Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους χώρους του Αρείου Πάγου αποφάσισαν η Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει:

Ορίζουμε:

1. Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων) και γραφείων.

2. Οι εισερχόμενοι στο κτίριο του Αρείου Πάγου και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εντός αυτού υποχρεωτικά θα φορούν μάσκα και θα χρησιμοποιούν τα απολυμαντικά, που έχουν τοποθετηθεί στο ύψος της εισόδου στους ανελκυστήρες.

3. Η είσοδος στα γραφεία των δικαστών, των εισαγγελέων και των υπαλλήλων του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου θα γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

4. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου.

5. Ο ανώτατος αριθμός εισερχομένων στο κτίριο δεν θα υπερβαίνει την αναλογία των 10 τ.μ. κατ’ άτομο.

6. Οι εισερχόμενοι αδιακρίτως να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση στις περιπτώσεις που διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό.

Τα ανωτέρω μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται με τη σταδιακή λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Αρείου Πάγου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Παράλληλα, με έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τις Διευθύνσεις των δικαστηρίων ανά τη χώρα, ορίζεται ότι:

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει, θα πρέπει να ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, όπως αυτά προβλέπονται στις ανωτέρω αναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και όσα έκτακτα και αυστηρότερα μέτρα προβλέπονται κατά τόπους με νεότερες ΚΥΑ, τα οποία θα τηρούνται υπ’ ευθύνη του και υπ’ ευθύνη των Προέδρων της έδρας, για την ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού CΟVID-19.

Τέλος, με απόφαση της Πρόεδρου του, κυρίας Ειρήνης Σαρπ από την 3η Αυγούστου, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους χώρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.