Σε διαγραφή των «κόκκινων χρεών» προς την Εφορία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που με βάση το «νόμο Κατσέλη» έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, προχωρεί η φορολογική διοίκηση ενεργοποιώντας τη σχετική δικαστική απόφαση.

Η προϋπόθεση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή των οφειλετών από το υπόλοιπο των χρεών τους είναι η τήρηση της δικαστικής απόφασης για το πρόγραμμα πληρωμών όλων των πιστωτών καθώς το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επιφέρει, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών.

Advertisement

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων από τον οφειλέτη η απαλλαγή χάνεται και καθίσταται απαιτητό ολόκληρο το χρέος με τις φορολογικές αρχές να προχωρούν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας

Οδηγίες

Σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες της ΑΑΔΕ οι οφειλέτες που έχουν εντάξει τις οφειλές τους στη ρύθμιση του ν.3869/2010 απαλλάσσονται από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής και από απαίτηση του Δημοσίου εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Έχει περιληφθεί η απαίτηση του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και να μην έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο. Έχει επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί υπαγωγής των οφειλών του στον ν. 3869/2010 στο Δημόσιο
– Έχει συμμορφωθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των οφειλών του, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και το νόμο, στις οριζόμενες καταβολές εντός της τριετίας, προς όλους τους πιστωτές. Δηλαδή, δεν αρκεί η συμμόρφωση του οφειλέτη προς την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών του έναντι του Δημοσίου αλλά απαιτείται η συμμόρφωσή του έναντι του συνόλου των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις καταλαμβάνονται από τη δικαστική ρύθμιση.

Στις οφειλές που διαγράφονται περιλαμβάνονται:

– οι βεβαιωμένες στην Φορολογική Διοίκηση προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων,
– οι ατομικές, δηλαδή βεβαιωμένες στον ΑΦΜ του οφειλέτη ή σε Α.Φ.Μ. τρίτου, για τις οποίες όμως ο οφειλέτης έχει αποκλειστική ευθύνη, όπως οφειλές από κληρονομική διαδοχή, ή από συνυπευθυνότητα, δηλαδή βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. τρίτου προσώπου, για την καταβολή των οποίων ο οφειλέτης ευθύνεται εις ολόκληρον με το πρόσωπο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται από τη δικαστική απόφαση

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από βεβαιωμένες οφειλές που:

α) ενώ είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση περί υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010, εξαιρέθηκαν και δεν ρυθμίστηκαν και
β) δεν συμπεριλήφθηκαν από τον οφειλέτη στην αίτησή του ούτε εντάχθηκαν στη διαδικασία από το δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, η απαλλαγή από το υπόλοιπο οφειλών επέρχεται μόνο υπέρ του αιτούντος οφειλέτη που υπήχθη στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 3869/2010 και δεν έχει καμία επίπτωση στην ευθύνη τυχόν τρίτων προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν έναντι του Δημοσίου (π.χ. συνυπόχρεοι, εγγυητές). Η ευθύνη των προσώπων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται.

Για να διαγραφούν οριστικά οι οφειλές για τις οποίες έχει απαλλαγεί ο οφειλέτης θα πρέπει να:

– να έχει καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές σύμφωνα με το ν. 3869/2010.
– να έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αίτησης έκπτωσης, δηλαδή να έχουν παρέλθει 2 έτη από την επέλευση της απαλλαγής, χωρίς να έχει ασκηθεί από πιστωτή αίτηση έκπτωσης ή, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί αίτηση έκπτωσης, να έχει εκδοθεί αμετάκλητη απορριπτική απόφαση επί αυτής.
– να μην υφίστανται άλλοι οφειλέτες / ευθυνόμενα πρόσωπα πέραν του απαλλασσόμενου οφειλέτη για τις οφειλές που υπόκεινται σε απαλλαγή.
– να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δόσεων που ορίζονται σε αυτή εφόσον με τη δικαστική απόφαση εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη

Μ.Χρ.
www.bankingnews.gr