Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 7 μέρη και 45 άρθρα, η πλειονότητα των οποίων ρυθμίζει ζητήματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου, «σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και της οργάνωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β΄ βαθμού προς διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας τους, με όρους διαφάνειας, δημόσιας λογοδοσίας και επιβράβευσης των Ο.Τ.Α. που επιτυγχάνουν τις βέλτιστες επιδόσεις».

Περαιτέρω, αντικείμενο του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 2 είναι:

α) η προσαρμογή του συστήματος διακυβέρνησης των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού στον ν. 4804/2021 (Α’ 90),

β) η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και των σχολικών επιτροπών στους δήμους και

γ) η θέσπιση δεικτών για την παρακολούθηση των επιδόσεων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μέρος Β’ προβλέπει την τροποποίηση διατάξεων των ν.3852/2010 και 4804/2021, καθώς και την από 1-1-2024 κατάργηση επιτροπών των δήμων (οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής και εκτελεστική επιτροπή) και των περιφερειών (οικονομική επιτροπή και εκτελεστική επιτροπή) και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από νέες επιτροπές που θα συγκροτηθούν με βάση τις νέες διατάξεις.

Το Μέρος Γ’ προβλέπει την κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων, ενώ με το Μέρος Δ΄ θεσπίζεται η παρακολούθηση επιδόσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω διαδικτυακού κόμβου που δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.