Σημαντικές αλλαγές για τα myDATA των δικηγόρων που επέρχονται στην απόφαση Α. 1138/2020 σύμφωνα με την νέα απόφαση Α.1090/2022

Τρόπος διαβίβασης…

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4  της 1138/2020 σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης εσόδων λιανικής ΑΠΥ  και προβλέπονται τα εξής:

Για τα στοιχεία λιανικής (ΑΠΥ) που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31.12.2021 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου δηλ. μέσω δηλαδή λογιστικών προγραμμάτων /ERP ή μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Με την νέα απόφαση ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που δύναται να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης το έτος 2022 τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους  2020, ενώ για το πλήθος τιμολογίων λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (ΜΥΦ).

Χρόνος διαβίβασης…

Τροποποίηση των περ. β’ και γ’ της παρ. 1, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 5 της 1138/2020  σχετικά με το χρόνο διαβίβασης των λογιστικών στοιχείων χονδρικών συναλλαγών ΤΠΥ  μέσω λογισμικού (ERP) και ειδικής φόρμας καταχώρησης, καθώς και των στοιχείων λιανικής ΑΠΥ χωρίς τη χρήση ΦΗΜ, μέσω λογισμικού (ERP).

-Για τις  Χονδρικές συναλλαγές ΤΠΥ ανά μέσο διαβίβασης :

Σε πραγματικό χρόνο, διαβιβάζονται τα δεδομένα από Παρόχους και από την εφαρμογή της ΑΑΔΕ : timologio όπως ίσχυε και πριν την έκδοση της απόφασης.

Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται μέσω εμπορικών/λογιστικών  προγραμμάτων ERP.

Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα δεδομένα των εσόδων όταν χρησιμοποιείται η ειδική φόρμας καταχώρηση (από το 2023).Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

Για τις λιανικές συναλλαγές ΑΠΥ:

 Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (ΠΟΛ.1002/2014) όπως οι δικηγόροι και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών ,αντί 5 ημερών που ίσχυε έως σήμερα.

Σημαντικές παρατηρήσεις…

-Με την νέα απόφαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.

-Στην περίπτωση, είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, είτε διαβίβασης αυτών με απόκλιση, οι λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, έως και την 31.10.2022.Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ.

-Έως την 31.12.2022, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021.

-Δεν είναι υποχρεωτική για το 2021 η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

-Δεν είναι υποχρεωτική για το 2021  η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

 Κρίγκας Χρήστος

Λογιστής-Φοροτεχνικός

Επιστημονικός συνεργάτης E-themis

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ