Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 8381 και τίτλο «Έσοδα από πανεπιστημιακή λέσχη, δίδακτρα από διδασκαλείο ξένων γλωσσών – Γαλλικό τμήμα»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες συνεργάτη για τις ειδικότητες:

  1. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Νομικής Υποστήριξης,
  2. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης,
  3. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Επιστημονικής Υποστήριξης,

στο έργο με Κ.Ε. 8381 και τίτλο «Έσοδα από πανεπιστημιακή λέσχη, δίδακτρα από διδασκαλείο ξένων γλωσσών – Γαλλικό τμήμα» και Επιστημονική Υπεύθυνη την κυρία Σοφία Παπαϊωάννου.

ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Νομικής Υποστήριξης:

Αντικείμενο σύμβασης: Νομική υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων συναφών με το έργο εκπαιδευτικών θεμάτων. Ενημέρωση των αρμόδιων στα θέματα της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας. Σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και πράξεων όπου απαιτείται.

Αμοιβή: Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 1.300,00 ευρώ ανά μήνα. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και αυτή δύναται να  ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα μήνες (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2024.

Δείτε περισσότερα εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ