ΜΠρΑθ 3827/2023

Ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου και στους δύο γονείς από κοινού (συνεπιμέλεια). Σύστημα εναλλασόμενης διαμονής στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων ανά εβδομάδα. Η αδυναμία των γονέων να συνεννοηθούν, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν δικαστήριο, ώστε να μην ακολουθηθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης. Εξορθολογισμός της διατροφικής αξίωσης δεδομένου του επιμερισμού του χρόνου διαμονής του τέκνου σε αμφότερους τους γονείς του.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Αθηνών

Δημητρίου Β. Δουλιώτη)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3827/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ιωάννα Κρουσανιωτάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Μαΐου 2023 για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος: ., κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός ., με ΑΦΜ ., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημητρίου Δουλιώτη (AM 28220 ΔΣΑ).

Της καθ’ ης η αίτηση: ., κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός ., με ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχαήλ Λίνα (AM 41943 ΔΣΑ).

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-1 -2023 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./13-1-2023 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναγράφονται στα σημειώματα τους, ανέπτυξαν δε τις απόψεις τους και προφορικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

  1. Το άρθρο 1513 ΑΚ όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση του από το Ν. 4800/2021 και εφαρμόζεται εν προκειμένω ορίζει ως εξής: «Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Τα Κεφάλαια Β’ και Γ (άρθρα 3 έως 12 και 13-14 αντίστοιχα) εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β* και Π ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της διάταξης («singularia non sunt extenda») ενδείκνυται η συντηρητική ερμηνευτική προσέγγιση της. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της καταλαμβάνει μόνον τις ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις συμφωνιών που αφορούν τη γονική μέριμνα και την επικοινωνία. Άλλα θέματα, έστω και συναφή (π.χ. ρύθμιση διατροφής) δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση. Αν η σύμβαση καταλαμβάνεται μερικώς μόνον από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 εδ. β’ Ν. 4800/2021, τότε δεκτικές μεταρρύθμισης είναι μόνον οι διατάξεις της που αναφέρονται στην γονική μέριμνα και στην επικοινωνία. Η εμβέλεια του άρθρου 18 εδ. β’ Ν. 4800/2021 περιορίζεται αποκλειστικά σε συμφωνίες που συνάφθηκαν πριν τις 16.9.2021. Η διάταξη δεν κάνει διάκριση ανάλογα με το είδος της «συμφωνίας» -μεταξύ των συζύγων. Καταλαμβάνει προεχόντως τη συμφωνία των συζύγων, πως ενσωματώθηκε στο συναινετικό διαζύγιο (1441 § 4 παλΑΚ) καθώς και τυχόν δικαστικούς συμβιβασμούς και πρακτικά δικαστικής διαμεσολάβησης. Αμφιβολίες δικαιολογούνται μόνον για το πρακτικό διαμεσολάβησης του Ν. 4640/2019, στο οποίο το άρθρο 8§2 εδ. γ’ Ν. 4640/2019 προσδίδει ιδιότυπη ενέργεια προσιδιάζουσα προς το δεδικασμένο. Συνεκτιμώντας εντούτοις, τον ειδικότερο χαρακτήρα της ρύθμισης του άρθρου 18 εδ. β’ Ν. 4800/2021, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι χωρεί δικαστική μεταρρύθμιση του πρακτικού διαμεσολάβησης. Η φύση του ενδίκου βοηθήματος του άρθρου 18 εδ. β’ Ν. 4800/2021 είναι διαπλαστική, αφού μεταρρυθμίζει την υφιστάμενη συμφωνία. Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα, αν είναι δυνατή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας της αίτησης δικαστικής μεταρρύθμισης της συμφωνίας των διαδίκων. Υπό την ερμηνευτική εκδοχή που καταφάσκει ότι η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης συγχωρείται και επί διαπλαστικών δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση πως το ασφαλιστικό μέτρο που θα διαταχθεί δεν επιφέρει διάπλαση, η οποία θα συνιστούσε απαγορευμένη ικανοποίηση του δικαιώματος (692 § 4 ΚΠολΔ), διαφαίνεται πειστικότερη η καταφατική εκδοχή. Άλλωστε, η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη εκείνων των πρόσφορων μέτρων για την προσωρινή αντιμετώπιση μιας νομικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ή τείνει να διαμορφωθεί στις σχέσεις μεταξύ των μερών, μέχρι να κριθεί οριστικά η επίδικη έννομη σχέση και υπό τον όρο της συνδρομής επείγουσας περίστασης (Π. Γιαννόπουλος, Δικονομικά ζητήματα από τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου με το Ν. 4800/2021, Αρμ 2/2022, σελ. 185 και sakkoulas-online, ΜΠρΠατρ 73/2022, 84/2022). Περαιτέρω, αναφορικά με την διατροφή οι διατάξεις κατ’ άρθρο 1485 επ. ΑΚ αποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου (άρθ. 3 ΑΚ), πλην, όμως, δεν αποκλείεται για το λόγο αυτό, να ρυθμιστεί η διατροφή με σύμβαση (άρθ. 361 ΑΚ), η οποία υπογράφεται μεταξύ των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο συναινετικού διαζυγίου, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων με τους γονείς τους, με τον περιορισμό, ότι η σύμβαση αυτή δεν ενέχει χαρακτήρα παραιτήσεως από τη διατροφή για το μέλλον (άρθ. 1499 ΑΚ), όπως συμβαίνει όταν το μέτρο και το ύψος της διατροφής, όπως καθορίστηκαν από τη συμφωνία, διαφέρουν σημαντικά από τη διατροφή που θα επιδίκαζε το δικαστήριο σύμφωνα με τις σχετικές για τη διατροφή αξιώσεις, με συνέπεια (στην αντίθετη περίπτωση) να είναι άκυρη κατά το μέρος εκείνο που ενέχει παραίτηση (ΑΠ 620/1999 ΕλλΔνη 41. 73, ΑΠ 1346/1980). Πάντως η ρύθμιση του δικαιώματος διατροφής από το νόμο με σύμβαση δεν μεταβάλλει την υποχρέωση διατροφής σε ενοχική υποχρέωση από σύμβαση και ως εκ τούτου μπορεί να τροποποιηθεί ή και να καταργηθεί με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων ή να μεταρρυθμισθεί από το δικαστήριο αν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι όροι της διατροφής (ΑΠ 402/2020 ΤΝΠ Νόμος). Περαιτέρω, η συμβολαιογραφική Πράξη Συναινετικής Λύσης Γάμου και Ρύθμισης Γονικής Μέριμνας, Επιμέλειας, Επικοινωνίας και Διατροφής Ανηλίκων Τέκνων, με την οποία επικυρώνεται ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους και τη ρύθμιση της επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα τους ή δεν διαμένει με αυτά, δεν είναι απόφαση ρυθμιστική των ως άνω ζητημάτων ώστε να υπόκειται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση κατά το άρθρο 1536 ΑΚ. Τούτο, διότι με αυτή, όπως σαφώς προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ απλά επικυρώνεται η ως άνω συμφωνία με την έννοια ότι βεβαιώνεται η ύπαρξη της και αποκτά ισχύ. Από την ίδια διάταξη προκύπτει ότι η ισχύς της πράξης είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία, στην οποία πρέπει να προσφύγουν οι γονείς, εφόσον επιθυμούν διαφορετική ρύθμιση (πρβλ. ΕφΘεσ 330/2000 Αρμ 2001.1494, ΜΠρΠατρ 500/2019, ΜΠρΑθ 2360/2015 δημ. ΤΝΠ-Νόμος). Αν μετά τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας μεταβληθούν ουσιωδώς οι όροι της διατροφής διά μειώσεως των εισοδημάτων του υπόχρεου ή δι’ αυξήσεως των αναγκών του δικαιούχου, η περί διατροφής απαίτηση που ανάγεται στο μέλλον μεταβάλλεται και αυτή ώστε να τελεί σε αρμονία με την ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών διατροφής. Ακολουθεί έτσι εντεύθεν ότι όποιος έχει συμφέρον από μια τέτοια μεταβολή δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο με αγωγή την αναγνώριση και επιδίκαση ή μόνον την αναγνώριση της απαιτήσεως διατροφής λόγω της επελθούσας μεταβολής των συνθηκών. Ειδικότερα ο μεν δικαιούχος να αξιώσει αύξηση της συμβατικώς καθορισθείσης διατροφής ο δε υπόχρεος μείωση αυτής. Η δυνατότητα τέτοιας μεταρρυθμίσεως, όπως πάγια δέχονται νομολογία και θεωρία, στηρίζεται στην ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1494 ΑΚ. Η μεταβολή των όρων της συμβατικώς καθορισθείσης διατροφής εκ του νόμου δύναται, να ζητηθεί, όχι μόνον με αγωγή ή ανταγωγή και προσωρινά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αλλά και κατ’ ένσταση με τις προτάσεις πράγμα που συμβαίνει όταν ο υπόχρεος ενάγεται στην εκπλήρωση της συμβάσεως διατροφής και προβάλλει κατ’ αυτής μείωση ουσιώδη των εισοδημάτων του, που δικαιολογούν το αίτημα για μείωση του ποσού της συμβατικής διατροφής (βλ. σχετ. ΑΠ 402/2020, ΜΕφΠειρ 677/2014, ΕφΔωδ 300/2007, ΜονΠρΚαβδ 66/2023, ΜονΠρΘεσσ 100/2022 ΤΝΠ Νόμος). Τα ανωτέρω λεχθέντα για την δυνατότητα της μεταρρύθμισης της συμφωνίας διατροφής που έχει ρυθμιστεί με σύμβαση, ισχύουν για την ταυτότητα του νομικού λόγου και ως προς το πρακτικό διαμεσολάβησης που υπογράφεται μεταξύ των γονέων, καθώς αποτελεί «συμφωνία» για διατροφή και δεν τίθεται δικαιολογητικός λόγος διαφορετικής δικονομικής αντιμετώπισης.

ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι τέλεσε νόμιμο πολιτικό γάμο με την καθ’ ης, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον ., γεννηθέντα την 16-7-2019. Ότι οι μεταξύ τους εντάσεις τους οδήγησαν να διακόψουν την έγγαμη συμβίωση τους τον Ιανουάριο 2020 και ότι υπέγραψαν την 10-9-2021 πρακτικό διαμεσολάβησης σχετικά με τα ζητήματα της ανάθεσης της επιμέλειας, της καταβολής διατροφής και της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο τους, δυνάμει του οποίου ανέλαβε την αποκλειστική επιμέλεια η καθ’ ης, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος και ορίστηκε το ποσό της διατροφής του ανηλίκου τέκνου τους. Ότι ο ίδιος έχει δημιουργήσει έναν στενό συναισθηματικό δεσμό με το τέκνο του, ότι επιθυμεί να αναλάβει και αυτός από κοινού την επιμέλεια αυτού και ότι αυτό είναι σε όφελος του ανήλικου. Με βάση αυτό το ιστορικό αιτείται να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου από κοινού στους διαδίκους και περαιτέρω να εφαρμοστεί το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας με τη διαμονή αυτού εναλλάξ ανά εβδομάδα κάθε μήνα στην οικία εκάστου γονέα, καθώς και να ρυθμιστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του κατά το χρονικό διάστημα που δε θα διαμένει με αυτό κατά τον τρόπο που αναλυτικά ορίζεται στην υπό κρίση αγωγή. Περαιτέρω εκθέτει ότι σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα ανάθεσης της συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία, θα αναλάβει και ο ίδιος την κάλυψη των οικονομικών αναγκών του τέκνου του για το χρονικό διάστημα που αυτό θα διαμένει μαζί του, επιπλέον δε ότι η οικονομική του κατάσταση μετά την υπογραφή του πρακτικού διαμεσολάβησης μεταβλήθηκε προς το χειρότερο, λόγω της μείωσης των κερδών της επιχείρησης του, η οποία επλήγη από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει δε του συστήματος της συνεπιμέλειας και της παραχώρησης της οικογενειακής οικίας στην καθ’ ης, ζητεί να μεταρρυθμιστεί το ύψος της μηνιαίας διατροφής του ανηλίκου στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 683 παρ. 1, 728, 22 ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ). Είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη ως προς τα αιτήματα της συνεπιμέλειας και της επικοινωνίας στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1518, 1520 ΑΚ, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την ισχύ του Ν. 4800/2021 κατά τα αναφερόμενα στην νομική σκέψη της παρούσας. Ως προς το αίτημα με το οποίο ζητείται η μεταρρύθμιση του πρακτικού διαμεσολάβησης ως προς τη διατροφή ανηλίκου τέκνου είναι επαρκώς ορισμένη, αφού περιλαμβάνει άπαντα τα κατά νόμο στοιχεία για την πληρότητα της, όπως αυτά εκτίθενται στην αμέσως προηγηθείσα νομική σκέψη, ήτοι, τη σύμβαση και τους όρους της, ότι μετά την κατάρτιση της, μεσολάβησε ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών, στις οποίες βασίστηκε η συμφωνία αυτή, και αίτημα μεταβολής του ποσού της διατροφής που καταβάλλει ο ενάγων με βάση τη σύμβαση, χωρίς να χρειάζεται ειδική αναφορά στα εισοδήματα της εναγόμενης και στις επιμέρους ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής, όπως αβάσιμα διατείνεται η εναγόμενη, καθώς αφενός τα στοιχεία αυτά ανάγονται στην ουσία της υπόθεσης και μπορούν να προκύψουν από τις αποδείξεις. Περαιτέρω το εν λόγω αίτημα είναι και νόμιμο, στηριζόμενο στις διατάξεις των άρθρων 1485 επ. και 1494 ΑΚ, αναλογικώς εφαρμοζόμενο, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 218, 682, 728 παρ.1 στοιχ. α’, 729, 731 και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω η αίτηση ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

III. Από τις ένορκες καταθέσεις της μάρτυρος του αιτούντος, ., και της μάρτυρος της καθ’ ης, ., οι οποίες εξετάστηκαν στο ακροατήριο με την επιμέλεια των διαδίκων, τις νομίμως προσαγόμενες μετ’ επικλήσεως σε φωτοαντίγραφο φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 1 περιπτ. γ, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του ΚΠολΔ), συμπεριλαμβανομένων και των προσκομιζόμενων μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms) τα οποία εμπίπτουν στην έννοια του ιδιωτικού εγγράφου ως μηχανικής απεικόνισης του άρθρου 444 στ. 3 ΚΠολΔ, (βλ. ΕφΑιγ 50/2020, ΕφΑΘ 215/2019, ΕφΠειρ 46/2014, όλες δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι σύναψαν στις 21-4-2019 πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο την 16-7-2019, τον ., ηλικίας σήμερα 4 ετών περίπου. Κατοικούσαν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του αιτούντος στο Χαϊδάρι Αττικής, στην οδό .. Η έγγαμη συμβίωση τους όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε τον Ιανουάριο του έτους 2020 εξαιτίας προβλημάτων, αναγόμενων κυρίως στην αδυναμία τους να επιλύουν με τρόπο συναινετικό τα ζητήματα της καθημερινότητας τους με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε συνεχείς αντιπαραθέσεις και σε συναισθηματική αποξένωση. Για τον λόγο αυτό η καθ’ ης κατέθεσε την με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./27-1-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου τους στην ίδια και πέτυχε την έκδοση της από 29-1-2020 προσωρινής διαταγής, δυνάμει της οποίας ανατέθηκε η επιμέλεια προσωρινώς στην καθ’ ης και διατάχθηκε η μετοίκηση του αιτούντος από την οικογενειακή στέγη. Ο αιτών εν συνεχεία κατέθεσε την με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./3-2-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου τους στον ίδιο και δυνάμει της από 10-3-2020 προσωρινής διαταγής ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο. Οι άνω αιτήσεις συνεκδικάστηκαν την 15-9-2020 και επ’ αυτών εξεδόθη η υπ’ αρ. 945/2021 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου στην καθ’ ης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησόμενης τακτικής αγωγής, υποχρεώθηκε ο αιτών να καταβάλει προσωρινά στην καθ’ ης, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, ως μηνιαία διατροφή το ποσό των 1.000 ευρώ και ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του με το τέκνο. Εν συνεχεία ο αιτών κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την μεταρρύθμιση της άνω απόφασης με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./2021, δικάσιμος για την οποία προσδιορίστηκε η 17-9-2021. Αμφότεροι δε οι διάδικοι εν συνεχεία άσκησαν, μεταξύ άλλων αγωγών, αντίθετες τακτικές αγωγές διαζυγίου (ο αιτών με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./2021 και η καθ’ ης με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./2020 με δικάσιμους 7-2-2022 και 14-3-2022 αντίστοιχα) και επιμέλειας – διατροφής (ο αιτών με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./2021 και η καθ’ ης με ΓΑΚ/ΕΑΚ ./2021, δικάσιμος για τις οποίες προσδιορίστηκε η 2-5-2022). Παρά το κλίμα έντασης που είχε προκληθεί στις σχέσεις των διαδίκων και με γνώμονα το καλύτερο συμφέρον του τέκνου τους, οι διάδικοι αποφάσισαν να λύσουν τα ανακύψαντα θέματα που σχετίζονταν με τον γάμο και το τέκνο τους από κοινού. Υπέγραψαν λοιπόν την 10-9-2021 πρακτικό διαμεσολάβησης μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης του ν. 4640/2019. Ειδικότερα, δυνάμει του ως άνω πρακτικού οι διάδικοι συμφωνήσαν ότι για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή του α) η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου (καθημερινή φροντίδα, ανατροφή και επίβλεψη) θα ασκείται αποκλειστικά από την καθ’ ης με την οποία θα διαμένει. Όσον αφορά στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης εν γένει (σχολείο και εξωσχολικά μαθήματα – δραστηριότητες) και του τόπου διαμονής, η επιμέλεια θα ασκείται από κοινού από τους διαδίκους, β) τόπος διαμονής του ανηλίκου τέκνου ορίστηκε η οικογενειακή κατοικία των διαδίκων στο Χαϊδάρι, επί της οδού ., γ) η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του καθ’ ου με το ανήλικο τέκνο καθορίστηκε ως εξής: I) Από την υπογραφή του πρακτικού και μέχρι και τον Αύγουστο 2022: α. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από ώρα 16:00 έως ώρα 20:00. β.1. Τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 από ώρα 11:00 του Σαββάτου 18.09.2021 έως ώρα 19:00 της Κυριακής 19.09.2021, 2. Τον μήνα Οκτώβριο 2021 κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο (αρχής γενομένης από το Σάββατο 02.10.2021) από ώρα 11:00 του Σαββάτου έως ώρα 19:00 της Κυριακής, 3. Από τον μήνα Νοέμβριο 2021 και εφεξής, κάθε δεύτερο παρασκευοσαββατοκύριακο (αρχής γενομένης από την Παρασκευή 12.11.2021) από ώρα 18:00 της Παρασκευής έως ώρα 19:00 της Κυριακής, γ. Τις εορτές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, από την 24.12 και ώρα 10:00 έως την 30.12 και ώρα 20:00 και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από την 30.12 και ώρα 10:00 μέχρι την 05.01 και ώρα 20:00. δ. Τις εορτές του Πάσχα, τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, από τη Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 20:00 και κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 10:00 μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 20:00. ε. Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών Ιουλίου – Αυγούστου κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από την 01.07 και ώρα 10:00 μέχρι την 10.07 και ώρα 20:00 και από την 11.08 και ώρα 10:00 μέχρι την 20.08 και ώρα 20:00 και κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από την 11.07 και ώρα 10:00 μέχρι την 20.07 και ώρα 20:00 και από την 21.08 και ώρα 10:00 μέχρι την 30.08 και ώρα 20:00. II) Από τον Σεπτέμβριο 2022: α. Κάθε δεύτερη εβδομάδα αρχής γενομένης από την Δευτέρα 05.09.2022 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από ώρα 16:00 έως ώρα 20:00. Τις ενδιάμεσες εβδομάδες κατά τις οποίες ο πατέρας δεν θα επικοινωνεί παρασκευοσαββατοκύριακο, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από ώρα 16:00 έως ώρα 20:00. β. Κάθε δεύτερο παρασκευοσαββατοκύριακο αρχής γενομένης από την Παρασκευή 09.09.2022 από ώρα 18:00 της Παρασκευής έως ώρα 19:00 της Κυριακής, γ. Σε ό,τι αφορά τις εορτές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, Πάσχα, καθώς και την περίοδο των θερινών διακοπών Ιουλίου -Αυγούστου, ισχύουν τα ίδια πιο πάνω, υπό 3.1. οτοιχ. γ, δ και ε. Συμφωνήθηκε ότι ο πατέρας θα παραλαμβάνει το τέκνο του από την κατοικία της μητέρας και θα το επιστρέφει στο ίδιο μέρος, προσωπικά ο ίδιος, ότι ο πατέρας δεν θα ασκεί την συνήθη επικοινωνία (απογευματινή και παρασκευοσαββατοκύριακα), η οποία παραπάνω αναφέρεται, κατά το υπόλοιπο διάστημα των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και Θέρους (Ιούλιος και Αύγουστος), έτσι ώστε να διατηρεί και η μητέρα τη δυνατότητα να περάσει το υπόλοιπο διάστημα των διακοπών με το τέκνο της. Ρητά συμφωνήθηκε ότι, στα γενέθλια και στην ονομαστική εορτή του ανηλίκου τέκνου, θα είναι παρόντες και οι δύο (2) γονείς ανεξάρτητα από τον γονέα που είναι με το τέκνο, κατά τα άνω συμφωνηθέντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο γονέας με τον οποίο είναι την συγκεκριμένη ημέρα το τέκνο βρίσκεται με το τέκνο εντός Αττικής ή σε τόπο εύκολα προσβάσιμο. Ρητά συμφωνήθηκε ότι αμφότεροι οι γονείς θα δίνουν την συγκατάθεση τους και θα υπογράφουν την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για μετάβαση, την περίοδο των διακοπών (Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Θέρους) του τέκνου στο εξωτερικό για διακοπές με τον γονέα, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος κατά το χρόνο που, κατά τα άνω συμφωνηθέντα, το τέκνο είναι με κάθε έναν από αυτούς. Επίσης, ρητά συμφωνήθηκε ότι ο αφ’ ενός πατέρας, ανεξαρτήτως της ως άνω συμφωνίας για ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό, θα δίνει τη συγκατάθεση του για ένα (1) ταξίδι το έτος, της μητέρας με το ανήλικο τέκνο στον τόπο καταγωγής της στην Αλβανία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα. θίγεται και δεν θα διαταράσσεται η επικοινωνία του με το τέκνο. Ρητά συμφωνήθηκε τέλος ότι αμφότεροι οι διάδικοι θα έχουν ελεύθερη και απρόσκοπτη τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία με το τέκνο, όταν αυτό είναι με τον άλλο γονέα. Τέλος, με το πρακτικό αυτό συμφωνήθηκε ότι ο πατέρας αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως καταβάλει στην μητέρα για λογαριασμό του τέκνου, ως ανάλογη διατροφή του ανηλίκου τέκνου, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο έτους 2021, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες και τις ανάγκες του ανηλίκου τέκνου το ποσό 1.200 ευρώ μηνιαίως.

Το άνω πρακτικό διαμεσολάβησης κατατέθηκε από εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπο της διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας, που διενήργησε τη διαμεσολάβηση, την 19-10-2021 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 230/2021 στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, στο οποίο εκκρεμούσε η εκδίκαση των προαναφερόμενων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και τακτικών αγωγών, με συνέπεια την κατάργηση όλων των εκκρεμών αυτών δικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8§2 του ν. 4640/2019. Πράγματι δε, το πρακτικό της διαμεσολάβησης του άρθρου 8 αποτελεί, από την κατάθεση του στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου, εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ, εφόσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την §3 του ιδίου άρθρου. Εν προκειμένω, όμως, αλυσιτελώς προβάλλεται ο ισχυρισμός αυτός από την καθ’ ης, δεδομένου ότι δεν ασκεί έννομη επιρροή στην νομική βασιμότητα της υπό κρίση αίτησης. Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4800/2021 (16-9-2021), ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, η γονική μέριμνα ακόμα και στην περίπτωση διαζυγίου των γονέων κατ’ άρθρο 1513 ΑΚ, συνεχίζει να ασκείται από κοινού και εξίσου από τους δυο γονείς, πλην όμως οι γονείς έχουν δικαίωμα να παρεκκλίνουν από τον ως άνω κανόνα με ιδιαίτερη συμφωνία αυτών.

Εν προκειμένω, δυνάμει του από 10-9-2021 πρακτικού διαμεσολάβησης, οι διάδικοι συμφώνησαν μεν τα ανωτέρω για την επιμέλεια του τέκνου τους αλλά το ως άνω πρακτικό διαμεσολάβησης καταλαμβάνεται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 εδ. β’ Ν. 4800/2021 για τις διατάξεις του, που αναφέρονται στην γονική μέριμνα και στην επικοινωνία του ανηλίκου, καθώς, κατά την άποψη που προκρίνει ως ορθότερη το Δικαστήριο, το ένδικο βοήθημα του άρθρου 18 εδ. β’ ν. 4800/2021 περιλαμβάνει και τη δικαστική μεταρρύθμιση του πρακτικού διαμεσολάβησης λόγω ακριβώς του ειδικότερου χαρακτήρα της ρύθμισης αυτής κατά την προπαρατεθείσα μείζονα σκέψη, εφόσον εν προκειμένω συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, ήτοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4800/2021 (16-9-2021) υφίσταται συμφωνία των γονέων για γονική μέριμνα και επικοινωνία (ήτοι το από 10-9-2021 πρακτικό διαμεσολάβησης), ο αιτών κατέθεσε την υπό κρίση αίτηση εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του ν. 4800/2021 (κατάθεση την 13-1-2023) και το δικαστήριο δεν έχει προβεί ήδη σε διαφορετική ρύθμιση κατόπιν αιτήσεως, αφού με την κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου καταργήθηκαν οι δίκες μεταξύ των διαδίκων που είχαν προσδιοριστεί στις προαναφερόμενες δικάσιμους. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται για την μεταρρύθμιση της συμφωνίας των διαδίκων να επικαλεστεί ο αιτών νέα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την μεταρρύθμιση. Λόγω δε του εξαιρετικού της ρυθμίσεως εξαιτίας της μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος του οικογενειακού δικαίου είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος ο προβληθείς ισχυρισμός περί ελλείψεως αντικειμένου της δίκης λόγω σύναψης σύμβασης συμβιβασμού με την υπογραφή του πρακτικού διαμεσολάβησης, καθώς η διάταξη του άρθρου 18 εδ. β’ ν. 4800/2021 δεν κάνει διάκριση ανάλογα με το είδος της συμφωνίας μεταξύ των συζύγων και καταλαμβάνει προεχόντως τη συμφωνία των συζύγων, όπως ενσωματώθηκε στο συναινετικό διαζύγιο (1441§4 παλΑΚ) καθώς και τυχόν δικαστικούς συμβιβασμούς και πρακτικά δικαστικής διαμεσολάβησης.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ης, η οποία διαμένει με το τέκνο, διαπνέεται από αισθήματα αμέριστης αγάπης για αυτά, τα φροντίζει με ιδιαίτερη στοργή, αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας το μέγιστο ενδιαφέρον, είναι δε ικανή και άξια να τα διαπαιδαγωγήσει με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη. Το τέκνο έχει αναπτύξει μαζί της έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό και αισθάνεται χαρούμενο στο περιβάλλον στο οποίο διαβιεί. Παράλληλα, όμως πιθανολογήθηκε ότι και ο αιτών τρέφει αισθήματα βαθιάς αγάπης προς αυτό και παρά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης του με την καθ’ ης και την επακόλουθη μη συγκατοίκηση του με αυτό, έχει επιδείξει ειλικρινή διάθεση προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει το συναισθηματικό του δεσμό μαζί του, επιδεικνύοντας σταθερά γνήσιο ενδιαφέρον για την ομαλή ανάπτυξη του. Μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, ο αιτών μετοίκησε από την οικογενειακή οικία της οδού . και πλέον διαβιοί σε μισθωμένη οικία κείμενη στην ίδια οδό στον αριθμό 51, η οποία βρίσκεται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από την οικογενειακή κατοικία, η χρήση της οποίας παραχωρήθηκε στην καθ’ ης με την προσωρινή διαταγή και στην οποία διαβιούσε το τέκνο με την καθ’ ης μέχρι πρότινος, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, και σε πολύ μικρή απόσταση από το ιδιωτικό σχολείο (παιδικό σταθμό), όπου φοιτεί το ανήλικο. Οι ενέργειες αυτές του αιτούντος είχαν γνώμονα το συμφέρον του τέκνου και σκοπό να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα του ανηλίκου και να μην αποκοπεί ο συναισθηματικός δεσμός τους. Πιθανολογείται δε ότι μετά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, περί τις αρχές Απριλίου 2023, όπως προκύπτει από την επίδοση εξώδικης δήλωσης της καθ’ ης προς τον αιτούντα, η οποία επιδόθηκε σε αυτόν την 7-4-2023 (βλ. την υπ’ αρ. ./7-4-2023 έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή .), η καθ’ ης άλλαξε διαμονή και πλέον κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης διαβιοί με το τέκνο των διαδίκων στην Καισαριανή, επί της οδού .. Η ενέργεια αυτή της καθ’ ης δικαιολογείται από την ίδια από το γεγονός ότι «ένιωθε φόβο να διαμένει σε μία οικία, όπου έχει υποστεί τόσα από τον αιτούντα», όπως αυτολεξεί αναφέρει στο σημείωμα της. Δεν εξηγεί, όμως, πώς διέμενε στην ίδια αυτή οικία από την μετοίκηση του αιτούντος (29-1-2020) μέχρι τις αρχές Απριλίου 2023, ήτοι για δύο συναπτά έτη, υπό τον ίδιο – υποτιθέμενο-φόβο. Για το λόγο αυτό δεν κρίνεται αληθής από το Δικαστήριο ο επικαλούμενος λόγος από την καθ’ ης, αλλά εκτιμάται ότι η πραγματική αιτία ήταν να αποκλεισθούν οι πιθανότητες για συνεπιμέλεια του ανηλίκου με τον αιτούντα με εναλλασσόμενη κατοικία λόγω ακριβώς της μεγαλύτερης απόστασης των κατοικιών των διαδίκων. Αντιθέτως, από τη μετοίκηση του αιτούντος από την οικογενειακή κατοικία τόσο πριν όσο και μετά την υπογραφή του ως άνω πρακτικού διαμεσολάβησης ο αιτών ακολουθεί με συνέπεια το συμφωνημένο πρόγραμμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του. Έχει δημιουργήσει δε στη μισθωμένη οικία του ξεχωριστό δωμάτιο για το ανήλικο τέκνο και η οικία του είναι πλήρως εξοπλισμένη με ο,τιδήποτε χρειάζεται για να διασφαλιστεί η άνετη διαμονή του ανηλίκου, η ψυχαγωγία του αλλά και η εκπλήρωση των σχολικών του υποχρεώσεων. Επιπροσθέτως, πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών συμμετέχει ενεργά στο σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα του τέκνου, επιδεικνύει ενδιαφέρον για αυτό και επιζητά συνεχώς περισσότερο χρόνο για να το βλέπει. Εξάλλου, η ικανότητα του αιτούντος ως κατάλληλου να ανταποκριθεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στο ρόλο του ως συνασκούντος την επιμέλεια των τέκνων δεν αμφισβητείται από την αιτούσα. Επιπλέον προέκυψε ότι το τέκνο περνά ευχάριστες στιγμές και με τους δυο γονείς του και στις δυο οικίες αυτών, ανεξαρτήτως των διαφωνιών μεταξύ αυτών. Κατέστη λοιπόν σαφές ότι δεν θα διαταραχθεί η καθημερινότητα του ανήλικου τέκνου με μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ορισμένες ημέρες το μήνα θα ζει με τον πατέρα του και τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα θα ζει με την μητέρα του, ικανοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό την ανάγκη του να βρίσκεται και με τους δύο γονείς του, διατηρώντας παράλληλα την επικοινωνία με τον πατέρα του κατά το χρονικό διάστημα που δε θα διαμένει στην οικία του. Εξάλλου, λόγω της ηλικίας του δεν έχει μαθητικές υποχρεώσεις και απαιτητικό σχολικό πρόγραμμα. Το μοναδικό επιχείρημα που προβάλλεται από την καθ’ ης προκειμένου να μην ακολουθηθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης της επιμέλειας των τέκνων τους και το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας των τέκνων τους, είναι η αδυναμία τους ως γονέων να επικοινωνούν αρμονικά και να συνεργάζονται προκειμένου να βρίσκουν λύσεις για τα ζητήματα που αφορούν στο τέκνο τους. Πράγματι, από την αποδεικτική διαδικασία καθίσταται κατανοητό ότι η επικοινωνία των διαδίκων είναι προβληματική, δοθέντος ότι δε δύνανται να συνεννοηθούν για τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν στην ανατροφή του τέκνου τους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οι αντιδικίες των διαδίκων δεν έχουν οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό που κάθε επαφή μεταξύ τους να έχει καταστεί πλήρως αδύνατη. Οι οποιεσδήποτε διαφωνίες των διαδίκων που πηγάζουν από την προσωπική τους σχέση ως συζύγων, η οποία πλέον έχει τερματιστεί, επηρεάζουν και τη λήψη αποφάσεων για τη ζωή του τέκνου τους. Πλην, όμως, η αδυναμία των γονέων να συνεννοηθούν, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο, ώστε να μην ακολουθηθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης της επιμέλειας από τους διαδίκους. Οι σχέσεις των γονέων θα πρέπει να εξομαλυνθούν και αυτοί να παραμερίσουν τις διαφωνίες τους ώστε να ανεύρουν κοινή γραμμή πλεύσης, καθώς αποφασιστικό κριτήριο πρέπει να είναι για αυτούς το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου τους, προκειμένου να δημιουργούν σε αυτά ένα ήρεμο περιβάλλον για να μεγαλώσει. Οφείλουν, άλλωστε, ως γονείς, να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τις διαφωνίες τους, ώστε να αποκτήσουν ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης μεταξύ τους για τα ζητήματα του τέκνου τους, το οποίο κατά την κρίση του Δικαστηρίου μπορούν να επιτύχουν. Με βάση το άρθρο 1511 ΑΚ μετά από την τροποποίηση του από Ν. 4800/2021 η πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου αναδεικνύεται μεν σε μια από τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψιν του Δικαστήριο για την δικαστική κρίση περί του τρόπου άσκησης της επιμέλειας, πλην, όμως, το ανωτέρω κριτήριο δεν πρέπει να αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο που θα ληφθεί υπόψιν από το Δικαστήριο προκειμένου να μορφώσει την πεποίθηση του σχετικώς με το πώς εξυπηρετηθεί καλύτερα ή έννοια του βέλτιστου συμφέροντος των τέκνων. Μάλιστα, κρίνεται ότι οι διαφωνίες των γονέων θα πρέπει να υποχωρήσουν έναντι στην έννοια του βέλτιστου συμφέροντος των ανήλικων τέκνων τους τους και όχι το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων να καμφθεί από τις προσωπικές διενέξεις των διαδίκων και να υποταχθεί σε αυτές, καθώς οι σχέσεις των διαδίκων ως παράμετρος είναι κριτήριο γονεοκεντρικό και όχι με γνώμονα τα ανήλικα τέκνα. Καταληκτικά, κρίνεται ότι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρετείται διά της ισόχρονης παρουσίας και των δυο γονέων στη ζωή του και επομένως οι γονείς του τέκνου πρέπει να εστιάσουν μόνο στο συμφέρον αυτού, παραμερίζοντας τις, οποιεσδήποτε, αντιπαραθέσεις. Ενόψει δε των ανωτέρω, της καταλληλότητας των δύο γονέων και της θέλησης τους να ασχοληθούν συστηματικά με το τέκνο τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 1511 και 1514 παρ. 3 τελ. εδ. όπως ισχύουν, το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, που πρέπει να προάγεται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και στη φροντίδα του, επιβάλλει την άσκηση της επιμέλειας του στους διαδίκους από κοινού η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με την εναλλασσόμενη του τέκνου στις οικίες των γονέων του. Η ως άνω λύση προκρίνεται λαμβάνοντας υπόψιν ότι το τέκνο βρίσκεται σε ηλικία (4 ετών) που πρέπει να συναναστρέφεται εξίσου και με τους δύο γονείς τους και να περνά ισότιμο χρόνο και με τους δύο τόσο στη διάρκεια της ημέρας όσο και στη διάρκεια του μήνα. Επομένως, με τον ανωτέρω τρόπο εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή του, περιορίζοντας έτσι τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί το διαζύγιο στην ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητα του. Κρίνεται, συνεπώς, ότι η από κοινού άσκηση της επιμέλειας από τους διαδίκους και η εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση προκειμένου το τέκνο να είναι ψυχικά πλήρες, ευτυχισμένο και ικανοποιημένο, αφού θα βρίσκονται περισσότερες συνεχόμενες ημέρες με έκαστο των γονέων του, λαμβάνοντας την αγάπη, τη φυσική παρουσία και την επικοινωνία που στερείται όταν διαβιεί μόνο με τον ένα του γονέα. Η λύση αυτή κρίνεται ότι δε διαταράξει τον εύθραυστο ψυχισμό του ανηλίκου αφού ούτε η δημιουργηθείσα πλέον τοπική απόσταση των κατοικιών των διαδίκων κρίνεται από το Δικαστήριο ως τροχοπέδη για την εναλλασσόμενη κατοικία. Εξάλλου, η μετοίκηση έλαβε χώρα μεσούσης της σχολικής χρονιάς, ενόσω το τέκνο φοιτά στο σχολείο στο Χαϊδάρι και επομένως αυτό θα συνεχίσει την παρακολούθηση των σχολικών του μαθημάτων στο ίδιο σχολείο, ώστε να μην στερηθεί τις σταθερές του σχέσεις με τους συμμαθητές τους και με τους φίλους τους αλλά και με τους νηπιαγωγούς του. Επίσης το τέκνο είναι εξοικειωμένο με την οικία του αιτούντος, όπου περνά αρκετό χρόνο και επομένως δε θα αλλάξουν οι συνήθειες και η καθημερινότητα του, σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση της σταθερότητας τους, ενώ πλέον απαιτείται από το τέκνο να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον της κατοικίας της καθ’ ης. Περαιτέρω, με την ύπαρξη της εναλλασσόμενης κατοικίας το ανήλικο αποκτά έναν πιο σταθερό τόπο κατοικίας, αφού με την συνέχιση της διαβίωσης αυτού αποκλειστικά με τη μητέρα του και της επικοινωνίας με τον πατέρα κατά το πρόγραμμα επικοινωνίας του, θα χρειάζονταν συνεχείς αλλαγές τόπου διαμονής και διανυκτερεύσεις 3 ή 4 φορές μηνιαίως, που θα διατάρασσε το καθημερινό του πρόγραμμα και ιδίως τη δυνατότητα τους να είναι συνεπείς στις σχολικές του υποχρεώσεις. Το Δικαστήριο επίσης δια της παρούσας απόφασης επισημαίνει ότι και οι δυο διάδικοι οφείλουν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη δημιουργία και στη διατήρηση ομαλής σχέσης και ψυχικού δεσμού του τέκνου και με τους δΰο γονείς του και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτονόητο είναι ότι ο πατέρας οφείλει να μην επηρεάζει αρνητικά το τέκνο έναντι της μητέρας αλλά και η μητέρα να μην υπονομεύει με κανένα τρόπο τη σχέση του ανήλικου με τον πατέρα του, ενόψει του ότι η άσκηση αρνητικής επίδρασης σε βάρος του άλλου γονέα και η δημιουργία προσκομμάτων στην επικοινωνία ή την άσκηση της επιμέλειας αποτελεί κακή άσκηση της επιμέλειας και μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση της. Επομένως, η επιμέλεια πρέπει να ανατεθεί από κοινού στους δύο γονείς, σύμφωνα με τη ρύθμιση της 1513 εδ. α1 ΑΚ, με εξαίρεση μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του και τις πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. β’ και 1516 εδ. α’ ΑΚ), τις οποίες μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο θα διαμένει κάθε φορά το παιδί, ήτοι μόνο τις πράξεις καθημερινής φροντίδας (βλ. Παντελίδου, Το Διαζύγιο και οι συνέπειες του, 3η εκδ., 2022, σελ. 379), ενώ κατά τα λοιπά η γονική του μέριμνα θα ασκείται από τους γονείς του από κοινού στο σύνολο της ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιού (βλ. ΜονΠρΘεσ. 915/2022, ΤΝΠ Νόμος). Ο ανήλικος Χρήστος α) θα διαμένει εναλλάξ ανά μία εβδομάδα στην κατοικία του κάθε γονέα του, ήτοι μία εβδομάδα στην κατοικία του πατέρα του και μία βδομάδα στην κατοικία της μητέρας του. Ο πατέρας του θα παραλαμβάνει τον ανήλικο από την κατοικία της μητέρας του το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 18:00, αρχής γενομένης από την πρώτη Παρασκευή μετά τη δημοσίευση της παρούσας και υποχρεούται να την παραδίδει στην κατοικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή και ώρα 18:00, όπου θα το παραλαμβάνει η ίδια, η οποία υποχρεούται να το παραδίδει από την κατοικία της στον πατέρα του την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα, το ανωτέρω δε πρόγραμμα θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα. Περαιτέρω: α) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο ανήλικος θα διαμένει με τον πατέρα του κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου, ενώ τις λοιπές ημέρες των εορτών κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα του, β) Κατά την εορτή του Πάσχα θα διαμένει με τον πατέρα του κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Πάσχα και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, ενώ τις λοιπές ημέρες της εορτής κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα του, γ) Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών θα διαμένει με τον πατέρα του κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 15ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 15ης Αυγούστου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 16ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 16ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 31ης Αυγούστου, ενώ τις λοιπές ημέρες κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα του, δ) την ημέρα των γενεθλίων του ανηλίκου (16 Ιουλίου) και την ημέρα της ονομαστικής του εορτής (25 Δεκεμβρίου) το ανήλικο τέκνο των διαδίκων θα βρίσκεται με αμφότερους τους γονείς του τουλάχιστον για δύο (2) συνεχόμενες ώρες, ανεξάρτητα από το γονέα, με τον οποίο διαμένει το τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι αμφότεροι βρίσκονται εντός Αττικής. Επιπροσθέτως οι διάδικοι πρέπει να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και ευαισθητοποίηση και να διαπαιδαγωγούν το τέκνο τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην γίνεται δέκτης αντιφατικών και διαφορετικών μηνυμάτων και υποδείξεων και προπάντων να τρέφει αισθήματα σεβασμού και αγάπης εξίσου και προς τους δύο γονείς της, με τους οποίους συνδέεται με άρρηκτο φυσικό δεσμό.

Περαιτέρω, η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου και στους δύο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία αυτού πιθανολογείται ότι συνιστά μεταβολή των συνθηκών της υποχρέωσης του αιτούντος να καταβάλει διατροφή στο ανήλικο τέκνο και υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της στις νέες συνθήκες ως προς το ύψος αυτής, όπως συμφωνήθηκε με το από 10-9-2021 πρακτικό διαμεσολάβησης (καθώς η διατροφή ως προελέχθη δεν επηρεάζεται από τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 ν. 4800/2021). Ο αιτών καταβάλλει ως ανάλογη διατροφή στο ανήλικο τέκνο του δυνάμει του από 10-9-2021 πρακτικού διαμεσολάβησης το ποσό των 1.200 ευρώ. Πιθανολογήθηκε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, το οποίο σχεδόν συμπλήρωσε και το τέταρτο έτος της ηλικίας του στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να εργαστεί ή να ασκήσει οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Βαρύνεται με δαπάνες στέγασης αμφοτέρων των γονέων του, καθότι η διαμονή τους είναι επί του παρόντος σε μισθωμένες οικίες, καθώς και με τα λειτουργικά έξοδα αυτών (δαπάνες θέρμανσης, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού). Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης του ανωτέρω ανηλίκου, δηλαδή τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας κ.λπ. είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης ηλικίας, που ζουν υπό παρόμοιες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Πιθανολογήθηκε ότι ο πατέρας του ανηλίκου είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ … ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ . Α.Β.Ε.Ε.». Είναι κύριος του διαμερίσματος εμβαδού 105,05 τ.μ.. με δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης εμβαδού 10.50 τ.μ. και 11.80 τ.μ.. αντίστοιχα, και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 11.80 τ.μ.. στο Χαϊδάρι Αττικής, το οποίο αποτελούσε την οικογενειακή στέγη, μιας οροφομεζονέτας 4ου και 5ου ορόφου, εμβαδού 140 τ.μ., επί της οδού . στο Δάσος Χαϊδαρίου Αττικής, από την εκμίσθωση της οποίας αποκομίζει μηνιαίως το ποσό των 350 ευρώ και ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 4.652.44 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Επίσης, είναι ψιλός κύριος μονοκατοικίας εμβαδού 107,50 τ.μ. κτισμένης σε αγροτεμάχιο εμβαδού 608 τ.μ. στα Στενά Σαλαμίνας Αττικής και συγκύριος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος, εμβαδού 51 τ.μ. επί της οδού . στη Νίκαια Αττικής και κατά ποσοστό 15.627% εξ αδιαιρέτου (α) ισόγειας κατοικίας, συνολικού εμβαδού 123.89 τ.μ. κτισμένης επί οικοπέδου εμβαδού 207.95 τ.μ., (β) ισογείου καταστήματος εμβαδού 33,97 τ.μ. και (γ) υπόγειας κατοικίας, εμβαδού 47 τ.μ., στο Κερατσίνι Αττικής επί της οδού .. Η μητέρα του ανηλίκου, η οποία πραγματοποίησε σπουδές νοσηλευτικής στο ΙΕΚ «.» και εκπαιδεύτηκε σε υπηρεσίες αισθητικής (μανικιούρ-πεντικιούρ), κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης δεν εργαζόταν και επί του παρόντος πιθανολογήθηκε ότι εργάζεται με μερική απασχόληση ενόψει του ότι είναι επιφορτισμένη με την ανατροφή του ανηλίκου τέκνου της. Είναι κυρία Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES-BENZ. 180 κ.εκ. έτους κυκλοφορίας 2016 και δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή. Πέραν των όσων προαναφέρονται δεν πιθανολογήθηκε ότι έχουν άλλη περιουσία οι διάδικοι, οι οποίοι δεν βαρύνονται κατά νόμον με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, εκτός του ανήλικου τέκνου τους. Το μηνιαίο χρηματικό ποσό, που απαιτείται, ενόψει της χωριστής διαβίωσης των γονέων και σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, για την ανάλογη καταβλητέα διατροφή του ανωτέρω ανήλικου τέκνου των διαδίκων, είναι 1.200 ευρώ, ώστε να εξασφαλισθεί ένα επίπεδο διαβίωσης, που να ανταποκρίνεται προς εκείνο που αρμόζει στην ηλικία και στις συνθήκες, υπό τις οποίες έζησε πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, αλλά και προς το επίπεδο ζωής των γονέων του. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της εναλλασσόμενης κατοικίας (θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κλπ.), στην οποία θα διαμένει το ανήλικο με τους γονείς του βάσει της ανωτέρω χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας, συνυπολογίζονται δε και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την επιμέλεια του, υπηρεσίες των γονέων του. Για τον προσδιορισμό της βαρύνουσας τον κάθε διάδικο συνεισφοράς, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του καθενός από αυτούς στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Επομένως, με τα δεδομένα αυτά, ο αιτών – πατέρας, με βάση τις δικές του οικονομικές δυνατότητες και την προσωπική του κατάσταση, πρέπει να συμμετέχει στη διατροφή αυτού με το ποσό των 700 ευρώ για τις ημέρες που την επιμέλεια αυτού την ασκεί η μητέρα, ενώ συνυπολογίζεται και η αξία της φροντίδας και των προσωπικών υπηρεσιών, που θα του παρέχει ο ίδιος κατά το χρονικό διάστημα που θα ασκεί αυτός την επιμέλεια του, όπως και τα έξοδα για τη διατροφή του τις ημέρες αυτές, που βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Το υπόλοιπο ποσό των 500 ευρώ βαρύνει τη μητέρα του, με την παροχή σε χρήμα, από το εισόδημα της και με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκηση τους, παροχών, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως βάσιμη κατ’ ουσία και ειδικότερα: 1) Να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και στους δύο γονείς του από κοινού ως προς το σύνολο των πτυχών αυτής με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου, το οποίο θα διαμένει εναλλάξ στον τόπο κατοικίας των γονέων του κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική του μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς του από κοινού, 2) Να ορισθεί ως τόπος διαμονής του ανήλικου … εναλλασσόμενα η κατοικία του καθενός από τους γονείς του, με τους οποίους θα διαμένει εκ περιτροπής σύμφωνα με την διαλαμβανόμενη στο διατακτικό χρονική κατανομή και 3) Να μεταρρυθμιστεί το από 10-9-2021 πρακτικό διαμεσολάβησης ως προς το ποσό της καταβαλλόμενης στην καθ’ ης η αίτηση διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στο ύψος των 700 ευρώ και να υποχρεωθεί προσωρινώς ο αιτών να προκαταβάλει μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες κάθε μήνα το ποσό αυτό την καθ’ ης για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου. Τέλος πρέπει να συμψηφισθεί στο σύνολο της η δικαστική δαπάνη των δύο αγωγών μεταξύ των διαδίκων λόγω της σχέσης που τους συνδέει (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναθέτει την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και στους δύο γονείς του από κοινού ως προς το σύνολο των πτυχών αυτής με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου στις οικίες των γονέων του με τους οποίους θα διαμένει εκ περιτροπής, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική του μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς του από κοινού.

 

Ορίζει ως τόπο διαμονής του ανήλικου εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους γονείς του (εναλλασσόμενη κατοικία), με τον οποίο θα διαμένει κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρες, συγκεκριμένα δε: α) θα διαμένει εναλλάξ ανά μία εβδομάδα στην κατοικία του κάθε γονέα του, ήτοι μία εβδομάδα στην κατοικία του πατέρα του και μία βδομάδα στην κατοικία της μητέρας του. Ο πατέρας του θα παραλαμβάνει τον ανήλικο από την κατοικία της μητέρας του το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 18:00, αρχής γενομένης από την πρώτη Παρασκευή μετά τη δημοσίευση της παρούσας και υποχρεούται να τον παραδίδει στην κατοικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή και ώρα 18:00, όπου θα το παραλαμβάνει η ίδια, η οποία υποχρεούται να το παραδίδει από την κατοικία της στον πατέρα του την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα, το ανωτέρω δε πρόγραμμα θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα. Περαιτέρω: α) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο ανήλικος θα διαμένει με τον πατέρα του κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου, ενώ τις λοιπές ημέρες των εορτών κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα του, β) Κατά την εορτή του Πάσχα θα διαμένει με τον πατέρα του κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Πάσχα και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, ενώ τις λοιπές ημέρες της εορτής κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα του, γ) Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών θα διαμένει με τον πατέρα του κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 15ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 15ης Αυγούστου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 16ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 16ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 31ης Αυγούστου, ενώ τις λοιπές ημέρες κάθε έτους θα διαμένει με τη μητέρα του, δ) την ημέρα των γενεθλίων του ανηλίκου (16 Ιουλίου) και την ημέρα της ονομαστικής του εορτής (25 Δεκεμβρίου) το ανήλικο τέκνο των διαδίκων θα βρίσκεται με αμφότερους τους γονείς του τουλάχιστον για δύο (2) συνεχόμενες ώρες, ανεξάρτητα από το γονέα, με τον οποίο διαμένει το τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι αμφότεροι βρίσκονται εντός Αττικής. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο πατέρας του θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο του κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία από την κατοικία της μητέρας της, όπου και θα το επαναφέρει κατά τα οριζόμενα καταληκτικά χρονικά σημεία. Τις ημέρες που το ανήλικο θα μένει με τον ένα γονέα, ο άλλος θα έχει ελεύθερη δυνατότητα επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής είτε μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (viber, messenger, skype κλπ.), εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα των σχολικών και τυχόν εξωσχολικών δραστηριοτήτων του.

 

Μεταρρυθμίζει το από 10-9-2021 πρακτικό διαμεσολάβησης, που υπογράφηκε από τους διαδίκους, αναφορικά με την περί διατροφής συμφωνία, ήτοι για τη συνεισφορά του αιτούντος στη μηνιαία σε χρήμα διατροφή του ανηλίκου τέκνου του.

 

Υποχρεώνει τον αιτούντα από την επίδοση της αίτησης και μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες κάθε μήνα, να προκαταβάλλει προσωρινά στην καθ’ ης και για λογαριασμό του προαναφερομένου ανήλικου τέκνου τους, το συνολικό ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του στην Αθήνα, και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 28 Ιουνίου 2023.

 

Πηγή: dsanet.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ