ΘΕΜΑ: Σύσταση και Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας Δικαστικών Στατιστικών
(Ε.Ε.Δι.Σ.).

ΘΕΜΑ: Σύσταση και Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας Δικαστικών Στατιστικών (Ε.Ε.Δι.Σ.). 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 13-15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» που  κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύουν,  

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,  μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας  δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 3 του Π.Δ. 47/2022 (Α’ 114) «Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του  Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει, 

δ) των Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119), 83/2019 (Α΄ 121) και 84/2019 (Α΄ 123), όπως ισχύουν, ε) του Π.Δ. 6/2021 (Α΄7) «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει. 2. Τα υπ’ αριθμ. 2998/20-09-2022 και 3730/20-10-2022 έγγραφα της Γενικής Επιτροπείας της  Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. 

 1. Τα υπ’ αριθμ. 1993/26-09-2022 και 2263/20-10-2022 έγγραφα του Αρείου Πάγου. 4. Τα υπ’ αριθμ. 7786/6-10-2022 και 9316/21-10-2022 έγγραφα της Εισαγγελίας του Αρείου  Πάγου. 
 2. Τα υπ’ αριθμ. Γ780/30-09-2022 και Γ900/20-10-2022 έγγραφα του Συμβουλίου της  Επικρατείας. 
 3. Το υπ’ αριθμ. 51706/19-09-2022 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 4. Το υπ’ αριθμ. 82/20-9-2022 έγγραφο της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. 
 5. Το υπ’ αριθμ. 7531/ΓΔ2-1541/11-10-2022 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 9. Το από 17-10-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προϊσταμένης του Γραφείου Συλλογής και  Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (ΓΣΕΔΣΣ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 10. Το υπ’ αριθμ. 49729οικ./11-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Λειτουργίας και Επιθεώρησης  Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας Δικαστικών Στατιστικών (Ε.Ε.Δι.Σ.) όπως  προβλέπεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 47/2022 (Α΄ 114) με αντικείμενο όπως αυτό ορίζεται στο εν λόγω  άρθρο. 

Β. Τον ορισμό των μελών της εν λόγω Επιτροπής, ως εξής: 

 1. Κωνσταντίνος Κουσούλης του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 090370, Αντιπρόεδρος του  Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος. 
 2. Μαρία Λεπενιώτη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ι 042085, Αρεοπαγίτης, ως τακτικό μέλος, μα  αναπληρωτή αυτής τον Γεώργιο Αυγέρη του Αναστασίου, με Α.ΔΤ. ΑΖ 509302, Αρεοπαγίτη. 3. Νικόλαος Βόγκας του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 516238, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Ευαγγελία Πασπάτη του Νικολάου, με  Α.Δ.Τ. Ρ 727783, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
 3. Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος του Παναγιώτη Α.Δ.Τ. ΑΖ 582359, Εισαγγελέας Εφετών  Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Παναγιώτα Φάκου του Ανδρέα, με  Α.Δ.Τ. ΑΒ 500343, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. 
 4. Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ 536392, Αντεπίτροπο της  Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή  αυτής τον Παύλο Ζαμπετίδη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 185068, Αντεπίτροπο της  Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. 
 5. Νικόλαος Σεκέρογλου του Προδρόμου, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 116323, Πάρεδρος του Συμβουλίου  της Επικρατείας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Νικολάκη του  Στεργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 376449, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 6. Παναγιώτης Καρακωνσταντής, Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 120637, Εφέτης Αθηνών  αποσπασμένος στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρωτή  αυτού τον Ηλία Κανελλόπουλο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 481630, Πρόεδρο Πρωτοδικών  Αθηνών, αποσπασμένο στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
 7. Γεώργιος Μπέσκος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 756148, Δικηγόρος, Πρόεδρος του  Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Χρήστο  Δημητρόπουλο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Σ 903762, Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού  Συλλόγου Κοζάνης. 
 8. Αθανάσιος Σταυρόπουλος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. 537734, Προϊστάμενος της  Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με  αναπληρώτρια την Λεμονιά Ανδριτσοπούλου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 509702,  Προϊσταμένη του Τμήματος Στατιστικών Δικαιοσύνης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 9. Μαρία Τούλα του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 020597, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή αυτής τον Αλέξανδρο Παλόγλου του Παύλου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 216991, Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου  Δικαιοσύνης. 
 10. Αικατερίνη Γκόλια του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ 377239, Προϊσταμένη του Γραφείου  Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, με αναπληρωτή αυτής τον Σπυρίδωνα Μαγκουνή του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ  ΑΝ 512010, υπάλληλο του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών  Στοιχείων. 

Το ανωτέρω ορισθέν αναπληρωματικό μέλος, Σπυρίδων Μαγκουνής θα ασκεί παράλληλα και χρέη Γραμματέα.

Γ. Η θητεία των μελών λήγει την 15ηΣεπτεμβρίου 2024. 

Δ. Στα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση