Εκδόθηκε σήμερα η υπ’ αριθ. 404/19.6.2023 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που – με ελάχιστες προσαρμογές- κινείτο στο πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης που εκδόθηκε για τις εκλογές της 21/5/2023. Σε σχέση με τις πολιτικές δίκες επιγραμματικά ορίζονται τα εξής:

(α) Δεν θα εκφωνηθούν οι πολιτικές υποθέσεις από 21-28/6/2023 οι δε ματαιούμενες υποθέσεις θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν κατά το άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ από το Δικαστήριο. Πρακτική εφαρμογή η ρύθμιση αυτή έχει αναφορικά με δίκες πιστωτικών τίτλων και ασφαλιστικών μέτρων.

Κατ’ εξαίρεση θα δικαστούν υποθέσεις ασφαλιστικών που αφορούν πλειστηριασμούς της 22/6/2023, προκειμένου να μην χαθούν δικαιώματα που σχετίζονται με επικείμενους πλειστηριασμούς.

(β) Επειδή με εξαίρεση τις ανωτέρω υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, τα λοιπά ασφαλιστικά θα ματαιωθούν, οι προσωρινές διαταγές που είχαν χορηγηθεί υπό τον όρο της συζήτησης της κύριας αίτησης παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την νέα συζήτηση της αίτησης (που θα επαναπροσδιορισθεί οίκοθεν).

(γ) Για το διάστημα της αναστολής μειώνονται οι δικαστές που θα δικάζουν προσωρινές διαταγές, ενώ στις 23 και 26 Ιουνίου δεν θα δικαστούν καθόλου προσωρινές διαταγές (Θα υπάρχει μόνον ο Δικαστής Β για τα εντελώς επείγοντα).

(δ) Αναστέλλονται οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και πάσης φύσεως προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις (ό,τι είναι μετά τις προτάσεις ή/και μετά την συζήτηση) και μετατίθενται οι καταληκτικές ημερομηνίες όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πράξη.

(ε) Επειδή η εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν αναστέλλει τις ουσιαστικές προθεσμίες, η Γραμματεία θα μείνει ανοικτή για περιπτώσεις εκπνοής προθεσμιών. Επίσης, θα είναι ανοικτή για κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αιτημάτων χορήγησης προσωρινών διαταγών. Η απαρίθμηση των επειγόντων στην πράξη είναι ενδεικτική.

Σε σχέση με τις ποινικές δίκες, η Πράξη ορίζει τα εξής:

(α) Ποινικές δίκες αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ./Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, Μονομελούς Δικαστηρίων Ανηλίκων (πλην της κατωτέρω υπό β΄ περίπτωσης), Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με ημερομηνία έναρξης της συνεδρίασής τους από 21-28/6/2023 δεν θα διεξαχθούν και οι σχετικές υποθέσεις θα αποσυρθούν και θα προσδιορισθούν εκ νέου προς εκδίκαση με επιμέλεια της αρμόδιας Εισαγγελίας.

(β) Κατ’ εξαίρεση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν ποινικές δίκες αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ./Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, εφόσον συντρέχει περίπτωση λήξης του ανωτάτου χρονικού ορίου προσωρινής κράτησης των κρατουμένων.

(γ) Ποινικές δίκες αρμοδιότητας Μ.Ο.Δ./Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, πλην της ανωτέρω εξαιρέσεως, Μονομελούς Δικαστηρίων Ανηλίκων, Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που έχουν αρχίσει στο ακροατήριο πριν από τις 21/6/2023 και δεν έχουν περατωθεί έως τότε συνεχίζονται μετά την λήξη της περιόδου αναστολής. Για τις υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη διακοπεί η συνεδρίαση για ημεροχρονολογία εντός της περιόδου της αναστολής, η εκ νέου διακοπή των συνεδριάσεων θα αποφασίζεται εκ νέου από τον οικείο δικαστικό σχηματισμό.

(δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 21/6/2023 έως και 28/6/2023, το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, καθώς και το Β΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, θα συνεδριάζουν ώρα 12:00, μόνο για:

  • Τις πρωτοείσακτες αυτόφωρες υποθέσεις,
  • Τις εξ αναβολής αυτόφωρες υποθέσεις κατά τα άρθρα 423 και 424 ΚΠΔ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κρατουμένων ή όχι και
  • Τις αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατουμένους.

Επισημαίνεται ότι κατά το αμέσως ανωτέρω χρονικό διάστημα το μεν Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάζει στο κτίριο 2, αίθ. 2, το δε Β΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάζει στο κτίριο 2, αίθ. 1.

(ε) Κατά το αμέσως ανωτέρω χρονικό διάστημα, το Α, καθώς και το Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν θα συνεδριάζουν.