Τα δικηγορικά γραφεία «Λεκκάκου & Συνεργάτες», μέσω των διμερών διαπραγματεύσεων, αλλά και των δικαστικών ενεργειών τους, οι οποίες οδηγούν συνεχώς στην έκδοση αποφάσεων υπέρ των δανειοληπτών, αυξάνουν  τη διαπραγματευτική δύναμη των οφειλετών και επιτυγχάνουν για αυτούς ευνοϊκές ρυθμίσεις με σημαντικές διαγραφές και συμφέροντες όρους. Παρακάτω παρατίθενται πρόσφατες ρυθμίσεις δανειακών συμβάσεων που πέτυχαν τα γραφεία μας για τους πελάτες μας:

Α.Φ.:19775 Αναστολή πλειστηριασμού, ρύθμιση δανειακής σύμβασης και αποπληρωμή χρέους σε διάστημα 217 μηνών με μεγάλη μείωση επιτοκίου

Ύστερα από διμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και νομικές ενέργειες με τον πιστωτή «DOVALUE – CAIRO No.2», οι δικηγόροι μας κατάφεραν να αναστείλουν πλειστηριασμό δανειολήπτη με προσημείωση ακινήτου, ρυθμίζοντας παράλληλα το χρέος σε δόσεις που θα αποπληρωθούν μέσα σε 217 μήνες και με μειωμένο επιτόκιο. Αναλυτικά:

  • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 77.285,05€
  • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 10.000€ (12,94%)
  • Το υπόλοιπο ποσό των 67.285,05€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 59.035,05€ θα αποπληρωθεί με δόσεις σε διάστημα 217 μηνών, με το αρχικό επιτόκιο 7,185% να μειώνεται σε 4,815%, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 9.250€ θα αποπληρωθεί στο τέλος εφάπαξ και άτοκα

Α.Φ.:20342 Ρύθμιση οφειλής και αποπληρωμή χρέους σε 180 μήνες με αντικειμενική αξία προσημειωμένου ακινήτου πάνω από 450.000€

Τα γραφεία μας, μέσω διμερών διαπραγματεύσεων και νομικών ενεργειών με τον πιστωτή «INTRUM HELLAS – PIRAEUS SNF DAC», ρύθμισαν συνολική οφειλή 750.000€ πελάτη μας, ο οποίος είχε προσημειωμένο ακίνητο με αντικειμενική αξία τα 462.500€ και η αποπληρωμή του χρέους θα γίνει σε διάστημα 180 μηνών. Αναλυτικά:

  • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 750.000€
  • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 250.000€ (33,33%)
  • Το υπόλοιπο ποσό των 500.000, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 100.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 400.000€ θα αποπληρωθούν σε διάστημα 180 μηνών

Α.Φ.:19986 Νέα ρύθμιση δανειακής οφειλής με προσημειωμένα ακίνητα αξίας άνω των 400.000€

Κατόπιν νομικών ενεργειών και διμερών διαπραγματεύσεων των δικηγόρων μας με τον πιστωτή «CEPAL – SYMBOL INVESTMENT DAC», ρυθμίστηκε δανειακή σύμβαση άνω των 650.000€ με προσημειωμένα δύο ακίνητα με ικανοποιητικό εμπορικό ενδιαφέρον, το πρώτο αντικειμενικής αξίας 175.500€ και το δεύτερο 214.500€. Αναλυτικά:

  • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 663.423,82€
  • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 263.423,82€ (39,7%)
  • Το υπόλοιπο ποσό των 400.000, ρυθμίστηκε προς εξόφληση και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το ποσό των 50.000€ θα δοθεί ως προκαταβολή και τα εναπομείναντα 350.000€ θα αποπληρωθούν άτοκα σε διάστημα 60 μηνών.

 Πηγή: https://lekkakou.gr/