Εξεδόθη οριστική, προσωρινώς εκτελεστή εν όλω, δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 1187/2020), επί της από 1.2.2019 αγωγής του ΔΣΑ κατά υπαλλήλων του, με την οποία κρίθηκε ότι οι εναγόμενοι υπάλληλοι επέδειξαν βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 90.000 € από το ταμείο του Συλλόγου, και υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν προς τούτο εις ολόκληρον στον ΔΣΑ, το άνω ποσό (των 90.000 €) νομιμοτόκως.