* Αφροδίτη Σακελλαροπούλου, Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Ε

“Ιούνιος 2022 ψηφίζεται ο ν.4938, ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων, ένας αναχρονιστικός νόμος, ο οποίος περιορίζει το ανεξάρτητο δικαστικό φρόνημα καθώς και το αυτοδιοίκητο, αφού σύμφωνα:

1) με το άρθρο 17 παρ.6: Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως μέλη συμβουλίων των δικαστηρίων, όσοι: α) έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, εκτός από την επίπληξη, ή έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για να τεθούν εκτός υπηρεσίας ή έχουν τεθεί εκτός αυτής, β) εναντίον τους εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα που τελέστηκε με δόλο γ) έχουν κριθεί μη προακτέοι στον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν. ΜΕ αυτό το άρθρο απομακρύνονται στην πραγματικότητα από τα διοικητικά μας συμβούλια οι μη αρεστοί υποψήφιοι, δυνάμει της εναντίον τους άσκησης πειθαρχικών αναφορών και κατ επίφαση μηνύσεων από τον οιονδήποτε παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των διοικητικών μας συμβουλίων, αφού κάποιος συνάδελφος που επιθυμεί να είναι υποψήφιος και έχει καταδικασθεί πειθαρχικά για καθυστέρηση ή έχει ασκηθεί εναντίον του μόνο ποινική δίωξη και ας μην έχει καταδικαστεί, καθίσταται όμηρος του μηνυτή του, επί πολλά έτη.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 44, ως κώλυμα διορισμού δικαστικών λειτουργών ορίζεται Η σωματική ή ψυχική αδυναμία, το οποίο παραβιάζει απροκάλυπτα και απροσχημάτιστα το πρωτογενές και το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει και απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω σωματικής κυρίως ασθένειας. Ενδεικτικά αναφέρω το Άρθρο 2 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ κατά το οποίο:
 ως «άμεση διάκριση» νοείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, κλπ μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση, όπως και το άρθρο 5 της ανωτέρω Οδηγίας το οποίο υπαγορεύει την δυνατότητα εξέλιξης των ατόμων με αναπηρία ή με χρόνια ασθένεια, σύμφωνα δε με το άρθρο 3 η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων.

3) Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Οργανισμού, Ο μισθός περικόπτεται με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστικού λειτουργού που διευθύνει το δικαστήριο σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, καθιστώντας ευθέως τον Προϊστάμενο οιονεί πειθαρχικό όργανο με αποτέλεσμα ο διωκόμενος δικαστής να υφίσταται αλλεπάλληλες διώξεις για το ίδιο χρονικό διάστημα από διαφορετικά υπηρεσιακά όργανα, παραβιαζομένης ευθέως της αρχής «ne bis in idem” που ορίζει ότι ουδείς μπορεί να διωχθεί ή να καταδικασθεί ποινικά αλλά και πειθαρχικά δύο φορές για την ίδια παράβαση. Το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα αναγνωρίζεται τόσο από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

4)Με τον ως άνω Οργανισμό επιβλήθηκε στους δικαστές η απαγόρευση προαγωγής τους αν δεν παρακολουθήσουν υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης, στα οποία οι δικαστές συμμορφούμενοι σπεύδουν μαζικά να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους πλην όμως επιλέγεται σε αυτά κάθε φορά ένα πολύ μικρό ποσοστό, από το οποίο συνήθως αποκλείονται εκ των προτέρων οι Ειρηνοδίκες, καθιστώντας λοιπόν αυτούς που δεν επιλέγονται καταδικασμένους στην στασιμότητα άνευ υπαιτιότητας τους παραβιαζόμενου για άλλη μία φορά του ευρωπαϊκού δικαίου που απαγορεύει τις διακρίσεις, την αδιαφάνεια και την ανισότητα στην προαγωγή της επαγγελματικής ζωής.

5) Καθιερώθηκε επίσης με το άρθρο 59 παρ.10 του Οργανισμού η απαγόρευση προαγωγής επί 5ετία όσων έχουν καταδικαστεί για καθυστέρηση, παραβιάζοντας έτσι την αρχή της αναλογικότητας και για άλλη μία φορά την αρχή ne bis in idem, αφού για μία προσωρινή έστω καθυστέρηση, εκτός από την ήδη επιβληθείσα τιμωρία του, ο δικαστικός λειτουργός μένει στάσιμος για 5 έτη, όπερ τον απογοητεύει, τον αποθαρρύνει για οποιαδήποτε μελλοντική υπηρεσιακή του ανάταση, τον ευνουχίζει επαγγελματικά, τον λοβοτομεί, καταρρακώνοντας το δικαστικό του φρόνημα, μετατρέποντάς τον σε φοβισμένο και αποτυχημένο υπαλληλάκο.

6)Με το άρθρο 59 παρ.9 του Οργανισμού απαγορεύεται η προαγωγή δικαστικού λειτουργού αν έχει ξεπεράσει κάποια χρονικά όρια στην δημοσίευση απόφασης, δεν έχει σημασία τόσο ο χρόνος, αλλά ότι καμία άλλη προϋπόθεση δεν λαμβάνεται υπόψιν, όπως υπερχρέωση, ασθένεια, πολυπλοκότητα της υπόθεσης κλπ, παραβιαζόμενης σαφώς της αρχής της αναλογικότητας και του ανθρωπίνου δικαιώματος του διαδίκου σε δίκαιη δίκη, αφού η παραγωγή γρήγορων και φασόν αποφάσεων θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και ορθότητα στην απονομή της δικαιοσύνης.

7)Με τα άρθρα 81 και 91 του Οργανισμού επιτρέπεται το δικαίωμα Προσφυγής στην Ολομέλεια μόνο, εφόσον ο δικαστικός λειτουργός έλαβε τρεις (3) τουλάχιστον ψήφους στο δεκαπενταμελές Συμβούλιο και δύο (2) στο ενδεκαμελές. Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (α. 13 ΕΣΔΑ) , σύμφωνα με το οποίο «Παν πρόσωπον του οποίου τα αναγνωριζόμενα εν τη παρούση Συμβάσει δικαιώματα και ελευθερίαι παρεβιάσθησαν, έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής, έστω και αν η παραβίασις διεπράχθη υπό προσώπων ενεργούντων εν τη εκτελέσει των δημοσίων καθηκόντων των».

8)Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα, μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας έως δώδεκα (12) μηνών στην αλλοδαπή σε προγράμματα κατάρτισης διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών δικαστικής εκπαίδευσης σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς εξαιρουμένων των ειρηνοδικών παραβιάζοντας το ευρωπαϊκό δίκαιο που απαγορεύει τις διακρίσεις και υπαγορεύει το δικαίωμα στην ισότιμη επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 14 του Χάρτη).

Η Ένωσή μας αν προσέφευγε είτε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης αφενός είχε σοβαρές πιθανότητες να πιέσει το ελληνικό κράτος να αποσύρει τις ως άνω πρωτοφανείς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα διατάξεις αφετέρου θα έδειχνε δύναμη και σθένος και θα ήταν υπολογίσιμη. Όμως, η αντίδραση της πλειοψηφίας σε όλα τα παραπάνω ήταν χαλαρή έως ανύπαρκτη, περιοριζόμενη στην εκπροσώπηση της Ένωσης στην Βουλή από μία Πρόεδρο τρεμάμενη, που είχε καταπιεί την γλώσσα της, όταν η ίδια προεκλογικά ωσάν ηρωίδα του 21 διακήρυσσε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης κάτω τα χέρια από τη Δικαιοσύνη, διαμαρτυρόμενη είτε γιατί το τότε Προεδρείο δεν κατέβασε στους δρόμους τους δικαστές εξαιτίας της υποχρεωτικότητας των σεμιναρίων είτε διαμαρτυρόμενη έτσι γενικώς και αορίστως όπως συνηθίζει να κάνει όταν δεν θέλει για λόγους ευελιξίας να γίνει συγκεκριμένη και να δυσαρεστήσει την καθεστηκυία τάξη.

Την 1 Αυγούστου ψηφίζεται ο νόμος 4963 για την σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται μεταξύ άλλων η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων, (άρθρο 4), αναθέτοντας σε απλούς δημοσίους υπαλλήλους το ανακριτικό και προανακριτικό έργο για το οποίο έως τώρα σύμφωνα με το σύνταγμα οι ανεξάρτητοι δικαστικοί λειτουργοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να επιλύουν σοβαρά νομικά ζητήματα από την ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και καταστροφή προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο συμβατό με τον Θεμελιώδη Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Law Enforcement Directive και GPDR σε ένα Δημοκρατικό Πολίτευμα υπό το Κράτος Δικαίου και διάκρισης των εξουσιών, οι μόνοι αρμόδιοι είναι οι δικαστικοί λειτουργοί να γεφυρώσουν το χάσμα που υφίσταται μεταξύ των κόσμων της νομικής και της πληροφορικής γύρω από θέματα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και οι μόνοι αρμόδιοι είναι οι δικαστικοί λειτουργοί να κρίνουν και να αποφασίζουν για τα πολύπλοκα θέματα των δικαιοδοσιών, των προσωπικών δεδομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην συλλογή και διατήρηση των ψηφιακών αποδείξεων. Για άλλη μία φορά η Ένωσή μας ήταν απούσα στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου, απούσα σε συναντήσεις με το Υπουργείο και τα πολιτικά κόμματα, αρκούμενη στην προσχηματική δημοσίευση μίας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Την 8.10.2022 ψηφίζεται o ν.4978, δηλαδή η κύρωση του ΚΕΔΕ κατά το άρθρο 8 του οποίου υποχρεούται ο Ειρηνοδίκης να παρέχει την σύμφωνη γνώμη του στην λήψη αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης κατά των οφειλετών του Δημοσίου, ακόμα και μικροφειλετών, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο στους Ειρηνοδίκες άλλο ένα μη δικαιοδοτικό καθήκον, όταν οι εκλεγμένοι Ειρηνοδίκες της πλειοψηφίας είχαν ως σημαία την κατάργηση των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων, και καθιστώντας τον Ειρηνοδίκη που καθήκον του είναι να απονείμει δικαιοσύνη, φοροεισπράκτορα. Οι παρατρεχάμενοι Ειρηνοδίκες της πλειοψηφούσας ομάδας έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ως παραδρομή του νομοθέτη που σύντομα θα διορθωθεί. Πλην όμως, σε αυτή την περίπτωση όχι απλά δεν διορθώθηκε το δήθεν λάθος αλλά δεν δημοσιεύθηκε ούτε μία έστω προσχηματική ανακοίνωση.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι και σήμερα, έχουμε κουραστεί να παρακολουθούμε επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, ημερίδες και συνέδρια, εις βάρος των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι προβάλλονται ως τεμπέληδες, παχυλόμισθοι, βολεψάκηδες, στα οποία είτε το Προεδρείο είναι απόν είτε είναι παρόν αλλά βουβό, υπό το πρόσχημα του ανωτέρου επιπέδου που δήθεν οφείλουμε να τηρούμε. Μία πρόεδρος που αντί να αρθρώσει σθεναρό λόγο τραυλίζει όταν κάθεται στο ίδιο πάνελ με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, με δημοσιογράφους και πολιτικούς.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ σε όλη την υφήλιο φιγουράρουν δημοσιεύματα και γελοιογραφίες με την ελληνική κρατική μυστική υπηρεσία να παρακολουθεί μεταξύ πολλών άλλων και Έλληνες Δικαστές, με την υπογραφή μάλιστα Έλληνα Εισαγγελέα, ενώ είναι διάχυτη η δημόσια κατακραυγή όλου του νομικού και πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου, ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων, το Προεδρείο για άλλη μία φορά άφωνο ποιεί την νήσσαν. Και τηρώντας την γνωστή του τακτική δεν συμμετέχει στην διαβούλευση του νόμου περί άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως δεν συμμετέχει σε καμία διαβούλευση κανενός νόμου έως τώρα που αφορά την δικαιοσύνη, παρά περιορίζεται στην έκδοση ανακοινώσεων στην σελίδα της ΕΝΔΕ με την αστεία δικαιολογία ότι στην διαβούλευση μετέχουν οι απλοί πολίτες και όχι τα εκλεγμένα όργανα τα οποία δήθεν θεσμικά εκφράζονται μόνο με τις ανακοινώσεις στην σελίδα της Ένωσης. Αυτή σημειωτέον είναι η δικαιολογία των άτυπων εκπροσώπων τύπου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η επίσημη δικαιολογία αγνοείται.

Και ήρθε η ώρα να μας απαντήσετε συνάδελφοι της πλειοψηφίας ποιος είναι ο λόγος της αφωνίας αυτής σε όλες τις παραπάνω δυσμενείς για την δικαιοσύνη εξελίξεις. Ποιος είναι ο λόγος τέτοιας υπακοής σε οτιδήποτε εισάγει το Υπουργείο. Ποιος είναι ο λόγος της στωικότητας που επιδεικνύετε ως εκλεγμένα όργανα στα δεινά που καταταλαιπωρούν τον κλάδο. Είστε απόντες ακόμα και στα πιο απλά που θα βελτίωναν κάπως την καθημερινότητα του δικαστή: Αρνείστε να προτείνετε ανώτατο όριο διαδίκων στα δικόγραφα που καταταλαιπωρούν τους συναδέλφους των εργατικών διαφορών και των απαλλοτριώσεων για να μην δυσαρεστήσετε τους δικηγόρους. Αρνείστε να προτείνετε ανώτατο όριο χρεωθεισών υποθέσεων κατ έτος ανά δικαστή, σφυρίζοντας αδιάφορα στις συνθήκες γαλέρας που βιώνουν οι Πρωτοδίκες της Αθήνας για να μην δυσαρεστήσετε το Υπουργείο ενώ προεκλογικά στα συμβούλια στον ΑΠ ήσασταν στους διαδρόμους για δήθεν συμπαράσταση στους συναδέλφους. Αρνείστε να προτείνετε κάποιες μικροσυμπληρώσεις στο νέο Οργανισμό που να αφορούν την λήψη υπόψιν κάποιων κριτηρίων για τις τιμωρίες από την παρέλευση του 8μήνου και των λοιπών προθεσμιών, όπως ασθένεια, υπερχρέωση, περιπλοκότητα υποθέσεων κλπ για να μην δυσαρεστήσετε όσους βρίσκονται πίσω από την περίφημη κίνηση επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Αρνείστε να διεκδικήσετε τις δωρεάν μεταφορές μας για υπηρεσιακούς λόγους, ενώ προεκλογικά υποσχόσασταν και δωρεάν διαμονή και μας παρουσιαζετε σαν επίτευγμα συλλογική σύμβαση με ξενοδοχεία των 100 ευρώ ημερησίως. Δεν δημοσιεύσατε δελτίο τύπου που να στηρίζει την τωρινη διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών στον άδικο καταλογισμό ευθύνης που δέχθηκε από τον Υπουργό για την έλλειψη κατάλληλης αίθουσας της δίκης για το Μάτι, εν αντιθέσει με άλλους συναδέλφους που ορθώς τονίζω υποστηρίξατε.

Εσείς που διαρρηγνύατε προεκλογικά τα ιμάτιά σας ως εγγυητές της ενότητας, σε μία ύψιστη κατάσταση όπου επιβάλλεται η ενότητα και αυτή είναι η προεκλογική για τις εθνικές εκλογές περίοδος που διανύουμε τώρα, όπου όλοι οι κλάδοι προσπαθούν κάτι να κερδίσουν, αντί να καλέσετε όλο το 15μελές να παραστείτε σύσσωμοι και ενωμένοι στον Πρωθυπουργό και να απαιτήσετε τα πάντα, προτιμήσατε να πάτε μόνοι κρυπτόμενοι πίσω από τις πλάτες των εκπροσώπων των άλλων ολιγάριθμων δικαστικών Ενώσεων, ζητιανεύοντας αύξηση επιδομάτων, που εννοείτε πως δεν θα λάβουμε. Και δεν θα λάβουμε όχι γιατί ο προϋπολογισμός του Κράτους δεν επαρκεί όπως θα δικαιολογηθείτε, αλλά γιατί η εκτελεστική εξουσία, σας έχει δεδομένους, πειθήνιους και υπάκουους και θεωρεί ότι δεν σας οφείλει τίποτα. Οι προεκλογικές σας διαβεβαιώσεις περί των αγαστών σας σχέσεων με την εκτελεστική εξουσία που δήθεν θα μας απέφερε οφέλη δεν ήταν τελείως ψεύτικες, απλά είχαν ημερομηνία λήξης: την ημέρα των εκλογών των δικαστών.

Παραπλανήσατε τους συναδέλφους Ειρηνοδίκες, υποσχόμενοι ότι θα μας λύσετε τα θέματα της αποκλειστικής μας συμμετοχής στις έρευνες, στα τριμελή, στην ανάληψη πλείστων μη δικαιοδοτικών καθηκόντων, υποσχόμενοι όλα αυτά διαμέσου των Ειρηνοδικών της επιρροής σας, οι οποίοι έπεισαν τους Ειρηνοδίκες στα πηγαδάκια και στα τηλέφωνα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εσείς θα αναβαθμίσετε τους Ειρηνοδίκες και δη με την δίκαιη μισθολογική μας εξομοίωση με τον πρώτο βαθμό, ενώ στο προεκλογικό σας φυλλάδιο μας υποσχόσασταν της μισθολογική μας εξομοίωση με τους στρατιωτικούς δικαστές, χαρακτηρίζοντας το ως συντακτικό λάθος. Υποσχόσασταν ότι δεν θα αυξηθεί η καθ ύλη αρμοδιότητα για 5 έτη στο προεκλογικό σας φυλλάδιο, ενώ η αύξηση επίκειται και θα είναι τεράστια και σας προκαλώ να ανεβείτε στο βήμα να το διαψεύσετε. ΜΕ αυτόν τον τρόπο καταλήγετε στα ίδια σκοπούμενα από τους προκατόχους σας περί της περαιτέρω επιβάρυνσης των Ειρηνοδικείων, η μόνη διαφορά σας είναι ότι αυτοί το διακήρυτταν ξεκάθαρα και ευθέως ενώ εσείς μας το περνάτε πολιτικάντικα δια της πλαγίας οδού. Εξάλλου, όπως είπαμε δεν θέλετε να δυσαρεστείτε ποτέ τους δικηγόρους, που εκφράζουν έντονα την βούλησή της για αύξηση της αρμοδιότητας, ενώ τους Ειρηνοδίκες τους έχετε δεδομένους, γιατί η προπαγάνδα σας μέσω των Ειρηνοδικών της επιρροής σας δυστυχώς πείθει.

Σύμφωνα με την Σύσταση της Γενικής Πολιτικής αρ.15 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, (hate speech), το έτος 2016, παρέχεται ο εξής ορισμός ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα: «συνεπάγεται τη χρήση μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων μορφών έκφρασης – συγκεκριμένα, η υπεράσπιση, η προώθηση ή η υποκίνηση της δυσφήμισης, του μίσους ή της δυσφήμισης ενός ατόμου ή μιας ομάδας προσώπων, καθώς και κάθε παρενόχλησης, προσβολής, αρνητικών στερεοτύπων, στιγματισμού ή απειλή τέτοιου προσώπου ή προσώπων και οποιαδήποτε αιτιολόγηση όλων αυτών των μορφών έκφρασης». Εσείς λοιπόν συντηρείτε και καλλιεργείτε το κλίμα διχόνοιας και μισαλλοδοξίας που κληρονομήσατε από τους προκατόχους σας προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά εμένα και τον Πάνο Βασταρούχα χαρακτηρίζοντας μας ως γραφικούς, παλαβούς, επιπόλαιους, αποδίδοντάς μας κομματικό προσδιορισμό και διαδίδοντας ψευδώς ότι έχουμε κανονίσει μετεκλογικές συνεργασίες, προκειμένου να μας αποδομήσετε στα μάτια συναδέλφων που δεν μας γνώριζαν, ακόμα και στους ανωτέρους μας, φοβούμενοι μήπως οι συνάδελφοι κάνουν το λάθος και δεν σας ψήφιζαν και τους 8 και βρισκόσασταν στην δυσάρεστη θέση να μην είστε οι απόλυτοι κυρίαρχοι και σας ταράξουμε την ομαδική αφωνία.

Συνάδελφοι, εμείς τόσο πριν της εκλογές της ΕΝΔΕ όσο και μετά, αντί να παρέχουμε λουκούλλεια πολυπληθή προεκλογικά τραπέζια δημοσιεύουμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο συγκεκριμένες προτάσεις, εκτιθέμεθα στους ανωτέρους μας, στο νομικό αλλά και τον πολιτικό κόσμο της χώρας και κυρίως στους οπαδούς των δύο μεγάλων επικρατουσών στους Έλληνες δικαστές ομάδων, των οποίων τα πυρά δεχόμεθα ακατάπαυστα. Δημοσιεύσαμε και παρεμβήκαμε στην διαβούλευση του νέου Οργανισμού των Δικαστηρίων άρθρο προς άρθρο και μάλιστα προτείναμε τροποποιήσεις στα πιο σημαντικά άρθρα. Δημοσιεύσαμε τις προτάσεις μας για τα καθήκοντα της δικαστικής αστυνομίας, η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των νέων μορφών εγκλημάτων, στην ανίχνευση των οποίων η χώρας μας παρουσιάζει εξαιρετική αδυναμία και καθυστέρηση. Δημοσιεύσαμε τις προτάσεις μας για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, αφού συλλέξαμε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες τις οποίες η χώρας μας δεν έχει εφαρμόσει και προτείνοντας την εφαρμογή τους. Δημοσιεύσαμε συγκεκριμένα αιτήματα στο ΔΣ με συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης των Ειρηνοδικών καθώς και την μισθολογική εξομοίωση των δικαστικών λειτουργών με τους εκπροσώπους της νομοθετικής εξουσίας, στα οποία η απάντηση ήταν σιωπηρή αρνητική. Και έτσι θα συνεχίσουμε απτόητοι. Εσείς, συνάδελφοι έχετε κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να συνεχίζετε να δίνετε λευκές επιταγές σε οχτάδες, είτε για λόγους φιλίας, συγγένειας, κοινής ιδεολογίας, συμπάθειας, είτε επειδή έτσι κρίνετε ότι προωθούνται τα συμφέροντα της δικαιοσύνης. Πλην όμως, δεν έχει νόημα να χύνετε εκ των υστέρων κροκοδείλια δάκρυα για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και να αναζητείτε ευθύνες σε εξωτερικούς και εξωθεσμικούς παράγοντες γιατί η ωμή αλήθεια είναι ότι σε αυτούς τους παράγοντες εμείς επιτρέψαμε την εισβολή στον οίκο μας όταν επιλέγουμε την αδράνεια.

Όπως άνοιξα την ομιλία αυτή, δηλαδή με μία ημερολογιακή καταγραφή από τους μήνες Ιούνιο έως Δεκέμβριο 2022, θα κλείσω με ένα παρόμοιο τρόπο, δηλαδή με ένα απόσπασμα από ένα άλλο ημερολόγιο:

“Δες πώς ένα και μόνο κερί μπορεί να αψηφήσει και να οριοθετήσει το σκοτάδι.

ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ”.

 ** Ομιλία στη Γενική Συνέλευση της ΕνΔΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ