Μάριος Χριστοδούλου

Σαρωτικούς ελέγχους για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων αλλά και κίνητρα για την οικειοθελή συμμόρφωση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις τους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2023.
Σύμφωνα με το προγραμματισμό η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) θα διενεργήσει 15.500 στοχευμένους ελέγχους εστιάζοντας σε 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογικών υποθέσεων.

 • Υποθέσεις με επιστροφές φόρων
 • Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο.
 • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
 • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
 • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΠΣ Elenxis.
 • Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
 • Υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
 • Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.
 • Υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2022 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30 % ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.
 • Υποθέσεις που αφορούν χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές.

Επίσης στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών, 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων, 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που κυρώθηκε από τη Βουλή οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή και δεν δημοσιοποιούνται.
Ορίζεται επίσης ότι το ποσοστό των πλήρων και μερικών ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου πλήρων και μερικών ελέγχων, αντίστοιχα των κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων υποθέσεων.
Ένα μεγάλο μέρος των ελέγχων αφορούν τα τελευταία 3 έτη για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ενώ οι έλεγχοι μπορούν να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα.