Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατόχου πιστωτικής κάρτας της Alpha Bank του οποίου τα στοιχεία συναλλαγών μέσω της κάρτας χορηγήθηκαν από υπάλληλο της Τράπεζας στη σύζυγό του χωρίς σχετική εξουσιοδότηση.

Από την εξέταση της καταγγελίας προέκυψε ότι η Τράπεζα, παρότι είχε ενδείξεις τέλεσης περιστατικού παραβίασης, δεν το διερεύνησε ενεργά, μεταθέτοντας την ευθύνη προσκόμισης στοιχείων στο υποκείμενο και καθυστέρησε σημαντικά να κινήσει τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες χειρισμού του. Με την απόφαση επιβλήθηκε στην Alpha Bank πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τη διαπιστωθείσα παράβαση της αρχής της νομιμότητας και της εμπιστευτικότητας και πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για τον εσφαλμένο χειρισμό και την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του περιστατικού παραβίασης κατά το άρθρο 33 ΓΚΠΔ. (dpa.gr)

Δείτε την Απόφαση εδώ