ΔΕφΑθ (ακυρ.): Η κατάσταση της ψυχικής υγείας της προσφεύγουσας ένεκα της νοσηλείας της λόγω σχιζοφρένειας, κατά τον χρόνο θυροκόλλησης της προσβαλλόμενης πειθαρχικής απόφασης, επιφέρει διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών της, η οποία δύναται να της στερήσει την ικανότητα προς καταλογισμό, τόσο ως προς τη διάπραξη των παραπτωμάτων που της αποδίδονται, όσο και για το εάν ήταν σε θέση να κατανοήσει τις συνέπειες από την επίδοση σε αυτή της προσβαλλόμενης πειθαρχικής απόφασης, ώστε να αρχίσει να κινείται η εξηκονθήμερη προθεσμία για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής.

Συντρέχει λόγος που εμποδίζει την έναρξη της προθεσμίας αυτής και, συνεπώς, η υπό κρίση προσφυγή ασκείται εμπροθέσμως. Έπρεπε, πριν την έκδοση αποφάσεων σχετικών με την πειθαρχική ευθύνη της προσφεύγουσας, να κινηθεί από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο η κατά νόμο διαδικασία για τη διακρίβωση της συνδρομής λόγων άρσης ή μείωσης της ικανότητας καταλογισμού της και, περαιτέρω, σε περίπτωση ανικανότητας για καταλογισμό, να κινηθεί η διαδικασία για την τυχόν απόλυση της προσφεύγουσας από την υπηρεσία ένεκα πνευματικής νόσου. (πηγή τνπ Ισοκράτης).