Η Αρχή εξέτασε εννέα καταγγελίες αναφορικά με αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες από την εταιρεία INFO COMMUNICATION SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, μία καταγγελία κατά της ίδιας εταιρείας που αφορούσε την αποστολή αζήτητου SMS προωθητικού χαρακτήρα, καθώς και τη γενικότερη πρακτική της αναφορικά με τις δραστηριότητες προωθητικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί. Η Αρχή διαπίστωσε παραβάσεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 (πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών ενεργειών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση – αφού, πέραν του ότι η εταιρεία δεν απέδειξε ότι λαμβάνει συγκαταθέσεις, η ίδια η διαδικασία που περιέγραψε ότι ακολουθεί δεν διασφαλίζει τη λήψη έγκυρων συγκαταθέσεων), καθώς επίσης και των άρθρων 13 και 14 του ΓΚΠΔ (μη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων – αφού, μεταξύ άλλων, οι καταγγέλλοντες δεν γνώριζαν αρχικώς ούτε την επωνυμία της εταιρείας η οποία πραγματοποίησε τις κλήσεις) και επέβαλλε πρόστιμο 30.000 ευρώ για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις.