Μετά τις νέες νομικές εξελίξεις, έχουν πλέον δημιουργηθεί νέα δεδομένα, τα οποία όμως δεν εμποδίζουν τους δανειολήπτες να αμύνονται με επιτυχία στις πιέσεις των funds και στις παράτυπες διαδικασίες που συνήθως ακολουθούν, με σκοπό να αποστερούν από τους οφειλέτες σημαντικά ουσιαστικά και δικονομικά δικαιώματα τους να αμυνθούν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, βάσει των τρεχουσών πραγματικών δυνατοτήτων τους.
Ως συνέπεια των ανωτέρω, άλλη μία δικαστική απόφαση που δικαίωσε δανειολήπτρια και ακύρωσε επιταγή προς πληρωμή της «Intrum Hellas». Πιο συγκεκριμένα, εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο οριστική απόφαση με την οποία έκρινε, βάσει δημοσίου εγγράφου που προσκομίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου από το γραφείο μας, κρίθηκε η μη τήρηση της δέουσας δημοσιότητας κατά την διαδικασία της ανάθεσης διαχείρισης από το fund στην εταιρεία διαχείρισης, με συνέπεια το Δικαστήριο να αποφανθεί, ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της ανάθεσης της διαχείρισης σε αυτήν την επίδικη απαίτηση.
Ως αποτέλεσμα, το Δικαστήριο έκρινε πως δεν αποδείχθηκε, ότι η εταιρεία διαχείρισης διαχειρίζεται την, σε βάρος των εντολέων μας, απαίτηση και οι προσβαλλόμενες πράξεις της ακυρώθηκαν, χωρίς δυνατότητα πλέον διόρθωσης της παρατυπίας. «Μετά ταύτα, δεν αποδείχθηκε στην προκειμένη περίπτωση ότι η επισπέυδουσα την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των ανακοπτόντων – ασκούντων πρόσθετους λόγους καθ’ ης η ανακοπή διαχειρίζεται την επίδικη απαίτηση που εξοπλίστηκε με τον ως άνω εκτελεστό τίτλο, ώστε να θεμελιωθεί η ενεργητική νομιμοποίηση αυτής και το δικαίωμα δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης αυτής ως μη δικαιούχου διαδίκου, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, δεκτού γενομένου ως κατ’ ουσίαν βάσιμου του ανωτέρω εκτιμηθέντος ως ενιαίου λόγου ανακοπής, πρέπει να ακυρωθεί η από 10/2021 επιταγή προς πληρωμή…».
Η απόφαση αυτή κατέδειξε ότι δεν αρκεί μόνο η ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίου, αλλά απαιτείται και η τήρηση των νόμων που επικαλούνται.
logo_Lekkakou_M_4.jpg
Πηγή: https://lekkakou.gr/