κυριακές και όχι όσοι εργάζονται τις ημέρες αργίας. Βέβαια, όταν συμπίπτει η 25η Μαρτίου με Κυριακή, ισχύει η αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.

Πηγή: dikigorosergatologos.gr