ΣτΕ Δ΄ 591/2023

Πρόεδρος: Ε. Αντωνόπουλος

Εισηγητής: Ε. Κουράκου

Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως που αφορά σε πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας “FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” λόγω χειραγώγησης της αγοράς.

Με την 591/2023 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αίτηση αναιρέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας “FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” που αφορούσε σε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε βάρος της, ύψους 100.000 ευρώ, λόγω χειραγώγησης της αγοράς με τη διάδοση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών για τη μετοχή της εν λόγω εταιρίας μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2017.

Την προτεραία της συζήτησης της υπόθεσης υπεβλήθη από την αναιρεσείουσα αίτημα αναβολής επειδή κατά τον χρόνο εκείνο βρισκόταν σε εξέλιξη ποινική δίκη σε βάρος της για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, για τα οποία επεβλήθη η ένδικη κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η αναιρεσείουσα ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση πρέπει να αναβληθεί διότι μετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμά της για κατάθεση πρόσθετου λόγου αναίρεσης επί τη βάση της αρχής ne bis in idem, η οποία απορρέει από το άρθρο 4 παρ. 1 του κυρωθέντος με το ν. 1705/1987 (Α΄ 89) του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου (Π.Π.) της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, απορριπτική προσφυγής κατά διοικητικής πράξεως επιβολής διοικητικής κυρώσεως, δεν μπορεί να ενέχει παραβίαση της αρχής «ne bis in idem» κατά το ενωσιακό δίκαιο και την ΕΣΔΑ, λόγω παραλλήλως βαίνουσας, σχετικής, ποινικής stricto sensu, διαδικασίας, η οποία περατώνεται αμετάκλητα μετά την δημοσίευση της αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου. Συνεπώς, κρίθηκε ότι σε τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί να θεμελιωθεί αντίστοιχο νομικό σφάλμα της αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου ούτε λόγος αναιρέσεώς της για παραβίαση της αρχής «ne bis in idem» (πρβλ. ΣτΕ 636/2021 7μ.) και, με το σκεπτικό αυτό, το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε.

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι στην έννοια της χειραγώγησης της αγοράς μέσω διάδοσης ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την προσφορά, την ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου που εισάγεται ή έχει εισαχθεί σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ή είναι πιθανόν να διαμορφώσουν την τιμή του σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο, η οποία απαγορεύεται με βάση το άρθρο 12 παρ. 1 (περ. γ’) του Κανονισμού 596/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ίδιου Κανονισμού, εμπίπτει και η υπογραφή ή έγκριση από τα φυσικά πρόσωπα, που είναι κατά νόμο επιφορτισμένα με την αρμοδιότητα αυτή, όπως η αναιρεσείουσα, που ήταν, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύθηκαν και περιέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, λαμβανομένου υπόψη ότι στις περιπτώσεις αυτές τα εν λόγω πρόσωπα όφειλαν εν πάση περιπτώσει, ως εκ της θεσμικής τους ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων τους, να γνωρίζουν ότι οι διαδοθείσες πληροφορίες ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές.

 

Πηγή: adjustice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ